Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja


Datum: 19.03.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Za poslovne prostore:

 

  1. Številka: 35280-11/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Čevljarska ulica 32, stoječega na parc. št. 690/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-798-7), v izmeri 20,61 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 178,39 € mesečno.

 

  1. Številka: 35280-12/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Mužčev trg 8, stoječega na parc. št. 1292 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1586-1), v izmeri 63,62 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 276,56 € mesečno.

 

  1. Številka: 35280-13/2019

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Vlačičeva ulica 1, stoječega na parc. št. 1002 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-568-3), v izmeri 17,97 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 135,39 € mesečno.

 

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 08.04.2019, do 24:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Stroške sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 30.01.2019, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper  (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

MESTNA OBČINA KOPER