Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019


Mestna občina Koper je na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 (št. 844-31/2019-15-DGZR z dne 25. 11. 2019) začela z ocenjevanjem škode.

 

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi, to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva 10) in na spletni strani www.koper.si. Za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih so obrazci na voljo tudi pri Kmetijsko-svetovalni službi Koper (Ulica 15. maja).

Oškodovance opozarjamo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper ali poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno 10. 12. 2019.

Škoda se ocenjuje skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

 

Škoda na kmetijskih zemljiščih: [Kontakt: Urad za družbene dejavnosti in razvoj – 05/6646 244]

– Obrazec 1 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Škoda na stavbah: [Kontakt: Urad za splošne zadeve – 05/6646 295]

– Obrazec 3 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na stavbah

– Obrazec 4 – Zapisnik o ogledu in oceni delne škode na st avbah

Škoda na infrastrukturi: [Kontakt: Urad za gospodarske javne službe in promet – 05/6646 393]

– Obrazec 5 – Zapisnik o ogledu in oceni škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna in infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).