Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Spletni vprašalnik za izboljšanje pogojev v kmetijstvu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper opravlja številne naloge za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, med katerimi je tudi zagotavljanje pogojev za razvoj kmetijstva. Z namenom, da bi na najbolj kakovostnih kmetijskih zemljiščih v občini izboljšala pogoje za kmetijsko obdelavo je občina lani naročila izdelavo strokovne študije za preveritev interesa in možnosti vodooskrbe za bodoče namakalne sisteme in druge tehnične pogoje na območju Vanganelske doline in Sermina.

Postopek uvedbe lokalnega namakalnega sistema, katerega  lastnik je lokalna skupnost, določa 91. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS št.  71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D in 79/17).

Odločitev o uvedbi lokalnega namakalnega sistema na pobudo lokalne skupnosti sprejme ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi popolne vloge, ki mora vsebovati:

  • pogodbo med lastnikom kmetijskega zemljišča na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema in lokalno skupnostjo, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča strinja z uvedbo in se zavezuje, da bo najpozneje v štirih letih po izgradnji lokalnega namakalnega sistema lokalni namakalni sistem začel uporabljati in da bo kril stroške, ki bodo nastali v zvezi z uporabo lokalnega namakalnega sistema;
  • grafično prilogo z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami iz katere morajo biti razvidni meja območja lokalnega namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja lokalnega namakalnega sistema;
  • seznam lastnikov zemljišč in površin, ki jih imajo ti v lasti na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema;
  • investicijski program ali dokument identifikacije investicijskega projekta;
  • druga predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč, podeljeno z aktom v skladu z zakonom, ki ureja vode.

Na podlagi pridobljene odločbe se lahko začne z izvajanjem investicije, kar vključuje izdelavo projektov, pridobitev dovoljenj za gradnjo, po potrebi tudi okoljevarstveno soglasje in samo gradnjo namakalnega sistema, za katerega mora lokalna skupnost izbrati tudi upravljavca.

Pred sprejemom končne odločitve o začetku postopka, ki je zahteven in terja svoj čas, pa je nujno pridobiti interes lastnikov in zakupnikov zemljišč na obravnavanem območju, saj je uvedba namakalnega sistema možna le, če se mu priključijo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega območja.

Dodatno spodbudo Mestni občini Koper za izvajanje tovrstnih aktivnosti predstavlja tudi dejstvo, da je možno za gradnjo namakalnih sistemov iz razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pridobiti tudi nepovratna investicijska sredstva.

Z namenom preveritve interesa lastnikov in zakupnikov kmetijskih zemljišč smo pripravili vprašalnik,  namenjen vsem, ki se v Vanganelski dolini in na območju Sermina ukvarjajo s kmetijstvom oz. imajo na tem območju v lasti ali najemu kmetijsko zemljišče.

Ob izpolnitvi vprašalnika posameznik ne sprejema nobenih finančnih obveznosti, saj se bodo morebitne pogodbe za uporabo namakalnega sistema sklepale šele pred začetkom del.

Vprašalnik je dostopen TUKAJ. Izpolnite ga lahko do 31. marca. 

Za pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika ali za druge informacije povezane z namero vzpostavitve namakalnih sistemov se obrnite na Urad za kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj, telefon 05 66 46 256 (Jasna Cupin) ali jasna.cupin@koper.si.

Za izpolnitev vprašalnika  in sodelovanje se vam iskreno in najlepše zahvaljujemo.