Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-151/2020

S parc. št. 100/4, k.o. Koper (ID znak 2605 100/4), v izmeri 9 m2, z nepremičnino s parc. št. 102/7, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605 102/7), v izmeri 10 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 100/4, k.o. Koper, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 1.445,00 €, brez 22% DDV.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 102/7, k.o. 2605 Koper, ki v naravi predstavlja prizidek – skladišče gledališča Koper in bo izvedena po izhodiščni ceni 1.600,00 €.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet pridobitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra Z nepremičnino, ki predmet pridobivanja, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 9. 11. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-452/2018

S parc. št. 2136/1, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2136/1), v izmeri 226 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež, do deleža 68/400. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Koper. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.236,74 EUR brez 22% DDV.

 

2. Številka: 478-53/2020

S parc. št. 1665 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1665), v izmeri 119 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.345,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1667 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1667), v izmeri 141 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.961,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1670 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1670), v izmeri 65 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.290,00 EUR brez 22% DDV.

 

3. Številka: 478-48/2020, 478-277/2019

S parc. št. 406, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 406), v izmeri 32 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.135,00 EUR brez 22% DDV.

 

4. Številka: 478-343/2020

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-338-7, v izmeri 9,50 m2, s parc. štev. 365/1 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 365/1) na naslovu Koper, Cankarjeva ulica 4. Meje nepremičnine so urejene. Prodaja se dotrajana klet, ki je v uporabi, brez dostopa, brez instalacij, elektika do kleti speljana iz lastniškega poslovnega prostora. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.180,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

5. Številka: 478-55/2018

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-568-4 s parc. štev. 1002 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1002). Prodaja se solastniški delež do 5153/10000, kar predstavlja 7,67 m2. Nepremičnina, hodnik, stopnišče in podstrešje se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Koper, Vlačičeva ulica 1. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 3.069,19 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

6. Številka: 478-55/2018

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-568-4 s parc. štev. 1002 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1002). Prodaja se solastniški delež do 4847/10000, kar predstavlja 7,13 m2. Nepremičnina, hodnik, stopnišče in podstrešje se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Koper, Vlačičeva ulica 1. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 2.886,93 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

7. Številka: 478-300/2020

S parc. št. 1068/3, k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/3), v izmeri 180 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 1/2-e od celote. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper znaša 6.770,00 brez 22% DDV.

 

8. Številka: 478-453/2015

S parc. št. 2407/6 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 2407/6), v izmeri 55 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki so namenjena za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Z navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice na Mestno občino Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.135,00 EUR brez 22% DDV.

 

9. Številka: 478-447/2019

S parc. št. 1879/30 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/30), v skupni izmeri 334 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 1879/30 k.o. Semedela v izmeri 210 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 1879/30 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 15.500,10 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

10. Številka: 478-538/2015

S parc. št. 1449/19, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1449/19), v izmeri 237 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zgornje Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri citirani nepremičnini, vpisana služnostna pravica v korist družbe Gratel d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.268,0 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 9. 11. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

1. Čevljarska ulica 14, Koper, prostor v izmeri 75,75 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 714 k.o. Koper (ID znak: 2605-705-2), se oddaja za trgovinsko ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 537,00 €.

 

2. Čevljarska ulica 18, Koper, prostor v izmeri 76,72 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parcelah št. 710 in 711 k.o. Koper (ID znak: 2605-710/0-0, 2605-711/0-0), se oddaja za trgovinsko ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 652,00 €.

 

3. Čevljarska ulica 19, Koper, prostor v izmeri 343,60  m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe  k.o. Koper (ID znak: 2605-652/0-0, 2605-648/1-0), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 2.450,00 €.

 

4. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 674,00 €.

 

5. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 174), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 495,00 €.

 

6. Kidričeva ulica 46, Koper, prostor v izmeri 50,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 48/2  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 431-2), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 332,00 €.

 

7. Župančičeva ulica 24, Koper, prostor v izmeri 78,8 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parcelah št. 1032 k.o. Koper (ID znak: 2605-1205-1), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 680,00 €.

 

8. Istrska cesta 41, Bertoki, prostor v izmeri 149,00 m2 poslovne površine, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, stoječi na parcelah št. 3861/2 k.o. Bertoki (ID znak: 2604-3861/2-0), se oddaja za opravljanje mirne dejavnosti, izklicna mesečna najemnina znaša 670,00 €.

 

9. Triglavska ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,5 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 716/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-711-1) se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 458,00 €.

 

10. Gortanov trg 15, Koper, dva prostora v skupni izmeri 26,23 m2 poslovne površine, ki se nahajata v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-1000/1-0), se oddajata za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 298,00 €.

 

 

Poslovna prostora pod zaporednima številkama 8 in 10 sta v obratovanju.

Poslovni prostori pod zaporednimi številkami 1 do 8 se oddajajo za nedoločen čas. Poslovna prostora pod zaporednima številkama 9 in 10 se oddajata za določen čas 5 (pet) let.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-33/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 10.11. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12.11. 2020, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-541/2007

S parc. št. 495/8, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 495/8), v izmeri 52 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vpisani dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.043,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 6425, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6425), v izmeri 83 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.476,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 6430, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6430), v izmeri 95 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.639,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 6428, k.o. Škofije(ID znak: parcela 2595 6428), v izmeri 62 m2. Prodaja se solastniški delež do ½. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.688,50 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 6426, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6426), v izmeri 53 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.203,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29. 10. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Rok za vplačilo varščine: 03.11.2020

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe),  Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Planom prodaje nepremičnega premoženja  JSS MOK za leto 2020 z dne 17. 12. 2019 objavlja

 

JAVNO DRAŽBO

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

 

 

2. PREDMET PRODAJE IN OPIS TER IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je:

 

Poslovni prostor na naslovu Koper, Cesta  Zore Perello-Godina 2 v skupni izmeri 753 m2,  in sicer ID znak posameznega dela stavbe 2605-1167-38 v izmeri 635,36 m2, posamezni del stavbe  2605-1167-44 v izmeri 48,90 m2 in posamezni del stavbe 2605-1167-45 v izmeri 68,75 m2. Poslovni prostor se prodaja delno opremljen.

 

Poslovni prostor se nahaja v I. nadstropju trgovsko poslovnega centra Zeleni park Koper. Možnost parkiranja je v garažni hiši predmetnega centra. Poslovni prostor nima pripadajočih parkirnih mest. Morebitni najem parkirnih mest kupec ureja z lastnikom garaže.

 

Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena.

 

Energetska izkaznica za poslovni prostor: energetski razred 33 kWh/m2A.

 

Poslovni prostor  trenutno uporablja prodajalec.

 

Izklicna cena za delno opremljen poslovni prostor z ID znakom 2605-1167-38, 2605-1167-44 in
2605-1167-45 je 1.180.000 EUR.

 

Navedene izklicne cene ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

 

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

3. ZNESEK VIŠANJA

Znesek izklicne cene  se v posameznem koraku zvišuje za 1.000,00 EUR.

 

4. POGOJI PRODAJE

4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.

4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. Prav tako kupec nima zahtevkov v primeru neupravičeno poravnanih individualnih ali skupnih obratovalnih stroškov predmetne nepremičnine.

4.3. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju, to je ponudniku, ki pristane na vnaprej določene pogoje in za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

4.4. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe).

4.5. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa šteje pogodbo za razdrto in zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v podaljšanem roku ali ne plača kupnine v roku, se prodajna pogodba razdre, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.

4.6. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in davka na promet nepremičnin bo kupcu izdano ZK dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

4.7. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarskih storitev in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na svoje ime.

 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. SI56 0125 0600 0000 239, v roku 30 (trideset) dni od dneva izdaje računa.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo v četrtek, 5. 11. 2020  ob 13.00 uri, v prostorih  Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper.

 

Dražitelji se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

 

7. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNI DRAŽBI

7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:

 • izpolnjeno izjavo, ki je priloge te dražbe,
 • potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine,
 • veljaven osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
 • davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
 • izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ne sme biti starejši od treh mesecev in
 • morebitni pooblaščenci overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na konkreten predmet javne dražbe.

7.2. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

7.3. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku, ali pa kopijo listine, ki je overjena.

7.4. Dražitelj oziroma kupec ne sme imeti na dan javne dražbe do prodajalca odprtih nobenih obveznosti.

7.5. Zoper dražitelja oziroma kupca ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, postopek preventivnega prestrukturiranja, stečajni postopek ali postopek osebnega stečaja.

7.6. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave.

 

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. Med samo dražbo je prepovedana uporaba tehničnih naprav.

 

8. VARŠČINA

8.1. Dražitelji morajo do vključno 3. 11. 2020 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na TRR prodajalca, št. SI56 0125 0600 0000 239, s  sklicem na številko: 00 20101.

8.2. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe.

8.3. V primeru, da je varščino vplačal samo en dražitelj, se šteje, da soglaša z izklicno ceno. Če varščino vplača več dražiteljev in nihče ne pristopi na javno dražbo ali nihče od njih ne sprejme izklicne cene, prodajalec zadrži varščino. V tem primeru se šteje, da dražba ni uspela in se postopek javne dražbe zaključi. Prodajalec zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v določenem roku ali v roku ne plača preostalega dela kupnine.

 

9. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

9.1. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po plačilu celotne kupnine, davka na promet nepremičnin in ostalih stroškov.

9.2. Dražba je javna in se vodi v slovenskem jeziku.

9.3. Dražbo vodi imenovana komisija.

9.4. Komisija lahko zaradi prostorske stiske na dražbi omeji prisotnost oseb, ki ne dražijo.

9.5. Komisija lahko na dražbi omeji tudi zvočno in/ali slikovno snemanje.

9.6. Na dražbi kot dražitelji sodelujejo le tiste osebe, ki so pred pričetkom dražbe izkazale, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na dražbi v skladu s pogoji sodelovanja pod 7. točko te objave.

9.7. Po ugotovitvi identitete prisotnih in ugotovitvi, da najmanj ena oseba izpolnjuje razpisane pogoje za sodelovanje na dražbi za posamezno nepremičnino, komisija prične z dražbo. V kolikor nobena od prisotnih oseb ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se dražba ne izpelje.

9.8. V kolikor le ena od prisotnih oseb izpolnjuje razpisne pogoje se smatra, da sprejema izklicno ceno, kar ugotovi predsednik komisije na zapisnik.

9.9. Znesek izklicne cene se v posameznem koraku dražbe zvišuje za 1.000,00 EUR.

9.10. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije, ki vodi dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bila nepremičnina prodana in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe.

9.11. Predsednik komisije po objavi uspelega dražitelja, dosežene cene in vprašanju prisotnim dražiteljem po morebitnih pripombah na vodenje postopka, dražbo zaključi.

9.12. Ugovor na postopek javne dražbe je mogoče podati do konca javne dražbe, to je dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

9.13. Ugovor reši zakoniti zastopnik lastnika premoženja oziroma njegov pooblaščenec, ki pa ne sme biti član komisije, ki je vodila javno dražbo.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, na tel. št. 05/96 99 410.

 

Ogledi bodo možni po predhodnem dogovoru na e-naslov tajnistvo@jss-mok.si.

 

11. USTAVITEV POSTOPKA

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper www.jss-mok.si in Mestne občine Koper www.mok.si  ter www.nepremičnine.net.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Santorijeva ulica 7, parc. št. 802/16, 802/17 in 802/18, vse k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-446-6), v izmeri 56,40 m2 poslovne površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor oddaja v stanju v kakršnem je. Prostor se oddaja za potrebe delovanja uprave, članice Univerze na Primorskem.

 

Poslovni prostor je zaseden. Prednost pri izboru ima obstoječi najemnik.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 412,46 € in izhaja iz cenitvenega izračuna vrednosti najemnine, ki ga je izdelal Nevij Kavrečič, decembra 2019.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno

27.10.2020 do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma),
 • naslov oz. sedež, matično številko, ID za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, za obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddaje poslovnega prostora v podnajem).

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) je energetska izkaznica za poslovni prostor v izdelavi.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, na tel. št. 05/6646-375 (Jana Živec) ali 05/6646-286 (Patricija) .

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek neposredne oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-606/2018

S parc. št. 1202/1, k.o. Pregara (ID znak 2620 1202/1), v izmeri 61 m2, z nepremičnino s parc. št. 3535/9, k.o. Pregara (ID znak 2620 3535/9), v izmeri 61 m2.

Nepremičnina s parc. št. 3535/9, k.o. Pregara, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja v zaselku Reparac pri Pregari. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Menjava bo izvedena po izhodiščni ceni 920,49 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnine s parc. št. 1202/1, k.o. Pregara, ki predstavlja v delu javno pot v zaselku Reparac pri Pregari, je predmet menjave – pridobitve. Meje nepremičnine so urejene. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Menjava bo izvedena po izhodiščni ceni 920,49 €.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 19. 10. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge

 

                                                                                                          MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Rok za plačilo varščine: 12. 10. 2020

Datum javne dražbe: 15. 10. 2020, ob 11.00

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

 1. Nepremičnina s parc. *115, k.o. Koštabona (ID znak parcela 2624 *115), v izmeri 37 m2.

Izklicna cena: 23.281,00 € (z besedo: triindvajsettisoč dvestoenainosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 1 – opis k.o. Koštabona

 

 1. Nepremičnina s parc. 1501/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1501/1), v izmeri 506 m2.

Izklicna cena: 78.189,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč stodevetinosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 2 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. 1537/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1537/1), v izmeri 55 m2.

Izklicna cena: 48.924,00 € (z besedo: oseminštiridesettisoč devetstoštiriindvajset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 3 – opis k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnina s parc. štev. 4065/1 (ID znak parcela 2614 4065/1) v izmeri 62 m2, s parc. štev. 4065/4 k.o. Kubed (ID znak parcela 2614 4065/4) v izmeri 41 m2 in s parc. štev. 120/11 k.o. Kubed (ID znak parcela 2614 120/116 ) v izmeri 107 m2.

Izklicna cena: 51.508,00 € (z besedo: enainpetdesettisoč petstoosem evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oziroma 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 4 – opis k.o. Kubed

 

 1. Nepremičnini s parc. 10/2, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 10/2), v izmeri 395 m2 in s parc. št. 11/1, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 11/1), v izmeri  225 m2.

Izklicna cena: 173.104,00 € (z besedo: stotriinsedemdesettisoč stoštiri evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

 1. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).        Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 6 – opis k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 705/1), v izmeri 466 m2.

Izklicna cena: 34.250,00 € (z besedo: štiriintridesettisoč dvestopetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 7 – opis  k.o. Gažon

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 1017, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1017), v izmeri 18 m2 in s parc. št. 1018/2, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1018/2), v izmeri 805 m2.

Izklicna cena: 64.013,00 € (z besedo: štiriinšestdesettisoč trinajst evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 8 – opis  k.o. Krkavče

 

 1. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 9. – opis  k.o. Semedela

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote  ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v  izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ic

Izklicna cena: 81.376,00 € (z besedo: enainosemdesettisoč tristošestinsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 10 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote  ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 80.192,00 € (z besedo: osemdesettisoč stodvaindevetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 11 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnine s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2 in s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 757 m2.

Izklicna cena: 77.305,00 € (z besedo: sedeminsedemdesettisoč tristopet evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 12 – opis  k.o. Škofije

 

 1. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.

Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 13 – opis  k.o. Boršt

 

 1. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Naslov povezave: zap. št. 14 – opis k.o. Semedela