NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Številka: 3528-12/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Gramšijev trg 3, stoječega na parc. št. 413 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-389-2), v izmeri 30,50 m2 poslovne površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo Rdečemu križu Slovenije – območno združenje Koper za ureditev Info točke za socialno ogrožene osebe z informativno svetovalno pisarno.

Prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 5. 8. 2019, do 12.00 ure.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • dokazilo o delovanju v javnem interesu s strani pristojne institucije.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oodaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Številka:          35280-31/2014

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 38. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju Zakona, ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 

Oddaja se garažni prostor – posamezna garaža v sklopu garaž, ki se nahaja med Jurčičevo in Rozmanovo ulico v Kopru, na nepremičnini s parc. št. 430/26 k.o. Semedela (ID znak: del stavbe 2606-430/26-0), v izmeri 13,82 m2 in ima vhod z Jurčičeve ulice.

 

Garažni prostor se oddaja v stanju v kakršnem je.

Garažni prostor je trenutno zaseden.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina garažnega prostora, ki je določena na podlagi  38. člena Zakona znaša 51,77 € mesečno z vključenim 22% DDV.

Višina najemnine je fiksna.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 17. 7. 2019, do 15:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke fizični osebi oz. subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

Za navedeni garažni prostor, bo sklenjena Pogodba najemu garažnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O 

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Za prostora/učilnici v Gradinu, na naslovu Gradin 19, v prostorih nekdanje osnovne šole.

 

 1. Številka: 35280-35/2019 

 

Prostor se nahaja v pritličju, učilnica ob glavnem vhodu levo, stoječe na parc. št. 2840 k.o. Gradin (ID znak: del stavbe 2621-88-1), v izmeri 58 m2 površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, za skladiščenje arhiva Društva prijateljev zmernega napredka. Prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje štirih (4) mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

 1. Številka: 35280-36/2019 

 

Prostor se nahaja v pritličju, učilnica ob glavnem vhodu desno, stoječe na parc. št. 2840 k.o. Gradin (ID znak: del stavbe 2621-88-1), v izmeri 58 m2 površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, za skladiščenje opreme Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper. Prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje enega (1) leta, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna izjava o interesu, za posamezen prostor, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 16. 7. 2019, do 12.00 ure. 

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati: 

  • osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko; 
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;

 

 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oodaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. In 20. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-544/2018

Nepremičnina s parc. št. 70/1 (ID znak: parcela 2606 70/1) v izmeri 127 m2 in nepremičnina s parc. št. 71/2 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 71/2), v izmeri 197 m2, se nahajata Žusterni in ležita na ureditvenem območju za poselitev – območje za stanovanja, označeno z oznako KS-24. Meje nepremičnin niso urejene Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Za nedoločen čas s 3 mesečnim odpovednim rokom se oddaja nepremičnina s parc. št. 70/1 k.o. Semedela v celoti za kmetijsko uporabo, ter nepremičnina s parc. št. 71/2 k.o Semedela in sicer 18 m2 za funkcionalno, 197 m2 pa za kmetijsko uporabo. Nepremičnini se oddajata zaradi vzdrževanja urejenosti nepremičnin. Na nepremičnini ni dovoljeno postavljati ali uporabljati objektov. Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 260,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z 2 alinejo 2. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14.06.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemnik je dolžan najeto površino lično urediti in skrbno vzdrževati v takem stanju, da bo dajala urejen videz. Najemnino je potrebno plačati najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentu Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER

 

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

Številka:  3528-6/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

 1. Čevljarska ulica 18, Koper, prostor v izmeri 81,69 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 710 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-708-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 712,27  € za mesec maj 2019 (8,71 €/m2).

 

 1. Čevljarska ulica 21, Koper, prostor v izmeri 69,98 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 652 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-783-3), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 591,52  € za mesec maj 2019 (8,45 €/m2).

 

 1. Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddaja pisarniški prostor in sicer v:

III. nadstropju z oznako

–          302 v izmeri  24,55 m2.

 

Pisarna se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 196,4 € (8 €/m2), za mesec maj 2019.

 

 

 1. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 501,61  € za mesec maj 2019 (9,90 €/m2).

 

 1. Pristaniška ulica 37/39, Koper, prostor v izmeri 112,92 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1063/1 in 1064/1 obe o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-544-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1. 355,04 € za mesec maj 2019 (12 €/m2).

 

 1. Trg Brolo 6, Koper, prostor v izmeri 46,52 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 637 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1519-3), se oddaja za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 457,95 € za mesec maj 2019 (9,84 €/m2).

 

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 2. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Pisarniška oprema v poslovnem prostoru pod zap. št. 3. tega razpisa  ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo moral po potrebi z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 5. tega razpisa ima dve merilni mesti za električno energijo ter dva števca za vodo.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 6. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 30. 1. 2019, sprejel Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019), kateri je začel veljati dne 1. 1. 2019.

 

Na podlagi  navedenega, bo izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslov (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-6/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 9. 7. 2019 do 15.00 ure.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 11. 7. 2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

 

II.

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Javno naročilo za »Ureditev rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu«.

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Ureditev rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10514 najkasneje do 2. 7. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan l.r.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Za poslovne prostore:

 

 1. Številka: 3528-10/2019 Cankarjeva ulica 4

 

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Cankarjeva ulica 4, stoječega na parc. št. 365/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-338-5), v izmeri 22,30 m2 poslovne površine.

 

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 165,54 € mesečno (7,52 €/m2).

 

 

 1. Številka: 35280-8/2019 Sabinijeva 2

 

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Sabinijeva ulica 2, stoječega na parc. št. 1259 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-899-1), v izmeri 37,65 m2 poslovne površine.

 

Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 275,49 € mesečno (7,32 €/m2).

 

 

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 4. 7. 2019, do 15:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Stroške sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 30.01.2019, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper  (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 1. Številka: 7113-170/2006

S parc. št. 6310/250 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/250), v skupni izmeri 112 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/250, k.o. Semedela, v izmeri 40 m2. Stanovanjska stavba s parc. št. 6310/250 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Koper – Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.764,40 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-790/2007

S parc. št. 6310/253 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/253), v skupni izmeri 111 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/253, k.o. Semedela, v izmeri 37 m2. Stanovanjska stavba s parc. št. 6310/253 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Koper – Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.557,07 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-790/2007

S parc. št. 6310/257 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/257), v skupni izmeri 216 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/257, k.o. Semedela, v izmeri 126 m2. Stanovanjska stavba s parc. št. 6310/257 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Koper – Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.707,86 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-496/2018

S parc. št. 278/6 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 278/6), v izmeri 89 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Žusterna. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.544,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-385/2006

S parc. št. 755/5 k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 755/5), v izmeri 100 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Lopar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.600,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 752 k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 752), v izmeri 150 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Lopar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.400,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

 1. Številka: 478-520/2018

S parc. št. 435/6 k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 435/6), v izmeri 206 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Lopar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.416,00 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 04.07.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 1 do 3), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 4 do 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER