Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora v najem v MOK z javnim zbiranjem ponudb

Številka:  3528-20/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema je poslovni prostor:

 

Belveder 2, Koper, prostor v izmeri 377,04 m2 površine, ki se nahaja v pritličju, I. nadstropju ter mansardi poslovnega objekta, stoječega  na parc. št. 33  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-401), se oddaja za izvajanje mednarodne dejavnosti diplomatsko konzularnega predstavništva; izklicna mesečna najemnina znaša 4.856,27  € za mesec september 2019 (12,88 €/m2).

 

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

 

Poslovni  prostor, ki je predmet tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Poslovni prostori se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

 

Soglasje za morebitno prenovo poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) je energetska izkaznica pridobljena.

 

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudnik je dolžen predložiti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslov Belveder 2«, z oznako »3528-20/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 27. 9. 2019.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbo lahko ponudnik v roku za oddajo ponudb odda po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30. 9. 2019, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

      Ž U P A N

                                                                                                                 Aleš BRŽAN

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-297/2016

S parc. št. 2249/12, k.o. Semedela (ID znak 2606 2249/12), v izmeri 462 m2, z nepremičninami s parc. št. 313/139, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 313/139), v izmeri 12 m2 in parc. št. 313/134 k.o. Sv. Anton, (ID znak 2612 313/134) v izmeri 146 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 2249/12, k.o. Semedela, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče in večjo brežino. Nepremičnina se nahaja v zaselku Manžan in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 9.360,12 EUR.

 

Meje nepremičnine s parc. št. 2249/12, k.o. Semedela, so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Manžan. Z nepremičnino, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 313/139, 313/134, k.o. Sv. Anton, ki predstavljata javno pot v zaselku Kortine v Sv. Antonu, in bo izvedena po izhodiščni ceni 8.438,00€. Z nepremičninami, ki sta predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da so pri nepremičnini vknjižene stvarne služnosti poti, napeljav komunalnih vodov, kanalizacijskih cevi, telefonskega kabla in drugo v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin v nizu.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 12.09.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-321, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri referentki Valentini Popović.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju z dne 9. 8. 2019

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju št. 478-354/2019 z dne 9.8.2019 in sicer v 2. odstavku se naziv transformatorske postaje popravi tako, da se »TP Lovran« zamenja za pravilno »TP Truške«.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 72. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

1. Številka: 478-459/2018

Na delu nepremičnine s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej, (ID znak: parcela 2592 1124/7), v izmeri 326 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban.

Stavbna pravica se ustanavlja za namen izgradnje transformatorske postaje TP Lovran, v izmeri 15 m2 (5,0 m x 3,0 m x 2,9 m– d x š x v), srednje napetostnih in nizko napetostnih vodov v kabelski kanalizaciji v dolžini 27 m ter kabelski jašek dimenzij 1,5 m x 1,2 m x 1,8 m, v skladu s skico, ki je priloga te namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 422,28 €, za obdobje dveh let.

 

2. Številka: 478-354/2019

Na delu nepremičnine s parc. št. 5066/1, k.o. Truške, (ID znak: parcela 2613 5066/1), v izmeri 985 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Truške.

Stavbna pravica se ustanavlja za namen izgradnje transformatorske postaje TP Lovran, v izmeri 9,5 m2 (dimenzije 3,7 mx 2,5 m x 2,58 m – d x š x v), v skladu s skico, ki je priloga te namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 81,62 €, za obdobje dveh let.

 

 

Navedeno nadomestilo za ustanovitev stavbne  pravice ne vsebuje 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.08.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Interesent je dolžan plačati celotno nadomestilo najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani lastnika nepremičnine. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da interesent ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-288 (Valentina Popović), v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek sklenitve pogodbe, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-609/2018

S parc. št. 1464/88, k.o. 2606 Semedela, 26 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Koper – Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.132,00 EUR brez 22% DDV.

 

2. Številka: 478-561/2018

S parc. št. 6310/278, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/278), v skupni izmeri 191 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se del zemljišča, dvorišče s parc. št. 6310/278 k.o. Semedela v izmeri 42 m2. Stanovanjska stavba in del zemljišča s parc. št.. 6310/278 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.902,62 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.08.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 1).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Številka: 3528-17/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Gramšijev trg1/Gasilska ulica 17, stoječega na parc. št. 444 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-373-1), v izmeri 232,85 m2 poslovne površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo Rdečemu križu Slovenije – območno združenje Koper, za izvajanje javnih pooblastil in humanitarne dejavnosti Rdečega križa.

Prostor je že v uporabi s strani Rdečega križa – Območno združenje Koper.

Prostor se odda v uporabo v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 8. 2019, do 12.00 ure.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja;
 • dejavnost, ki se bo izvajala v prostoru;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • dokazilo o delovanju v javnem interesu s strani pristojne institucije.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oodaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka: 3528-16/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Za poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 37, stoječega na parc. št. 824 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-497-4), v izmeri izmeri 54,00 m2.

 

Poslovni prostor se oddaja za trgovsko dejavnosti ali mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 414,62 € mesečno (7,87 €/m2).

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 8. 2019, do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • Dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Stroške sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 30.01.2019, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper  (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015 in 43/2019) je energetska izkaznica za poslovni prostor v izdelavi.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka: 3528-14/2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Za poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Verdijeva ulica 7A, stoječega na parc. št. 94/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-131-5), v izmeri 12,10 m2.

 

Poslovni prostor se oddaja za pisarniško dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v uporabi.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 50,00 € mesečno (4,13 €/m2).

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 8. 2019, do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • Dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklepa v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

Stroške sklenitve pogodbe pri notarju, krije najemnik.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 30.01.2019, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper  (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Na podlagi 6. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) energetska izkaznica, ni potrebna.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-272/2018

S parc. št. 876/1, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 876/1), v izmeri 43 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.375,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-302/2019

S parc. št. 117/8, k.o. Koštabona (ID znak: parcela 2624 117/8), v izmeri 142 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Puče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.094,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-300/2015, 478-286/2010

S parc. št. 355/1, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 355/1), v izmeri 110 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.920,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-201/2019, 478-627/2007

S parc. št. 1050/2, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1050/2), v izmeri 291 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Plavje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 18.915,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 7113-11/2010

S parc. št. 118/1, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 118/1), označene z ID številko 2605-826-9 v izmeri 1 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 130,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-319/2007

S parc. št. 6310/305, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/305), v skupni izmeri 158 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 6310/305 k.o. Semedela v izmeri 63 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/305 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.353,93 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-61/2011

S parc. št. 6310/273, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/273), v skupni izmeri 80 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/273 k.o. Semedela v izmeri 7 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/273 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 483,77 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-420/2018

parc. št. 100/89, k.o. 2606 Semedela, (ID znak: parcela 2606 100/89), v izmeri 25 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Žusterna. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.800,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 100/87, k.o. 2606 Semedela, (ID znak: parcela 2606 100/87), v izmeri 21 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Žusterna. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.352,00EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 22.08.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 1 do 4) pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 5 do 7), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 8).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Datum: 26.07.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

Številka: 478-210/2019

Na delu nepremičnine s parc. št. 652/2 k.o. Hribi (ID znak: 2590-652/2) v izmeri 311 m2 in na delu nepremičnine s parc. št. 1895/5 k.o. Hribi (ID znak: 2590-1895/5) v izmeri 3.147 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Hrvatini.

Stavbna pravica se ustanavlja za namene izgradnje transformatorske postaje TP Božiči, v izmeri 10 m2, skladno s skico, ki je priloga namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 303,42 €, za obdobje dveh let.

 

Navedeno nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice ne vsebuje 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 15.08.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Interesent je dolžan plačati celotno nadomestilo najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da interesent ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-275, pri Meliti Osvaldič. v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek sklenitve pogodbe, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER