Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-385/2017

S parc. št. 542/27, k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 542/27), v izmeri 537 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve v Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.293,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-215/2012, 478-385/2017

S parc. št. 541/6, k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 541/6), v izmeri 53 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve v Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.378,00,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-215/2012, 478-385/2017

S parc. št. 541/7, k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 541/7), v izmeri 9 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve v Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 234,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 7113-40/2010

S parc. št. 468/312, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 468/312), v skupni izmeri 124 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. št. 468/312 k.o. Semedela v izmeri 46 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 468/312 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.697,94 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-338/2011

S parc. št. 313/143, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 313/143), v izmeri 20 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v zaselku Kortine. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 860,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-404/2018

S parc. št. 323/4, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 323/4), v izmeri 359 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 18.070,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 08.01.2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 1 do 3), pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 4) in pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 5 in 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                   MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 62. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-352/2019

Stanovanjska stavba se nahaja v Škofijah, na naslovu Spodnje Škofije 149A, stoječa na zemljišču s parc. št. 6440 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6440), s koristno površino 79,60 m2.

Stanovanjska stavba je zasedena.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina stanovanjske stavbe znaša 427,65 € mesečno. Pogodba o najemu se sklene za dobo enega leta. V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo in vodo, odvoz smeti, RTV prispevek in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja  ter vzdrževalni stroški stanovanjske stavbe.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24.00 ure do dne 02.01.2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur. Ponudbe prispele po tem datumu, ne bodo obravnavane.

 

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • naslov, parcelno številko, katastrsko občino (k.o.);
 • ponujeno najemnino brez davka, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne najemnine v tej nameri;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Za nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu v obliki notarskega zapisa, z veljavnostjo šest mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/6646-290, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. In 20. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-302/2019

Nepremičnina s parc. št. 117/8 k. o. Koštabona (ID znak: parcela 2624 117/8), v izmeri 142 m2, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Križišče – Puče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana stvarna služnost (ID pravice 15149635), t. j. služnost vkopa, vzdrževanja in uporabe nizkonapetostnega elektro in telekomunikacijskega voda v dolžini 13,00 m in širini 2,00 m ter služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili v dolžini 5,00 m in širini 2×3,50 m.

Nepremičnina se oddaja za obdobje enega leta.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 710,07 €.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 02.01.2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k. o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-221, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Marjeti Pevnik.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-585/2018

S parc. št. *155/2, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 *155/2), v izmeri 26 m2, pozidano zemljišče. Prodaja se 1/3 solastniški delež. Nepremičnina nima urejenih mej. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Rožar. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 279,66 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-35/2019

S parc. št. 431/3, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 431/3), v izmeri 105 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina nima urejenih mej. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Lopar. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.780,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-222/2019

S parc. št. 428/1, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 428/1), v izmeri 285 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina nima urejenih mej. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Lopar. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.260,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-512/2019

S parc. št. 435/7, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 435/7), v izmeri 38 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Lopar. V naravi predstavlja dostopno pot do parc. št. 433/2, k.o. Truške. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.368,00 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 02.01.2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 1 do 4).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Zadnja letošnja dražba nepremičnin Mestne občine Koper

Na zadnji javni dražbi nepremičnin, ki bo v torek, 17. decembra, bo Mestna občina Koper iskala kupce za 20 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov v skupni vrednosti 1.242.185 evrov. Rok za vplačilo varščine je do vključno jutri, 13. decembra. 

Tudi tokrat je občina na dražbo uvrstila kar nekaj nezazidanih stavbnih zemljišč, na dostopnih lokacijah z razgledom na morje oziroma slikovito zaledje koprske občine. Med takimi sta 762 kvadratnih metrov velika parcela na Gažonu, ki se prodaja po izklicni ceni 67.400 evrov, in  659 kvadratnih metrov velika parcela v Marezigah, za katero bi občina lahko iztržila vsaj 92.046 evrov. Naprodaj je tudi sklop petih nepremičnin v Marezigah v bližini osnovne šole, in sicer po izklicni ceni 238.295 evrov.

Za morebitne kupce bosta zanimiva tudi dva nepremičninska sklopa v naselju Grinjan, za prvega, velikosti 841 kvadratnih metrov, bi občina lahko iztržila najmanj 71.735 evrov, medtem ko se 467 kvadratnih metrov velik drugi sklop prodaja za izklicno ceno 37.685 evrov.

Občina bo dražila tudi več parcel na območju Škofij, med takimi, ki bi lahko vzbudile več zanimanja med kupci, so trije sklopi nepremičnin. Prvi, velikosti 829 kvadratnih metrov, za katere bo treba odšteti 81.808 evrov, drugi, velikosti 1.109 kvadratnih metrov, ki se bo prodajal po izklicni ceni 88.762 evrov, in tretji sklop, ki se razprostira na 1.096 kvadratnih metrov površine, za katerega bi lahko občina iztržila 87.468 evrov.

V izklicnih cenah nista všteta davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin. Celoten seznam nepremičnin, ki jih bo občina prodajala na javni dražbi, skupaj s podatki o velikosti, ceni in značilnostih, si lahko pogledate na povezavi www.koper.si/sl/tenders/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-v-lasti-mestne-obcine-koper-45/.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-331/2019

Nepremičnina s parc. št. 845/22, k. o. Hribi (ID znak: parcela 2590 845/22), v izmeri 197 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Oddaja se površina v izmeri 183 m2, ki je razvidna iz priložene skice. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini, na ureditvenem območju za poselitev. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno in ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Nepremičnina se oddaja za obdobje pet let.

 

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 283,28 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 26.12.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-221, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Marjeti Pevnik.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2019 št. 478-104/2018 z dne 21.2.2019 objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

 

Mestna občina Koper, matična številka 5874424000, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan

Aleš Bržan.

 

 1. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina, posamezni del št. 24 v stavbi na naslovu Tomšičeva ulica 4, v Kopru, ki stoji na parc. št. 387/18, k.o. Semedela, označen z ID znakom del stavbe 2606-106-24, v izmeri 26,45 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti in se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Posamezni del stavbe – klet, ki je zasnovan in izveden za potrebe transformatorske postaje, meri  26,45 m2, označen z ID znakom del stavbe 2606-106-24, se nahaja v pritličju večstanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Tomšičeva ulica 24, v Kopru.

 

Izklicna cena: 26.815,00 € (z besedo: šestindvajset tisoč osemstopetnajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 5.363,00 €  (z besedo: pettisoč tristotriinšestdeset  evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Gažon in se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001,  Uradni list RS, št. 49/2005, 95/2006, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016 – v nadaljevanju PUP Koper).

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 13.480,00 €  (z besedo: trinajsttisoč štiristoosemdeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1923/9, k.o. Jernej (ID znak 2592 1923/9), v izmeri 867 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,

v naselju Barižoni in se ureja po določilih PUP Koper.

Na parceli je star dotrajan objekt, ki ima značilnosti kmetijskega objekta, kateri po podatkih geodetske uprave ni evidentiran kot stavba.  Na severovzhodnem delu nepremičnine stoji drog s  komunikacijskim in nadzemnim nizkonapetostnim elektro vodom, za katera služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

             Izklicna cena:95.100,00 € (z besedo: petindevetdesettisoč sto evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 19.020,00 €  (z besedo: devetnajsttisoč dvajset evrov 00/100).

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1923/10, k.o. Jernej (ID znak 2592 1923/10), v izmeri 735 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Barižoni in se ureja po določilih PUP Koper.

Na vzhodnem delu nepremičnine stoji drog z nadzemnim nizkonapetostnim elektro vodom, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

             Izklicna cena: 83.155,00 € (z besedo: triinosemdesettisoč stopetinpetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.631,00 €  (z besedo: šestnajsttisoč šeststoenaintrideset evrov 00/100).

 

 1. Predmet javne dražbe sta nepremičnina s parc. št. 1667, k.o. Krkavče (ID znak 2625 1667), v izmeri 141 m2 in s parc. št. 1670, k.o. Krkavče (ID znak 2625 1670), v izmeri 65 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče in se ureja po določilih PUP Koper. Parceli nimata neposrednega dostopa z javne ceste.

 

Izklicna cena: 4.120,00 € (z besedo: štiritisoč stodvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 824,00 €  (z besedo: osemstoštiriindvajset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/40), v izmeri 695 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 92.046,00 € (z besedo: dvaindevetdesettisoč šestinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 18.409,20 €  (z besedo: osemnajsttisoč štiristodevet evrov in 20/100)

 

 1. Predmet javne dražbe so nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Kupec bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti za izgradnjo, vzdrževanje fekalne kanalizacije v korist nepremičnine s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige ter dostopa do parc. št. 1012/47, k.o. Marezige.

Nepremičnini s parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige bosta obremenjeni s služnostjo dostopa saj je v teku sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za dostop preko parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige, v korist parc. št. 1012/6 k.o. Marezige.

Nepremičnine so komunalno neopremljene. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo s preliminarnimi soglasji komunalnih organizacij.

 

Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetindevetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 47.659,00 €  (z besedo: sedeminštiridesettisoč šeststodevetinpetdeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 2/9-in na nepremičnini s parc. št. 1012/6, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/6), v celotni izmeri 2642 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Dostop do predmetne nepremičnine je predviden po nepremičninah s parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige, kateri bosta obremenjeni s služnostjo dostopa, saj je v teku sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za dostop preko parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige, v korist parc. št. 1012/6 k.o. Marezige.

Vzdolž celotne nepremičnine poteka nadzemni visokonapetostni vod, na vzhodnem delu pa vod fekalne kanalizacije in komunkacijski vod.

Kupec bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti za rekonstrukcijo, vzdrževanje in upravljanje fekalne kanalizacije, katera poteka po skrajnem vzhodnem delu nepremičnine, v korist Mestne občine Koper.

 

Izklicna cena: 28.445,00 € (z besedo: osemindvajsettisoč štiristopetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 5.689,00 € (z besedo: pettisoč šeststodevetinosemdeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 2204, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 2204), v izmeri 151 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Babiči in se ureja po določilih PUP Koper.

Nepremičnina nima urejenega dostopa. Vse okoliške nepremičnine so v zasebni lasti.

 

Izklicna cena: 4.530,00 € (z besedo: štiritisoč petstotrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 906,00 €  (z besedo: devetstošest evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 257/1, k.o. Osp (ID znak parcela 2597 257/1), v izmeri 70 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Osp in se ureja po določilih PUP Koper. Parcela nima neposrednega dostopa z javne ceste.

 

Izklicna cena: 1.400,00 € (z besedo: tisoč štiristo evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 280,00 €  (z besedo: dvestoosemdeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 1050/2, k.o. Plavje (ID znak parcela 2589 1050/2), v izmeri 291 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Plavje in se ureja po določilih PUP Koper.

 

Izklicna cena: 18.915,00 € (z besedo: osemnajsttisoč devetstopetnajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.783,00 €  (z besedo: tritisoč sedemstotriinosemdeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je solastniški delež Mestne občine Koper do ¼-ine od celote na nepremičnini s parc. št. 1536/1, k.o. Pomjan (ID znak 2609 1536/1), v celotni izmeri 1142 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Župančiči in se ureja po določilih PUP Koper.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena solastniškega deleža do ¼ od celote: 10.589,00 € (z besedo: desettisoč petstodevetinosemdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.117,80 €  (z besedo: dvatisoč stosedemnajst evrov in 80/100)

 

 1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan. Na nepremičnini s parc. št. 2836/3 k.o. Semedela stoji manjši dotrajan objekt v izmeri 10,8 m2.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnino s parc. št. 2836/3 k.o. Semedela, do celote ter nepremičnino s parc. št. 2836/6 k.o. Semedela, ki predstavlja del dostopa, do deleža ½-ce.

Preko severozahodnega dela nepremičnin poteka nadzemni kabel za telekomunikacijo, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 14.347,00 €  (z besedo: štirinajsttisoč tristosedeminštirideset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 2836/4, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/4), v izmeri 426 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnini s parc. št. 2836/4 k.o. Semedela, do celote ter nepremičnino s parc. št. 2836/6 k.o. Semedela, ki predstavlja del dostopa, do deleža ½-ce.

Preko severozahodnega dela nepremičnine s parc. Št. 2836/6 k.o. Semedela poteka nadzemni kabel za telekomunikacijo, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 37.685,00 € (z besedo: sedemintridesettisoč šeststopetinosemdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 7.537,00 €  (z besedo sedemtisoč petstosedemintrideset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe so nepremičnine s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2, s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2 in s parc. št. 1103/7, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/7), v izmeri 72 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 829 m2.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-17-P5 (območje manjših nezazidanih zemljišč oz. območju z možnostjo navezave na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo, ki se urejajo s predlogom parcelacije (oznaka P) in se ureja po določilih PUP Koper.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnine s parc. št. 1103/5, 1103/6, 1103/7, k.o, Škofije do celote ter nepremičnino s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije, ki predstavlja del dostopa, do deleža ½-ce. Dostop do predmetnih nepremičnin je na podlagi idejne rešitve predviden po jugovzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 1103/2, k.o. Škofije. Kupec bo moral za priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo skleniti z Mestno občino Koper pogodbo o ustanovitvi služnosti.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 81.808,00 € (z besedo: enainosemdesettisoč osemstoosem evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.361,60 €  (z besedo: šestnajsttisoč tristoenainšestdeset evrov in 60/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnino s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije, do celote ter nepremičnini s parc. št. 1449/20 in 1449/21, k.o. Škofije, ki predstavljata del dostopa, do deleža ½-ce.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih nepremičninah, pod ID pravico 11231246  in 14026472  vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme. Urad za nepremičnine je pričel z izbrisom služnosti saj bo služnost vpisana le na parc. št. 1449/22, k.o. Škofije, po kateri dejansko poteka.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 17.752,40 €  (z besedo: sedemnajsttisoč sedemstodvainpetdeset evrov in 40/100)

 

 1. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnine s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije, do celote ter nepremičnini s parc. št. 1449/20 in 1449/21, k.o. Škofije, ki predstavljata del dostopa, do deleža ½-ce.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih nepremičninah, pod ID pravico 11231246  in 14026472  vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme. Urad za nepremičnine je pričel z izbrisom služnosti saj bo služnost vpisana le na parc. št. 1449/22, k.o. Škofije, po kateri dejansko poteka.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

 

Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 17.493,60 €  (z besedo: sedemnajsttisoč štiristotriindevetdeset evrov in 60/100)

 

 1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 491/5, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 491/5), v izmeri 360 m2, in s parc. št. 495/7, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 495/7), v izmeri 271 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Nepremičnini nimata urejenega dostopa. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini 495/7 k.o. Škofije vknjižena neprava stvarna služnosti, v korist Marjetice Koper d.o.o..

 

Izklicna cena: 47.050,00 € (z besedo: sedeminštiridesettisoč petdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 9.410,00 €  (z besedo: devettisoč štiristodeset evrov 00/100)

 

 1. Predmet javne dražbe so nepremičnine s parc. št. 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/5, 1859/6, 1859/7 in 384/16, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1859/1, parcela 2595 1859/2, parcela 2595 1859/3, parcela 2595 1859/4, parcela 2595 1859/5, parcela 2595 1859/6, parcela 2595 1859/7 in parcela 2595 384/16), v skupni izmeri 868 m2.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Škofije in se urejata po določilih PUP Koper.

Po nepremičninah s parc. št. 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/5, 1859/6 in 1859/7, k.o. Škofije je vknjižena stvarna služnost, nujna pot, na podlagi sodbe. Na nepremičnini s parc. št. 1859/3, k.o. Škofije sta vknjiženi nepravi služnosti v korist Gratel d.o.o. in Elektro primorska d.d.

Na delu nepremičnin s parc. št. 1859/2, 1859/3, 1859/6 in 1859/7, k.o. Škofije stoji po podatkih GURSa objekt, št. stavbe 145, ki predstavlja objekt izven rabe z naslovom Spodnje Škofije 115, ter objekt s št. stavbe 889, ki je opredeljen kot »drugi kmetijski del stavbe«.

 

Izklicna cena: 106.421,00 € (z besedo: stošesttisoč štiristoenaindvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV oz. 2% DPN, ki ga plača kupec.

Varščina: 21.284,20 €  (z besedo: enaindvajsettisoč dvestoštiriinosemdeset evrov in 20/100)

 

 1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajta v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Šmarje in se urejata po določilih PUP Koper.

Nepremičnini nimata urejenega dostopa. Vse okoliške nepremičnine so v zasebni lasti.

 

Izklicna cena: 50.449,00 € (z besedo: petdesettisoč štiristodevetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 10.089,80 €  (z besedo: desettisoč osemindevetdeset evrov in 80/100)

 

 

 1. IZHODIŠČNO NADOMESTILO

 

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

 

 1. POGOJI PRODAJE

 

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih

lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.

 

Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

 

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

 

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

 

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

 

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za

sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše

pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

 

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

 1. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

 1. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

 

Javna dražba se bo vršila dne 17.12.2019 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

 

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom RS, postane lastnik nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izpisek iz sodnega registra oz. AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

 

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

 1. VARŠČINA

 

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4785242019….. (dodati zap. št. nepremičnine), z navedbo »plačilo varščine – zap. št. …….«.

 

Varščino je potrebno vplačati na račun Mestne občine Koper najkasneje do vključno 13.12.2019. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

 

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

 1. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 

Javna dražba bo ustna.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne

pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

 

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

 

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

 

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

 

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine, ne da bi za to navedla razloge.

 

 1. DODATNA POJASNILA:

 

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v času uradnih ur  (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) in sicer:

 • pod točko , na tel. št. 05/6646-286, kontaktna oseba je Patricija Butinar Griparič,
 • pod točko 2., 3., 4., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 16., 17., na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič,
 • pod točko 5., 9., 10., 11., 12., na tel. št. 05/6646-284, kontaktna oseba je Andreja Knez Babič,
 • pod točko 18., 19., 20., na tel. št. 05/6646-315, kontaktna oseba je Barbara Božič.

     

 1. STROŠKI VEZANI NA POGODBO

 

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

 1. DRUGI POGOJI

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

 1. ZAKONSKA PODLAGA

 

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si .

 

 

                                                                                          Ž U P A N

                  Aleš Bržan

 

 

»Številka:     478-524/2019

  Datum:      28.11.2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) v povezavi z zadnjim odstavkom 9. točke razpisa  javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila na spletnem portalu Mestne občine Koper objavljena dne 25.11.2019,  izdajam naslednji

S K L E P

 

Postopek prodaje nepremičnin s parc. št. 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/5, 1859/6, 1859/7 in 384/16, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1859/1, parcela 2595 1859/2, parcela 2595 1859/3, parcela 2595 1859/4, parcela 2595 1859/5, parcela 2595 1859/6, parcela 2595 1859/7 in parcela 2595 384/16), v skupni izmeri 868 m2, za izklicno ceno 106.421,00 EUR, brez 22% DDV oz. 2% DPN, ki se je začel na podlagi javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, objavljene dne 25.11.2019 na spletnem portalu Mestne občine Koper, se ustavi.

 

                                                                                                                                                                                                                  Župan

Aleš Bržan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-272/2014

S parc. št. 666/4, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 666/4), v izmeri 10 m2, prodaja se solastniški delež v višini 1834/10000 od celote. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena za solastniški delež na nepremičnini znaša 220,08 EUR brez 2% DPN.

 

S parc. št. 666/5, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 666/5), v izmeri 124 m2, prodaja se solastniški delež v višini 1834/10000 od celote. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena za solastniški delež na nepremičnini znaša 2.728,99 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-161/2018

S parc. št. 295, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 295), v izmeri 51 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.630,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-314/2017

a) S parc. št. 1470/80, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/80) v izmeri 11 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 238,05 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1470/83, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/83) v izmeri 10 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.125,50 EUR brez 22% DDV.

 

Nepremičnini s parc. št. 1470/80 in 1470/83, k.o. 2606 Semedela, se prodajata skupaj.

 

b) S parc. št. 1470/81, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/81) v izmeri 10 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 125,50 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1470/84, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/84) v izmeri 9 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.012,95 EUR brez 22% DDV.

 

Nepremičnini s parc. št. 1470/81 in 1470/84, k.o. 2606 Semedela, se prodajata skupaj.

 

c) S parc. št. 1470/82, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/82) v izmeri 11 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 238,05 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1470/85, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1470/85) v izmeri 10 m2. Meje nepremičnine so urejene. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Objekt je v uporabi in ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper Olmo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.125,50 EUR brez 22% DDV.

 

Nepremičnini s parc. št. 1470/82 in 1470/85, k.o. 2606 Semedela, se prodajata skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 12.12.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 1 in 2), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 3).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-624/2017

S parc. št. 290/2 k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 290/2), v izmeri 178 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Glem. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.701,70 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 05.12.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1.).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-217/2019

Nepremičnina s parc. št. 1980/12, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1980/12), v izmeri 100 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini Nepremičnina je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni vrednosti v višini 8.572,00 EUR.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 1994/4, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1994/4), v izmeri 85 m2, ki predstavlja del poti, ki je v javni uporabi v naselju Hrvatini.

Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Nepremičnina je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni vrednosti v višini 7.286,20 EUR

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 05.12.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-280, pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić. v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER