Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Za prostor/učilnico v Gradinu, na naslovu Gradin 19, v prostorih nekdanje osnovne šole.

 

 1. Številka: 35280-35/2019

 

Prostor se nahaja v pritličju, učilnica ob glavnem vhodu levo, stoječe na parc. št. 2840 k.o. Gradin (ID znak: del stavbe 2621-88-1), v izmeri 58 m2 površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, za skladiščenje arhiva Društva prijateljev zmernega napredka. Prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje šestih (6) mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

 

Pisna izjava o interesu, za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 2.12. 2019, do 12.00 ure.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oodaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja z dne 25.10.2019

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 25.10.2019

 

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-183/2006 pod zap. št. 1,  pri parc. št. 2258/3, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 2258/3) zaradi nepravilne navedbe vrednosti nepremičnine. Zadnji stavek pod zap. št. 1 se pravilno glasi: »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.327,32 EUR brez 22% DDV.«

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 1. Številka: 478-183/2006

S parc. št. 2258/3 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 2258/3), v izmeri 78 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.327,32 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-265/2017

S parc. št. 1319/56, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/56), v izmeri 33 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri nepremičnini pod ID pravico 15365298, vknjižena služnost v korist Elektro primorska d.d., za dobo 30 let. Vzdolž parc. št. 1319/56 k.o. Plavje poteka meteorna kanalizacija, katerega upravljavec je Družba za avtoceste v RS d.d.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.667,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1319/59, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/59), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri nepremičnini pod ID pravico 18703033, vknjižena služnost v korist družbe Telekom Slovenije, d.d.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.051,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-452/2019

S parc. št. 1137/1, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 1137/1), v izmeri 239 m2, pozidano zemljišče. Prodaja se del nepremičnine, ki bo po opravljeni parcelaciji dobila parc št. 1137/3, v izmeri 213 m2. Nepremičnina nima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.650,00EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1.), pri referentki Sandri Ivančič Katavič na tel. št. 05-6646-289 (za namero pod zap. št. 2.)  in pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 3.).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-459/2019

Nepremičnina s parc. št. 5837/35, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 5837/35), v izmeri 135 m2, last Mestne občine Koper do celote (1/1) in nepremičnina s parc. št. 5836/2, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2606 5836/2), v izmeri 194 m2, last Mestne občine Koper do ene četrtine (1/4).

Nepremičnini se nahajata v Bertokih, na ureditvenem območju za proizvodne dejavnosti – območje z oznako KP-1. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Za obdobje enega leta se oddajata nepremičnini za poslovno rabo.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnin znaša 2.621,66 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-221, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Marjeti Pevnik.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 7113-154/2008

S parc. št. 6310/113, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/113), v skupni izmeri 168 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se del zemljišča, dvorišče s parc. številka 6310/113 k.o. Semedela v izmeri 18,85 m2. Stanovanjska stavba  in del zemljišča s parc. štev. 6310/113 k.o. Semedela sta v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.302,72 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-154/2008

S parc. št. 6310/114, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/114), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 691,10 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

 

 1. Številka: 478-447/2019

S parc. št. 1879/30, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/30), v skupni izmeri 332 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 1879/30 k.o. Semedela v izmeri 245 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 1879/30 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 16.931,95 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-299/2019

S parc. št. 6310/249, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/249), v skupni izmeri 182 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/249 k.o. Semedela v izmeri 109 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/249 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.532,99 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-9/2019

S parc. št. 6310/306, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/306), v skupni izmeri 112 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se del zemljišča, dvorišče s parc. številka 6310/306 k.o. Semedela v izmeri 2 m2. Stanovanjska stavba in del zemljišča s parc. štev. 6310/306 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 138,22 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-409/2019

S parc. št. 6310/254, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/254), v skupni izmeri 113 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/254 k.o. Semedela v izmeri 51 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/254 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.524,61 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-466/2019

S parc. št. 6310/251, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/251), v skupni izmeri 110 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/251 k.o. Semedela v izmeri 49 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/251 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.386,39 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-11/2019

S parc. št. 6310/308, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/308), v skupni izmeri 137 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/308 k.o. Semedela v izmeri 44 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/308 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.040,84 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-182/2011

S parc. št. 6310/301, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/301), v skupni izmeri 157 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/301 k.o. Semedela v izmeri 63 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/301 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.353,93 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-293/2007

S parc. št. 6310/304, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/304), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/304 k.o. Semedela v izmeri 45 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/304 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.109,95 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-8/2019

S parc. št. 6310/307, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/307), v skupni izmeri 128 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/307 k.o. Semedela v izmeri 55  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/307 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.801,05 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-68/2008

S parc. št. 6310/299, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/299), v skupni izmeri 210 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/299 k.o. Semedela v izmeri 137  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/299 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.468,07 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-5/2019

S parc. št. 6310/296, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/296), v skupni izmeri 77 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/296 k.o. Semedela v izmeri 46  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/296 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.179,06 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-67/2019

S parc. št. 6310/289, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/289), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/289 k.o. Semedela v izmeri 59  m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/289 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.077,49 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 03.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. od 1. do 14.).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti MOK

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2019 št. 478-104/2018 z dne 21.2.2019 objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Mestna občina Koper, matična številka 5874424000, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan

Aleš Bržan.

 

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

2.1. Predmet javne dražbe je stanovanjska stavba na naslovu Ilirija 22, s parc. štev. 2754/2  o. Bertoki  (ID znak 2604 2754/2), v skupni  izmeri 182 m2.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Ilirija 22, s parc. štev. 2754/2 k.o. Bertoki, ki obsega zemljišče v skupni izmeri 182 m2, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi. V naravi gre za dotrajano stanovanje v vmesni vrstni hiši, ki je v uporabi in potrebno prenove.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih        pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001,  Uradni list RS, št. 49/2005,

95/2006, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016 – v nadaljevanju PUP Koper).

Izklicna cena: 61.832,00 € (z besedo: enainšestdesettisoč osemstodvaintrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina:  12.366,40 € (z besedo: dvanajsttisoč tristošestinšestdeset evrov in 40/100)

 

2.2. Predmet javne dražbe je nestanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije b.š. in zemljišče s parc. štev. 6439 o. Škofije (ID znak 2595 6439), v skupni izmeri 833 m2.

Nepremičnina, nestanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije b.š. in zemljišče  s parc. štev. 6439 k.o. Škofije, ki obsega zemljišče pod stavbo v izmeri 90 m2 in zemljišče 743 m2, vse v skupni izmeri 833 m2, številka stavbe 2595-1767,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. V naravi gre za shrambo, ki je v uporabi ter zemljišče.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Kupec nepremičnine bo pri podpisu pogodbe dovolil ustanovitev služnosti dostopa preko te parcele do parc. štev. 6391, 6390, 6441 in 6440 vse k.o. Škofije, v korist vsakokratnega lastnika predmetnih nepremičnin.

Izklicna cena: 69.012,00 € (z besedo: devetinšestdesettisoč dvanajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 13.802,40  € (z besedo:trinajsttisoč osemstodva evra in 40/100)

 

2.3. Predmet javne dražbe je stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 149A, s parc. štev. 6440 o. Škofije (ID znak 2595 6440), v izmeri 76 m2.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 149A, s parc. štev. 6440 k.o. Škofije, ki obsega zemljišče pod stavbo v izmeri 76 m2, številka stavbe 2595-914,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. V naravi gre za stanovanje v krajni vrstni hiši, ki je v uporabi. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 35.796,00 € (z besedo: petintridesettisoč sedemstošestindevetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina:  7.159,20 € (z besedo: sedemtisočstodevetinpetdeset evrov in 20/100)

 

2.4. Predmet javne dražbe je nestanovanjska stavba na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. *90 k.o. Topolovec (ID znak 2622 *90), v izmeri 68 m2.

Nepremičnina, nestanovanjska stavba na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. *90 k.o. Topolovec,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, zaselek Žrnjovec. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 14.614,00 € (z besedo: štirinajsttisoč šeststoštirinajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.922,80 €  (z besedo: dvatisoč devetstodvaindvajset evrov in 80/100)

 

2.5. Predmet javne dražbe sta stanovanji v etažni lastnini na naslovu Istrska cesta 13, s parc. štev. 3620/13, k.o. Bertoki, ID znak 2604-1449-3, v izmeri 145,30m2 ter ID znak 2604-1449-12, v izmeri 132,20 m2.

Nepremičnina, poslovno stanovanjska stavba na naslovu Istrska cessta 13, s parc. štev. 3620/13, k.o. Bertoki, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Enoti, ki sta predmet prodaje sta potrebni temeljite prenove.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 177.834,00,00 € (z besedo: stosedeminsedemdesetisoč osemstoštiriintrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 35.566,80 €  (z besedo: petintridesettisoč petstošestinšestdeset evrov in 80/100)

 

2.6. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 538, k.o. Koper (ID znak parcela 2605 538 ), v izmeri 161 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra in se ureja po določilih PUP za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007, 39/2007, 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015, 43/2017, 41/2018, 69/2018). Dostop do nepremičnine je preko vrtne lope (garaže), ki je prav tako predmet prodaje.

Izklicna cena: 31.477,00 € (z besedo: enaintridesettisoč štiristosedeminsedemdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.295,40 €  (z besedo: šesttisoč dvestopetindevetdeset evrov 40/100)

 

2.7. Predmet javne dražbe sta nepremičnina s parc. št. 1667, k.o. Krkavče (ID znak 2625 1667), v izmeri 141 m2 in s parc. št. 1670, k.o. Krkavče (ID znak 2625 1670), v izmeri 65 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče in se ureja po določilih PUP Koper. Parceli nimata neposrednega dostopa z javne ceste.

Izklicna cena: 4.120,00 € (z besedo: štiritisoč stodvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 824,00 €  (z besedo: osemstoštiriindvajset evrov 00/100)

 

2.8. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 542/27, k.o. Kubed (ID znak 2614 542/27), v izmeri 537 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju razpršene gradnje, v naselju Kubed in se ureja po določilih PUP Koper. Parcela je cca. 225m2 znotraj območja 15m varovalnega pasu regionalne ceste Kortine-Gračišče.

Izklicna cena: 19.976,40 € (z besedo: devetnajsttisoč devetstošestinsedemdeset evrov 40/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.995,28 €  (z besedo: tritisoč devetstopetindevetdeset evrov 28/100)

 

2.9. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 896/7, k.o. Hrastovlje (ID znak 2617 896/7), v izmeri 260 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Hrastovlje in se ureja po določilih PUP Koper. Parcela nima neposrednega dostopa z javne ceste.

Izklicna cena: 13.000,00 € (z besedo: trinajsttisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.600,00 €  (z besedo: dvatisoč šesto evrov 00/100).

 

2.10. Predmet javne dražb sta nepremičnina s parc. št. 2258/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 2258/2), v izmeri 219 m2 in s parc. št. 2258/3, k.o. Hribi (ID znak 2590 2258/3), v izmeri 78 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper. Parceli se nahajta na območju vaškega jedra.

Izklicna cena: 29.900,00 € (z besedo: devetindvajsettisoč devetsto evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 5.980,00 €  (z besedo: pettisoč devetstoosemdeset evrov 00/100).

 

2.11. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/40), v izmeri 695 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Nepremičnina s parc. št. 1012/40 k.o. Marezige je nastala po parcelaciji parc. št. 1012/8 in 1013/6, k.o. Marezige. Odločba o parcelaciji ni še pravnomočna.

Nepremičnina se nahaja na komunalno urejenem območju. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 92.046,00 € (z besedo: dvaindevetdesettisoč šestinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 18.409,20 €  (z besedo: osemnajsttisoč štiristodevet evrov 20/100)

 

2.12. Predmet javne dražbe so nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Nepremičnine s parc. št. 1012/42, 1012/43, 1012/44, 1012/45 in 1012/46, vse k.o. Marezige so nastale po parcelaciji parc. št. 1012/8 in 1013/6, k.o. Marezige. Odločba o parcelaciji ni še pravnomočna.

Kupec bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti za izgradnjo, vzdrževanje fekalne kanalizacije v korist nepremičnine s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige ter dostopa do parc. št. 1012/47, k.o. Marezige. Nepremičnini s parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige bosta obremenjeni s služnostjo dostopa saj je v teku sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za dostop preko parc. št. 1012/44 in 1012/45, k.o. Marezige, v korist parc. št. 1012/6 k.o. Marezige.

Kupec nepremičnin bo pri podpisu pogodbe dovolil tudi vpis služnosti vzdrževanja in uporabe fekalne kanalizacije, ki poteka po jugozahodnem delu parc. št. 1012/46 k.o. Marezige.

Nepremičnine so komunalno neopremljene. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo s preliminarnimi soglasji komunalnih organizacij.

Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetinosemdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 47.659,00 €  (z besedo: sedeminštiridesettisoč šeststodevetinpetdeset evrov 00/100)

 

2.13. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 257/1, k.o. Osp (ID znak parcela 2597 257/1), v izmeri 70 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Osp in se ureja po določilih PUP Koper. Parcela nima neposrednega dostopa z javne ceste.

Izklicna cena: 1.400,00 € (z besedo: tisoč štiristo evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 280,00 €  (z besedo: dvestoosemdeset evrov 00/100)

 

2.14. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 453/18, k.o. Plavje (ID znak parcela 2589 453/18), v izmeri 508 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Plavje in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 30.348,00 € (z besedo: tridesettisoč tristooseminštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.069,60 €  (z besedo: šesttisoč devetinšestdeset evrov 60/100)

 

2.15. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. 1050/2, k.o. Plavje (ID znak parcela 2589 1050/2), v izmeri 291 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Plavje in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 18.915,00 € (z besedo: osemnajsttisoč devetstopetnajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.783,00 €  (z besedo: tritisoč sedmstotriinosemdeset evrov 00/100)

 

2.16. Predmet javne dražbe je solastniški delež Mestne občine Koper do ¼-ine od celote na nepremičnini s parc. št.  1536/1, k.o. Pomjan (ID znak 2609 1536/1), v celotni izmeri 1142 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Župančiči in se ureja po določilih PUP Koper.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena solastniškega deleža do ¼ od celote: 10.589,00 € (z besedo: desettisoč petstodevetinosemdeset evrov in 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.117,80 €  (z besedo: dvatisoč stosedemnajst evrov in 80/100)

 

2.17. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2844/4) in s parc. št. 2844/5, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2844/5), v skupni izmeri 1302 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan in se ureja po določilih PUP Koper.

V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela vpisana neprava stvarna služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 83.601,00 € (z besedo: triinosemdesettisoč šeststoen evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.720,20 €  (z besedo: šestnajsttisoč sedemstodvajset evrov in 20/100)

 

2.18. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2,  s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2 in s parc. št. 1103/7, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/7), v izmeri 72 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 829 m2.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-17-P5 (območje manjših nezazidanih zemljišč oz. območju z možnostjo navezave na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo, ki se urejajo s predlogom parcelacije (oznaka P) in se ureja po določilih PUP Koper.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnine s parc. št. 1103/5, 1103/6, 1103/7, k.o, do celote ter nepremičnino s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije, ki predstavlja del dostopa, do deleža ½-ce. Dostop do predmetnih nepremičnin je na podlagi idejne rešitve predviden po jugovzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 1103/2, k.o. Škofije. Kupec bo moral za priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo skleniti z Mestno občino Koper pogodbo o ustanovitvi služnosti.

Nepremičnine se nahajajo na komunalno urejenem območju. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 81.808,00 € (z besedo: enainosemdesettisoč osemstoosem evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.361,60 €  (z besedo: šestnajsttisoč tristoenainšestdeset evrov in 60/100)

 

2.19. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnine s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije, do celote ter nepremičnini s parc. št. 1449/20 in 1449/21, k.o. Škofije, ki predstavljata del dostopa, do deleža ½-ce.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih nepremičninah, pod ID pravico 11231246  in 14026472  vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme. Urad za nepremičnine je pričel z izbrisom služnosti saj bo služnost vpisana le na parc. št. 1449/22, k.o. Škofije, po kateri dejansko poteka.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 17.752,40 €  (z besedo: sedemnajsttisoč sedemstodvainpetdeset evrov in 40/100)

 

2.20. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Mestna občina Koper prodaja nepremičnine s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije, do celote ter nepremičnini s parc. št. 1449/20 in 1449/21, k.o. Škofije, ki predstavljata del dostopa, do deleža ½-ce.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih nepremičninah, pod ID pravico 11231246  in 14026472  vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme. Urad za nepremičnine je pričel z izbrisom služnosti saj bo služnost vpisana le na parc. št. 1449/22, k.o. Škofije, po kateri dejansko poteka.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih nepremičninah vpisana služnostna pravica graditve, postavitve in obratovanja kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture ter dostopa do le-teh, v korist družbe GRATEL d.o.o.. Urad za nepremičnine je pričel z izbrisom služnosti, saj bo služnost vpisana le na parc. št. 1449/22, k.o. Škofije, po kateri dejansko poteka.

Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 17.493,60 €  (z besedo: sedemnajsttisoč štiristotriindevetdeset evrov in 60/100)

 

2.21.  Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 491/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 491/5), v izmeri 360 m2, in s parc. št. 495/7, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 495/7), v izmeri 271 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja.

Nepremičnini nimata urejenega dostopa. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini 495/7 k.o. Škofije vknjižena neprava stvarna služnosti, v korist Marjetice Koper d.o.o..

Izklicna cena: 47.050,00 € (z besedo: sedeminštiridesettisoč petdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 9.410,00 €  (z besedo: devettisoč štiristodeset evrov in 00/100)

 

3. IZHODIŠČNO NADOMESTILO

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

 

4. POGOJI PRODAJE

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih

lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.

Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 5.11.2019 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

7. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom RS, postane lastnik nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izpisek iz sodnega registra oz. AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

8. VARŠČINA

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4783702019….. (dodati zap. št. nepremičnine), z navedbo »plačilo varščine – zap. št. …….«.

Varščino je potrebno vplačati na račun Mestne občine Koper najkasneje do vključno 29.10.2019. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

9. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne

pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

10. DODATNA POJASNILA:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v času uradnih ur  (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) in sicer:

 • pod točko 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, na tel. št. 05/6646-290, kontaktna oseba je Eleonora Benčič,
 • pod točko 5, na tel. št. 05/6646-286, kontaktna oseba je Patricija Butinar Griparič,
 • pod točko 2.6, 2.7, 2.8, 2.213, 2.14, 2.15, 2.16, na tel. št. 05/6646-284, kontaktna oseba je Andreja Knez Babič,
 • pod točko 2.9, 2.10, na tel. št. 05/6646-280, kontaktna oseba je Hajdeja Lipolt Veljić,
 • pod točko 2.11, 2.12, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič,
 • pod točko 2.21, na tel. št. 05/6646-315, kontaktna oseba je Barbara Božič.

     

11. STROŠKI VEZANI NA POGODBO

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

12. DRUGI POGOJI

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

13. ZAKONSKA PODLAGA

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si .

 

                                                                                         Ž U P A N

                  Aleš Bržan

 

 

Datum: 24.10.2019

S K L E P

Postopek prodaje nepremičnin s parc. št. 2258/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 2258/2), v izmeri 219 m2 in s parc. št. 2258/3, k.o. Hribi (ID znak 2590 2258/3), v izmeri 78 m2, za izklicno ceno 29.900,00 EUR, brez 22% DDV, ki se je začel na podlagi javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, objavljene dne 8.10.2019 na spletnem portalu Mestne občine Koper, se ustavi.

 

 Ž U P A N

                  Aleš Bržan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-284/2016

S parc. št. 119/9, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 119/9), v izmeri 46 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.980,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 119/10, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 119/10), v izmeri 78 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.750,00,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-259/2017

S parc. št. 528/5 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 528/5), v izmeri 31 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.030,00 EUR brez 22% DDV

 

 1. Številka: 478-436/2015

S parc. št. 806/4, k.o. Bertoki (ID znaka: parcela 2604 806/4), v izmeri 72 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v naselju Bertoki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.143,68 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-336/2018

S parc. št. 769 k.o. Gabrovica (ID znak: parcela 2601 769), v izmeri 122 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gabrovica pri Črnem Kalu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.593,30 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-431/2018

S parc. št. 1342/18 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/18), v izmeri 363 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 18.788,88 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-369/2019

S parc. št. 1342/19 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/19), v izmeri 227 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.749,52 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-531/2018

S parc. št. 2618/30, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2618/30), v izmeri 222 m2, nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Bošamarin. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.544,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 2618/15, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2618/15), v izmeri 75 m2, nepremičnina nima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Bošamarin. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.900,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-592/2018

S parc. št. 74/2, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 74/2), v izmeri 53 m2, nepremičnina nima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.968,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 74/4, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 74/4), v izmeri 45 m2, nepremičnina nima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.520,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-394/2014

S parc. št. 6427, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6427), v izmeri 14 m2, nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vpisani dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 953,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 6426, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6426), v izmeri 53 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vpisani dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 1.203,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

 

 1. Številka: 478-541/2007-1

S parc. št. 495/8, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 495/8), v izmeri 52 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vpisani dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.043,00 EUR brez 22% DDV. (58,51 €/m2)

 

S parc. št. 6425, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6425), v izmeri 83 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.476,00 EUR brez 22% DDV. (78,00 €/m2)

 

S parc. št. 6430, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6430), v izmeri 95 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.639,00 EUR brez 22% DDV. (70,00 €/m2)

 

S parc. št. 6428, k.o. Škofije(ID znak: parcela 2595 6428), v izmeri 62 m2. Prodaja se solastniški delež do ½. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.688,50 EUR brez 22% DDV. (54,00 €/m2)

 

S parc. št. 6426, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6426), v izmeri 53 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.203,00 EUR brez 22% DDV. (68,00 €/m2)

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

 

 1. Številka: 478-541/2007-2

S parc. št. 491/6, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 491/6), v izmeri 107 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.500,00 EUR brez 22% DDV. (80,00 €/m2)

 

S parc. št. 495/9, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 495/9), v izmeri 10 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 687,00 EUR brez 22% DDV. (68,00 €/m2)

 

S parc. št. 495/10, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 495/10), v izmeri 3 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 215,00 EUR brez 22% DDV. (72,00 €/m2)

 

S parc. št. 6429, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6429), v izmeri 3 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 215,00 EUR brez 22% DDV. (72,00 €/m2)

 

S parc. št. 6431, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6431), v izmeri 83 m2. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.800,00 EUR brez 22% DDV. (70,00 €/m2)

 

S parc. št. 6428, k.o. Škofije(ID znak: parcela 2595 6428), v izmeri 62 m2. Prodaja se solastniški delež do ½. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.688,50 EUR brez 22% DDV. (54,00 €/m2)

 

S parc. št. 6426, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6426), v izmeri 53 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da sta pri tej nepremičnini vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.203,00 EUR brez 22% DDV. (68,00 €/m2)

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24.10.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 1 in 2), pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. od 3 do 6), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 7 do 11).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-380/2019

S parc. št. 806/3, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 806/3), v izmeri 97 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v naselju Bertoki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Za obdobje enega leta se oddaja nepremičnino v celoti za kmetijsko rabo.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 69,84 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24.10.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-280, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentu Hajdeji Lipolt Veljić.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v začasno uporabo

Številka: 3528-64/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V ZAČASNO UPORABO

 

 

Za pisarniška prostora, z oznako 35 ter 36, v I. nadstropju poslovnega objekta v Kopru na naslovu Vergerjev trg 3, stoječega na parc. št. 147/1 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605-147/1), v skupni izmeri izmeri 31,80 m2.

 

Pisarniška prostora se oddajata za pisarniške namene vodstva gradbišča v neposredni bližini objekta in se oddajata v stanju v kakršnem sta, brez opreme.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina za pisarniška prostora znaša 127,20 € mesečno (4 €/m2) + 22% DDV (27,98 €).

 

Višina najemnine je fiksna.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 17. 10. 2019, do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedena pisarniška prostora, bo sklenjena Pogodba o začasni uporabi pisarniških prostorov za določen čas, določeno obdobje 8 mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

 

Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora v najem v MOK z javnim zbiranjem ponudb

Številka:  3528-20/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema je poslovni prostor:

 

Belveder 2, Koper, prostor v izmeri 377,04 m2 površine, ki se nahaja v pritličju, I. nadstropju ter mansardi poslovnega objekta, stoječega  na parc. št. 33  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-401), se oddaja za izvajanje mednarodne dejavnosti diplomatsko konzularnega predstavništva; izklicna mesečna najemnina znaša 4.856,27  € za mesec september 2019 (12,88 €/m2).

 

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

 

Poslovni  prostor, ki je predmet tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Poslovni prostori se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

 

Soglasje za morebitno prenovo poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) je energetska izkaznica pridobljena.

 

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudnik je dolžen predložiti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslov Belveder 2«, z oznako »3528-20/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 27. 9. 2019.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbo lahko ponudnik v roku za oddajo ponudb odda po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30. 9. 2019, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

      Ž U P A N

                                                                                                                 Aleš BRŽAN