Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Številka: 478-240/2020-4
Datum: 2. 7 .2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

S K L E P

1. člen

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Zadeva:478-480/2015
S parc. št. 1563/3 k.o. Dekani (ID znak: parcela 2603 1563/3), v izmeri 39 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.257,67 EUR brez 22% DDV.

 

2. Zadeva:478-464/2019
S parc. št. 1266/13 k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 1266/13), v izmeri 230 m2 , meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.456,80. EUR brez 22% DDV.

 

3. Številka: 478-315/2009
S parc. št. 1612/7 k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 1612/7), v izmeri 50 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Loka. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.500,00 EUR brez 22% DDV.

 

4. Številka: 7113-24/2019
S parc. št. 387/67, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 387/67), v izmeri 24 m2 , pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Semedela. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.258,40 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 22. 7. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.«

 

 

2. člen

Ta sklep velja takoj.

 

 

Ž U P A N
Aleš BRŽAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Številka:  478-196/2020

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Nepremičnina s parc. št. 464, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 464), v izmeri 780 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v Pomjanu, na ureditvenem območju za poselitev oz. območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, z oznako BU-68/1.

 

Za obdobje enega (1) leta se nepremičnina oddaja v najem z namenom pridelave enoletnih kultur. Iz najema je izvzeta cestna površina.

Najemnina v višini 158,40 € letno predstavlja najnižjo ponudbeno ceno letnega najema nepremičnine.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za določen čas, določeno obdobje enega (1) leta, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 22. 7. 2020.

 

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • ponujeno vrednost brez davka.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392 (Borut Jug).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

Aleš BRŽAN

župan

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Številka:  3528-10/2020

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

1. Čevljarska ulica 19, Koper, prostor v izmeri 343,60 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe k.o. Koper (ID znak: 2605-652/0-0, 2605-648/1-0), se oddaja za trgovinsko dejavnost -drogerija in parfumerija, izklicna mesečna najemnina znaša 2.450,00 €, za mesec maj 2020.

 

2. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za dejavnost mlečnega bara ali slaščičarne, izklicna mesečna najemnina znaša 674,00 €, za mesec maj 2020

 

3. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 174), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, prodaja kozmetike, ličil in parfumov ter drogerije, izklicna mesečna najemnina znaša 495,00 €, za mesec maj 2020.

 

4. Prešernov trg 6, Koper, prostor v izmeri 32,49 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1108/5 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 2084), se oddaja za trgovinsko dejavnost in sicer promocijo avtohtonih lokalnih produktov z vključeno degustacijo le-teh, izklicna mesečna najemnina znaša 300,00 € za mesec maj 2020.

 

5. Pristaniška ulica 37, Koper, prostor v izmeri 112,92 m2 poslovne površine ter pripadajoče zemljišče, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1063 in 1064/1 obe k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-544-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 1.221,00 € za mesec maj 2020.

 

6. Vanganelska cesta št. 55E, Koper, prostor v izmeri 16,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 6310/22 k.o. Semedela (ID znak: 2606- 6310/22-0), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 152,00 €, za mesec maj 2020.

 

7. Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1097 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-1097/0), se oddaja za dejavnost turističnih nastanitev, izklicna mesečna najemnina znaša 1.940,20 € za mesec april 2020.

 

Poslovna prostora pod zaporedno številko 6 in 7 sta v obratovanju. Prednost pri izbiri bo imel obstoječi najemnik. Prostor pod zaporedno številko 7 se oddaja za nedoločen čas, ostali prostori pa bodo oddani v najem za določen čas 5 (pet) let.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

 

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ogled poslovnih prostorov bo možen  v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-10/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 28.7. 2020 do 12.00 ure.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30.7. 2020, ob 9.30 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec).«

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka:  35280-17/2020

 

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovni prostori v poslovnem objektu v Kopru, na naslovu Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585):

 

I. nadstropje, z oznako:

1. 107 v izmeri 26,55 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 212,40 € mesečno.

 

II. nadstropje, z oznako:

2. 204 v izmeri 19,10 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 152,80 € mesečno.

 

Pritličje:

3. Skladišče v pritličju v izmeri 4,50 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 32,4 € mesečno.

 

Prostora pod zaporedno številko ena in dva se oddajata za pisarniško ali drugo mirno dejavnost, prostor pod zaporedno številko 3, pa se oddaja kot skladišče.

 

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 14.7.2020, do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za poslovne prostore izdelane.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Jana Živec).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Številka: 478-240/2020-2

Datum: 24. 6 .2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

 

1. člen

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-493/2015

S parc. št. 2007/38, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/38), v izmeri 9 m2,  parc. št. 2007/36, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/36), v izmeri 1 m2, parc. št. 2007/35, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/35), v izmeri 24 m2 in parc. št. 2007/21, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/21), v izmeri 40 m2 z nepremičnino s parc. št. 2007/31, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 2007/31), v izmeri 77 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 2007/31, k.o. Sv. Anton, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton – Dolani in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 6.303,22 EUR brez 22% DDV.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 2007/38, 2007/36, 2007/35 in 2007/21 k.o. Sv. Anton, ki predstavlja v delu avtobusno postajališče, in bo izvedena po izhodiščni ceni 6.057,64 €.

Meje nepremičnin so urejene. Nepremičnine, ki so predmet pridobitve, se nahajajo znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Dolani. Z nepremičninami, ki so predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri teh nepremičninah vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije d.d.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14. 7. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.«

 

2. člen

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

 Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Številka: 478-240/2020-1
Datum: 24. 6 .2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

 

1. člen

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-160/2019

S parc. št. 840/2 k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 840/2), v izmeri 72 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja v naselju Bertoki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.864,32 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-161/2019

S parc. št. 3079/15 k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3079/15), v izmeri 27 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.377,62 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-480/2015

S parc. št. 1563/9 k.o. Dekani (ID znak: parcela 2603 1563/9), v izmeri 23 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.921,19 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-113/2017

S parc. št. 1212/7 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1212/7), v izmeri 44 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Cerej. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.418,36 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-757/2007

S parc. št. 1306/3 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1306/3), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.085,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-757/2007

S parc. št. 1306/7 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1306/7), v izmeri 6 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 962,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-454/2011

S parc. št. 1306/6 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1306/6), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.246,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-185/2017

S parc. št. 1306/5 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1306/5), v izmeri 9 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.444,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-14/2018

S parc. št. 627/1 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 627/1), v izmeri 74 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.870,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-300/2015

S parc. št. 355/4 k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 355/4), v izmeri 264 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.835,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-277/2013, 478-365/2010

S parc. št. 671/1, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 671/1), v izmeri 74 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.840,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-493/2015

S parc. št. 2007/40, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2007/40), v izmeri 60 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sv. Anton – Dolani. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.911,60 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-655/2008

S parc. št. 483/3, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 483/3), v izmeri 38 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.696,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 483/16, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 483/16), v izmeri 154  m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.925,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14. 7. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.«

 

2. člen

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Javno naročilo za izgradnjo Skate parka v Kopru

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Izgradnjo Skate parka v Kopru«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18990 najkasneje do 6. 7. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

ŽUPAN
Aleš Bržan

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Rok za plačilo varščine: 30.6.2020

Datum javne dražbe: 3.7.2020

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

1. Nepremičnina s parc. 1501/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1501/1), v izmeri 506 m2.

Izklicna cena: 78.189,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč stodevetinosemdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 1 – opis k.o. Krkavče

 

 

2. Nepremičnina s parc. 1537/1, k.o. Krkavče (ID znak parcela 2625 1537/1), v izmeri 55 m2.

Izklicna cena: 48.924,00 € (z besedo: oseminštiridesettisoč devetstoštiriindvajset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 2 – opis k.o. Krkavče

 

 

3. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.

Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).        Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 3 – opis k.o. Gažon

 

 

4. Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 705/1), v izmeri 466 m2.

Izklicna cena: 38.055,00 € (z besedo: osemintridesettisoč petinpetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 4 – opis k.o. Gažon

 

 

5. Nepremičnini s parc. št. 792, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 792), v izmeri 99 m2, in s parc. št. 793, k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 793), v izmeri 372 m2.

Izklicna cena: 46.369,00 € (z besedo: šestinštiridesettisoč tristodevetinšestdeset evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 5 – opis k.o. Gažon

 

 

6. Nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.

Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetin-devetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 6 – opis k.o. Marezige

 

 

7. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.

Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

zap. št. 7 – opis k.o. Semedela

 

 

8. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 8 – opis k.o. Škofije

 

 

9. Nepremičnina s parc. št. 149/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.

Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 9 – opis k.o. Škofije

 

 

10. Nepremičnina s parc. št. 1496/1, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595  1496/1), v izmeri 1.439 m2.

Izklicna cena: 99.593,00 € (z besedo: devetindevetdesettisoč petstotriindevetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 10 – opis k.o. Škofije

 

 

11. Nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.

Izklicna cena: 50.449,00 € (z besedo: petdesettisoč štiristodevetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 11 – opis k.o. Šmarje

 

 

12. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.

Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 12 – opis k.o. Boršt

 

 

13. Nepremičnina s parc. 1980/13, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 1980/13), v izmeri 346 m2.

Izklicna cena: 36.028,00 € (z besedo: šestintridesettisoč osemindvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 13 – opis k.o. Hribi

 

 

14 Nepremičnina, posamezni del stavbe na naslovu Koper, Bazoviška ulica 3, označena z ID znakom 2605-1470-1, ki v naravi predstavlja dva ločena prostora, kopalnico s hodnikom in klet, v skupni izmeri 11 m2.

Izklicna cena: 7.606,00€ (z besedo: sedemtisoč šeststošest evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

zap. št. 14 – opis k.o. Koper

 

 

15. Nepremičnina s parc. št. 16/1, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 16/1), v izmeri 173 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 3.123,00 € (z besedo: tritisoč stotriindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 15 – opis k.o. Loka

 

 

16. Nepremičnina s parc. št. 1802, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 1802), v izmeri 202 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 8.162,00 € (z besedo: osemtisoč stodvainšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 16 – opis k.o. Loka

 

 

17. Nepremičnina s parc. št. 1805, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 1805), v  izmeri 3 m2. Prodaja se solastniški delež do ¾-ine.

Izklicna cena: 126 € (z besedo: stošestindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 17 – opis k.o. Loka

 

 

18. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

zap. št. 18 – opis k.o. Semedela