Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 11.01.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-6/2018

S parc. št. 1946/13 k.o. Jernej (ID znak: parcela 2592 1946/13), v izmeri 234 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Barižoni. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.306,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-328/2017

S parc. št. 1137/9, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/9), v izmeri 28 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.080,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1137/11, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/11), v izmeri 2 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 220,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-979/2009

S parc. št. 1137/2, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/2), v izmeri 192 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.200,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1137/10, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1137/10), v izmeri 42 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.620,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-134/2018

S parc. št. 970/7, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/7), v izmeri 128 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.848,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-133/2018

S parc. št. 970/8, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/8), v izmeri 36 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.176,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-135/2018

S parc. št. 970/9, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 970/9), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.508,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 31.01.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolj Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1), pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. od 2 do 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

Popravek k nameri o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 11.12.2018

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 23.11.2018

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-71/2017 pod zap. št. 4,  pri parc. št. 2949/3, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2949/3) zaradi tipkarske napake: »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.660,00 EUR brez 22% DDV.«

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 7.12.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-118/2018

S parc. št. 4283/5 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 4283/5), v izmeri 50 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Triban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.  Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.750,00 EUR brez 22% DDV.

2. Številka: 478-149/2011

S parc. št. 3637/1, k.o. Podpeč (ID znak: parcela 2616 3637/1), v izmeri 47 m2. Prodaja se solastniški delež ¼. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Podpeč. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper znaša 387,75 EUR brez 22% DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 27.12.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1), pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 2).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Datum: 21.12.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja:

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-493/2018
S parc. št. 1404 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1404), v izmeri 243 m 2 , meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij za mešano urbano rabo v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Za obdobje enega leta. Najnižja ponudbena letna najemnina znaša 35,00 €.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 10.1.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:
– ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
– datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
– parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentu Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

1. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 1554 1, v izmeri 54,07 m2, za izklicno ceno 42.418,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

2. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 839 2, v izmeri 30,30 m2, za izklicno ceno 32.326,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

3. Nepremičnine, poslovni prostori v poslovnem objektu Solis, Olimpijski center Koper, ki stoji na parcelah št. 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, vse k.o. Koper, in sicer:

–          Poslovni prostor v izmeri 359,6 m2; posamezni dela stavbe z ID znakom 2605 2120 13;

–          Poslovni prostor v izmeri 101 m2; posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 14;

–          Poslovni prostor v izmeri 79 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 15;

–          Poslovni prostor v izmeri 118,5 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 16;

–          Poslovni prostor v izmeri 118 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 17;

–          Poslovni prostor v izmeri 134,9 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 18;

–          Poslovni prostor v izmeri 347,5 m2, posamezni del stavbe iz ID znakom 2605 2120 19,

–          Poslovni prostor v izmeri 236,50 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 92;

–          Poslovni prostor v izmeri 970,3 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 133,;

–          Poslovni prostor v izmeri 171,70 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 134;

–          Nezgrajeni deli stavbe v izmeri 1.365,00 m2,

vse v skupni izmeri 4.002  m2, in pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah za skupno vrednost 1.858.000,00 €, brez 22% DDV;

4. Nepremičnina z ID znakom 2606 110 9, v izmeri 57,4 m2, na naslovu Stritarjeva ulica 3, stoječa na parc. št. 380/9, k.o. Semedela, za izklicno ceno 75.053,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

5. Nepremičnina, gospodarsko poslopje  s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 33.725,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;

6. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.427.250,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;

7. Nepremičnina s parc. št. 1464/34, k.o. Koper, v izmeri 1.511 m2, za izklicno ceno 152.000,00 €,  brez  22% DDV;

8. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 30.464,00 €,  brez  22% DDV;

9. Nepremičnina s parc. št.  957/1, k.o. Pomjan, v izmeri 860 m2, za izklicno ceno 40.845,00 €,  brez 22% DDV;

10. Nepremičnini s parc. št. 1359/1 in 1359/4, k.o. Rožar, v skupni izmeri 239 m2, do deleža 3/5, za izklicno ceno 4.302,00 €, brez 22% DDV;

11. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 86.831,00 €, brez 22% DDV;

12. Nepremičnina s parc. št.  100/78, k.o. Semedela, v izmeri 395 m2, za izklicno ceno 55.375,00 €,  brez  22% DDV;

13. Nepremičnina s parc. št.  2608/6, k.o. Semedela, v  izmeri 471 m2, za izklicno ceno 28.073,00 €,  brez  22% DDV;

14. Nepremičnina s parc. št.  2577/1, k.o. Sv. Anton, v  izmeri 662 m2, za izklicno ceno 27.219,00 €,  brez  22% DDV;

15. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 78.260,00 €,  brez 22% DDV.

 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina pod zap. št. 1 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 1554 1, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju  stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 54,07 m2 in se razlikujo od izmere, ki izhaja iz katastra stavb. Prostor je potreben prenove.

Nepremičnina pod zap. št. 2 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 839 2, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 30,30 m2 in se razlikuje od izmere, ki izhaja iz katastra stavb.

Nepremičnine pod zap. št. 3 se nahajajo v poslovnem objektu Solis, Olimpijski center Koper, stoječem na nepremičninah s parc. št. 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, vse k.o. Koper. Poslovni objekt se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v območju za upravne, poslovne, kulturne, ipd dejavnosti. Poslovni objekt je zgrajen do druge gradbene faze, skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. V teku je postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Nepremičnine z ID znakom 2605 2120 13, 2605 2120 14, 2605 2120 15, 2605 2120 16, 2605 2120 17, 2605 2120 18, 2605 2120 19, so delno zgrajeni poslovni prostori v pritličju tretjega dela poslovnega objekta Solis, Olimpijski center Koper. Nepremičnine z ID znakom 2605 2120 92, 2605 2120 133, 2605 2120 134 in nezgrajeni deli stavbe v izmeri 1.365,00 m2,  so delno zgrajeni deli stavbe ter še nezgrajeni deli stavbe v poslovni stavbi »Stolpič 1«, v drugem delu poslovnega  objekta Solis, Olimpijski center Koper.

Predmet prodaje je razviden iz grafične priloge.

Nepremičnina pod zap. št. 4, z ID znakom 2606 110 9,  na naslovu Stritarjeva ulica 3, stoječa na parc. št. 380/9, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja. Nepremičnina se nahaja v pritličju trietažnega objekta (P+1+delno M) v spodnji Semedeli. Prostori so zelo visoki, saj merijo 3,44 m, zračni, vendar potrebni temeljite prenove. Predmetna nepremičnina ima pirdobljeno uporabno dovoljenje za izvajanje storitvene dejavnosti.

Nepremičnina, gospodarsko poslopje s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Prodaja se gospodarsko poslopje, ki je v uporabi.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina. V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 5728/2 in 5730, k.o. Bertoki vpisana neprava stvarna služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo vodovodnega priključka v širini 1m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 5735, k.o. Bertoki.

Nepremičnina s parc. št.  1464/34, k.o. Koper, ki je nastala po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 1464/23, k.o. Koper,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, z oznako KC-55.

Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. V zemljiški knjigi je

pri nepremičnini s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi vpisana neprava stvarna služnost vodovodnega priključka v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1155/2 k.o. Hribi, ter neprava stvarna služnost, v korist Elektro primorska d.d., ki pa v naravi ne obstajata.

Nepremičnina s parc. št. 957/1, k.o. Pomjan se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan. Po južnem delu nepremičnine poteka nadzemni vod elektroenergetskega omrežja, ki ni vpisan v zemljiški knjigi.

Nepremičnini s parc. št. 1359/1 in 1359/4, obe k.o. Rožar, se nahajata v ureditvenem območju za v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Cepki. Prodaja se samo zemljišče brez objektov.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela vpisana neprava stvarna služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela.

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Koper – Žusterna (Ulica Dolga reber). V zemljiški knjigi je na nepremičnini vpisana služnostna pravica in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi ter izgradnje, vzdrževanja in uporabo vodovodnega priključka in priključka na električno omrežje v korist, v doložini 14 m in širini 3m, ob severni meji parcele, v korist vsakokratnih lastnikov delov stavbe z ID znaki 2606-3548-1, 2606-3548-2, 2606-3548-3 in 2606-3548-4. Za izbris služnosti vpisane pod ID 13043347 in 13043348 sta v zemljiški knjigi vloženi plombi pod DN. št. 196956/2018 in 197007/2018.

Nepremičnina s parc. št. 2608/6, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin. Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti je vknjižena služnostna pravica – služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo kanalizacijskega priključka za vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2611 in 2607/8 k.o. 2606 Semedela, ki pa v naravi ne obstaja. Nepremičnina nima urejenega dostopa.

Nepremičnina s parc. št. 2577/1, k.o. Sv. Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Po ugotovitvah Zavoda RS za varstvo narave je na sredinskem vzhodnem delu nepremičnine locirano vodno zajetje – puč, v katerem se nahaja več rastlinskih in živalskih vrst. Na nepremičnini sta tudi dva hrasta izjemnih dimnezij, ki bi ju bilo potrebno ohraniti.

Nepremičnine s parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije se nahajata na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnine s parc. št. 1261/5, 670/2, 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, 1464/34, vse k.o. Koper se nahajajo  na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga). Nepremičnina s parc. št. 1464/34, k.o. Koper se nahaja  na območju, za katerega je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt »Verski kulturni center« in Občinski podrobni prostorski načrt za območje med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 380/9, k.o. Semedela, se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi,  parc. št. 3285, k.o. Marezige, parc. št. 957/1, k.o. Pomjan, parc. št. 1359/1 in 1359/4, obe k.o. Rožar, parc. št. 2844/4, 2844/5 in 2608/6, k.o. Semedela, parc. št.  2577/1, k.o. Sv. Anton, parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. Semedela, se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012- obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine  pod zap. št. od 6 do zap. št. 14 je potrebno komunalno opremiti.

Za nepremičnino pod zap. št. 14 je sklenjena enoletna zakupna pogodba, katera bo v primeru prodaje zakupniku odpovedana.

 

6. Pogoji prodaje:

Kupec nepremičnin pod zap. št. 3 se zase in svoje pravne naslednike zavezuje, da bo, v kolikor bo prišlo do spremembe projekta izgradnje objekta Solis, Olimpijski center Koper, v okviru idejnega projekta št. 41 AB/18, oktober 2018, ki ga je izdelala družba AA kultura d.o.o. in, ki bi zahtevale spremembo že izdanih gradbenih dovoljenj, podal kot etažni lastnik objekta Solis, Olimpijski center Koper, ustrezna soglasja v upravnem postopku izdaje oziroma spremembe gradbenih dovoljenj.

Kupec nepremičnin pod zap. št. 3 se zavezuje, da bo ustrezna soglasja podal najkasneje v roku 30 dni od prejete pisne zahteve. V kolikor zahtevanega soglasja ne bo podal se šteje pogodba po poteku roka za izdajo soglasja razvezana. V kolikor pride do razveze pogodbe je prodajalec dolžan kupcu vrniti izkljužno le prejeto kupnino, brez kakršnih koli drugih stroškov in nadomestil (obresti, stroški  vlaganja, škoda, itd.).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 8.11.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS  lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4784322018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 5.11.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer na tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00), kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.

 

                                                                                                         Ž U P A N

                                                                                                       Boris  Popovič

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.       Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.       Opis predmeta prodaje:

 1. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 2. Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Cesta med vinogradi 36, s parc. štev. 5953 k.o. Bertoki, v skupni  izmeri 284 m2, za izklicno ceno 54.514,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 15.624,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 8.958,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 24.582,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Nepremičnina  s parc. štev. *300  in 1/12 k.o.Truške, obe v skupni  izmeri 280 m2, za izklicno ceno  10.195,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 5. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17 in 3227/22, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1707 m2, do celote  ter solastniški delež parc. št. 3217/9, k.o. Bertoki, v izmeri 314 m2, do deleža 1/5-ine, za izklicno ceno 170.881,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Solastniški delež do 4/5-in na nepremičnini s parc. št. 1139/2, k.o. Bertoki, v izmeri 125 m2, za izklicno ceno 7.000,00 €, brez 22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki, v izmeri 1.008 m2, za izklicno ceno 68.300,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno 48.697,00 €, brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri 410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 30.220,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnini s parc. št.  parc. št. 352/37 in 352/47, k.o. Plavje, v skupni izmeri 708 m2, za izklicno ceno 50.861,00 €,  brez 22% DDV;
 18. Nepremičnine s parc. št.  353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, k.o. Plavje, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 47.772,00 €,  brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  parc. 379/1, k.o. Plavje, v izmeri 483 m2, za izklicno ceno 26.758,00 €,  brez 22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  946/7, k.o. Pomjan, v izmeri 650 m2, za izklicno ceno 27.275,00 €,  brez 22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  957/1, k.o. Pomjan, v izmeri 860 m2, za izklicno ceno 46.354,00 €,  brez 22% DDV;
 23. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 77.739,00 €, brez 22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  2687/9, k.o. Semedela, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 54.444,00 €,  brez  22% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št.  400/78, k.o. Semedela, v izmeri 395 m2, za izklicno ceno 55.375,00 €,  brez  22% DDV;
 26. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 70.471,00 €,  brez 22% DDV;
 27. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 63.118,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Cesta med vinogradi 36, s parc. štev. 5953 k.o. Bertoki, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bertoki, v neposredni bližini križišča Bivje. Prodaja se dotrajana in zasedena stanovanjska stavba.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnina  s parc. štev. *300  in 1/12 k.o.Truške, obe v skupni  izmeri 280 m2, se nahajata na območju poselitvenih površin, na območju razložene in razpršene gradnje, ob cesti, ki vodi proti naselju Kocjančiči.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki se nahajajo v  ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Prade. Vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Koper na solastniškem deležu do 1/5-ine je v teku.

Nepremičnina s parc. št. 1139/2,  k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bertoki. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 4/5-ne.

Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, z oznako KP-1.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine s parc. št.  1111/41, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnine s parc. št.  352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju z oznako KC-27 – območje za centralne dejavnosti, na območju naselja Spodnje Škofije, v neposrednji bližini Parencane.

Nepremičnina s parc. št.  379/1, k.o. Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnine s parc. št.  970/7, 970/9, 646/7 in 957/1, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnina s parc. št. 2687/9 k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 400/78, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Koper – Žusterna (Ulica Dolga reber). V teku je postopek za vpis služnostne pravice in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi ter izgradnje, vzdrževanja in uporabo vodovodnega priključka in priključka na električno omrežje v korist, v doložini 14 m in širini 3m, ob severni meji parcele, v korist vsakokratnih lastnikov delov stavbe z ID znaki 2606-3548-1, 2606-3548-2, 2606-3548-3 in 2606-3548-4. Služnosti vpisane pod ID 13043347, 13043348, 13043349 so v postopku izbrisa.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, k.o. Škofije se nahajajo na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (Uradni list RS, št. 63/2014).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/41,  602/5, 602/16, vse k.o. Hribi,  parc. št.  970/7, 970/9, 946/7 in 957/1, vse k.o. Pomjan, parc. št. 352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, vse k.o. Plavje, parc. št. 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, 2687/9, vse k.o. Semedela, parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, vse k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. semedela, se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012- obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015- spremembe in dopolnitve)

Nepremičnine pod zap. št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in 25 je potrebno komunalno opremiti.  Nepremičnina s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi se nahaja na območju,  kjer je za dosego komunalne opremljenosti sklenjena pogodba o opremljanju.

6. Pogoji prodaje:

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 13, 20, 26 in 27 so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 17.5.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

 lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4781952018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 15.5.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

ŽUPAN

Boris Popovič

Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Boršt

Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, Marezige na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Ur.l. RS, št. 11/2018), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016),  13. člena Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 št. 478-614/2017 ter sklepov Sveta KS Boršt, z dne 1.2.2018 in 15.3.2018 objavlja naslednjo

 

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v k.o. Boršt

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, Marezige, ki jo zastopa predsednik Josip Kodarin.

2. Opis predmeta prodaje:

Stara stavba osnovne šole v Borštu, ki stoji na nepremičnini s parc. št. 3065/1, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 3065/1), v izmeri 1115 m2, za izklicno ceno 77.345,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin,  s pripadajočim zemljiščem s parc. št. 3065/2, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 3065/2), v izmeri 602 m2, za izklicno ceno 22.255,00 EUR, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena nepremičnin znaša 99.600,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV.


3. Vrsta pravnega posla:
prodaja nepremičnin.


4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina, stara dotrajana stavba osnovne šole v Borštu, ki stoji na nepremičnini s parc. št. 3065/1, k.o. 2623 Boršt, s pripadajočim zemljiščem s parc. št. 3065/2, k.o. 2623 Boršt, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt.

Nepremičnini se nahajata na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016).

6. Pogoji prodaje:

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti Krajevne skupnosti Boršt, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po prejšnjem odstavku.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 26.4.2018, v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.30 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

 lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

 Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun Krajevne skupnosti Boršt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-6450807933, obvezni sklic na številko 00 – 1100041.  Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 24.4.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Krajevna skupnost Boršt pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Krajevna skupnost Boršt lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

13. Drugi pogoji:

Krajevna skupnost Boršt si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Boršt, tel. št.  (05) 655 10 18 ali na e-naslovu: ks.borst@siol.net .

Krajevna skupnost Boršt
Predsednik sveta KS Boršt
Josip Kodarin

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.      Opis predmeta prodaje:

 1. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 2. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 3. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 15.624,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 8.958,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 24.582,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 5. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     48.697,00 €, brez  22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 35.552,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 60.525,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št.  1161/18, k.o. Jernej, v izmeri 2.992 m2, za izklicno ceno 253.227,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  534/1, k.o. Koper, v izmeri 201 m2, za izklicno ceno 19.435,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559, k.o. Plavje, v skupni izmeri 409 m2, za izklicno ceno 26.795,00 €, brez 22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1.765 m2, za izklicno ceno 83.919,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 77.739,00 €, brez 22% DDV;
 19. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 70.471,00 €,  brez 22% DDV;
 20. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 63.118,00 €,  brez 22% DDV;
 21. Nepremičnini s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 295.069,00 €,  brez 22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  1367/5, k.o. Škofije, v izmeri 703 m2, za izklicno ceno 45.714,00 €,  brez 22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  1018/9, k.o. Vanganel, v izmeri 641 m2, za izklicno ceno 51.313,00 €,  brez 22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  1018/10, k.o. Vanganel, v izmeri 535 m2, za izklicno ceno 42.827,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine s parc. št.  1111/41, 857/7, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Pri sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 857/7 k.o. Hribi, bo kupec dovolil ustanovitev služnosti za potrebe dostopa in priključkov na javno komunalno infrastrukturo, preko severnega dela le-te, do parc. št. 857/18 k.o. Hribi.

Nepremičnina s parc. št. 1161/18,  k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Na nepremičnini je trajni nasad, ki ga bo bivši zakupnik odstranil in zemljišče povrnil v stanje primerno za uporabo.

Nepremičnina s parc. št. 534/1, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra.

Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559 k.o. Plavje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje- zaselek Badiha.

Nepremičnini s parc. št.  970/7 in 970/9, obe k.o. Pomjan se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnini s parc. št. 3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, 1367/5, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, k.o. Škofije se nahajajo na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnini s parc. št.  1018/9 in 1018/10, k.o. Vanganel, se nahajata v ureditvenem območje za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel – območje Hlibana.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  857/7, 1111/41,  602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, parc. št. 1161/18, k.o. Jernej, parc. št. 1025/2, 1559, k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, vse k.o. Pomjan, parc. št. 3163/1, 3162/1, 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, vse k.o. Semedela, parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, 1367/5, vse k.o. Škofije ter parc. št.  1018/9 in 1018/10, k.o. Vanganel se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

Nepremičnin s parc. št. 534/1, vse k.o. Koper se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine pod zap. št. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 in 24 je potrebno komunalno opremiti.  Nepremičnina s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi se nahaja na območju,  kjer je za dosego komunalne opremljenosti sklenjena pogodba o opremljanju.

6. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih

lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 8, 16, 19, 20 in 22 so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 8.3.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

 lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478612018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 6.3.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

                                                                                                         Ž U P A N

                Boris  Popovič

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

  

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 57,7 m2, za izklicno ceno 38.611,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 2. Nepremičnina, poslovna stavba upravne dejavnosti, na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v skupni izmeri 4.105 m2, za izklicno ceno 647.700,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oz. brez 22% DDV;
 3. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 5. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 15.624,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 8.958,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 24.582,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722 m2, za izklicno ceno 23.482,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     48.697,00 €, brez  22% DDV;
 11. Nepremičnine s parc. št. 1067/10, 1067/11 in 1061, k.o. Dekani, v skupni izmeri 765 m2, za izklicno ceno 47.619,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 31.009,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 60.525,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  1161/18, k.o. Jernej, v izmeri 2.992 m2, za izklicno ceno 253.227,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559, k.o. Plavje, v skupni izmeri 409 m2, za izklicno ceno 26.795,00 €, brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 912 m2, za izklicno ceno 36.482,00  €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1.765 m2, za izklicno ceno 83.919,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 77.739,00 €, brez 22% DDV;
 23. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 70.471,00 €,  brez 22% DDV;
 24. Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 954 m2, za izklicno ceno 66.170,00 €,  brez 22% DDV;
 25. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 63.118,00 €,  brez 22% DDV;
 26. Nepremičnini s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 295.069,00 €,  brez 22% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št.  1367/3, k.o. Škofije, v skupni izmeri 805 m2, za izklicno ceno 55.211,00 €,  brez 22% DDV;
 28. Nepremičnina s parc. št.  1367/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 703 m2, za izklicno ceno 53.781,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnina,  poslovna stavba na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, obe k.o. Koper s pripadajočim zemljiščen na parc. št. 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v naravi predstavlja večjo poslovno stavbo, z lastnim funkcionalnim zemljiščem,  zasnovano in primerno za uporabo kot upravna stavba. Notranjost stavbe je v celoti urejena in primerna za takojšnje obratovanje. Predmetna nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji, v razvijajoči se obrtno poslovni coni in sicer v Spodnji Semedeli. Pri nepremičninah s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper je v zemljiški knjigi vpisana hipoteka, ki je v postopku izbrisa in bodo nepremičnine do sklenitve kupoprodajne pogodbe proste vseh bremen.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/12 in 2834/16, 1067/10, 1067/11 in 1061, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/28, 857/7, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Pri sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 857/7 k.o. Hribi, bo kupec dovolil ustanovitev služnosti zaradi dostopa preko severnega dela le-te, do parc. št. 857/18 k.o. Hribi.

Nepremičnina s parc. št. 1161/18,  k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559 k.o. Plavje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje- zaselek Badiha.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7, 970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnini s parc. št. 3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Na navedenem območju je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnini s parc. št. 1367/3 in 1367/5 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zg. Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 666/2, k.o. Koper se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/12 in 2834/16, 1067/10, 1067/11, 1061, vse k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/28, 857/7, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, parc. št. 1161/18, k.o. Jernej, parc. št. 1025/2, 1559, k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan, parc. št. 3163/1, 3162/1, 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, vse k.o. Semedela, parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, 1367/3, 1367/5, vse k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 18.1.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4786372017…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 16.1.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

                                                                                                         Ž U P A N

                Boris Popovič

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

 

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovna stavba upravne dejavnosti, na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v skupni izmeri 4.105 m2, za izklicno ceno 863.153,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oz. brez 22% DDV;
 2. Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 57,7 m2, za izklicno ceno 56.898,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 3. Solastniški delež do 84/90-in na stanovanjski stavbi, na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije, v izmeri 50 m2, za izklicno ceno 14.601,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 84/90-in na nepremičnini s parc. štev. 557/19 k.o. Škofije, v izmeri 1183 m2, za izklicno ceno 67.472,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 82.073,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin in 22% DDV;
 4. Solastniški delež do 79/90-in na stanovanjski stavbi na naslovu  Dvori b.š., s parc. štev. 3839 k.o.Sveti Anton, v izmeri 47 m2, za izklicno ceno 5.096,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina, nestanovanjska stavba  na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. 90.S k.o. Toplovec, v izmeri 68 m2, za izklicno ceno 8.011,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnina stanovanjska stavba z dvoriščem v Kopru, Kačja ulica 1, s parc. št. 1124 k.o. Koper, v izmeri 100 m2, nestanovanjska stavba z dostopom s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, v izmeri 196 m2 ter poslovni  prostor v Kopru, ulica Agrarne reforme 6, s parc. št. 1123/2 k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-1261-1, v izmeri 134,50 m2, vse  za izklicno ceno  158.773,00 €,  brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.199.639,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 62.866,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 79.042,00 €,  brez  22% DDV;

10.  Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 60.799,00 €,  brez  22% DDV;

11.  Nepremičnina s parc. št. 2834/4, k.o. Dekani, v izmeri 1.100 m2, za izklicno ceno  48.445,00 €,  brez  22% DDV;

12.  Nepremičnina s parc. št. 2834/6, k.o. Dekani, v izmeri 1.048 m2, za izklicno ceno 43.856,00 €,  brez  22% DDV;

13.  Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722 m2, za izklicno ceno 28.611,00 €,  brez  22% DDV;

14.  Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     62.750,00 €, brez  22% DDV;

15.  Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 15.559,00 €,  brez  22% DDV;

16.  Solastniški delež do deleža 181/288-in na nepremičnini s parc. št. 114, k.o. Hrastovlje in solastniški delež do deleža 181/288-in na nepremičnini s parc. št. 115, k.o. Hrastovlje v skupni izmeri 1.144 m2,  za izklicno ceno 20.008,00 €, brez 22% DDV;

17.  Nepremičnina s parc. št.  1111/24, k.o. Hribi, v  izmeri 590 m2, za izklicno ceno 39.594,00 €,  brez  22% DDV;

18.  Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 42.918,00 €,  brez  22% DDV;

19.  Nepremičnina s parc. št.  1111/29, k.o. Hribi, v  izmeri 739 m2, za izklicno ceno 48.601,00 €,  brez  22% DDV;

20.  Nepremičnina s parc. št.  214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 36.104,00 €,  brez  22% DDV;

21.  Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 83.770,00 €,  brez  22% DDV;

22.  Nepremičnina s parc. št.  857/16, k.o. Hribi, v izmeri 759 m2, za izklicno ceno 72.335,00 €,  brez  22% DDV;

23.  Nepremičnina s parc. št.  857/18, k.o. Hribi, v izmeri 941 m2, za izklicno ceno 89.677,00 €,  brez  22% DDV;

24.  Nepremičnine s parc. št. 1163/1, 1163/15, 1163/17 in 1163/19, vse k.o. Jernej, v skupni izmeri 3894 m2, za izklicno ceno 262.920,00 €,  brez  22% DDV;

25.  Nepremičnina s parc. št. 1143/19, k.o. Jernej, v izmeri 992 m2, za izklicno ceno 97.216,00 €,  brez  22% DDV;

26.  Nepremičnina s parc. št. 1143/20, k.o. Jernej, v izmeri 594 m2, za izklicno ceno 58.212,00 €,  brez  22% DDV;

27.  Nepremičnini s parc. št. 1143/12 in 1143/25, k.o. Jernej, v supni izmeri 766 m2, za izklicno ceno 75.068,00 €,  brez  22% DDV;

28.  Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 42.517,00  €,  brez  22% DDV;

29.  Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 912 m2, za izklicno ceno 49.690,00  €,  brez  22% DDV;

30.  Nepremičnina s parc. št.  2014/15, k.o. Semedela, v  izmeri 860 m2, za izklicno ceno 73.816,00 €,  brez  22% DDV;

31.  Nepremičnina s parc. št.  2014/16, k.o. Semedela, v  izmeri 863 m2, za izklicno ceno 74.073,00 €,  brez  22% DDV;

32.  Nepremičnina s parc. št.  2014/18, k.o. Semedela, v  izmeri 923 m2, za izklicno ceno 71.677,00 €,  brez  22% DDV;

33.  Nepremičnina s parc. št.  2014/19, k.o. Semedela, v  izmeri 874 m2, za izklicno ceno 71.444,00 €,  brez  22% DDV;

34.  Nepremičnina s parc. št.  2014/20, k.o. Semedela, v  izmeri 920 m2, za izklicno ceno 75.203,00 €,  brez  22% DDV;

35.  Nepremičnina s parc. št.  2014/21, k.o. Semedela, v  izmeri 870 m2, za izklicno ceno 71.117,00 €,  brez  22% DDV;

36.  Nepremičnina s parc. št.  2014/22, k.o. Semedela, v  izmeri 898 m2, za izklicno ceno 73.406,00 €,  brez  22% DDV;

37.  Nepremičnina s parc. št.  2014/23, k.o. Semedela, v  izmeri 858 m2, za izklicno ceno 70.137,00 €,  brez  22% DDV;

38.  Nepremičnina s parc. št.  2014/24, k.o. Semedela, v  izmeri 838 m2, za izklicno ceno 71.922,00 €,  brez  22% DDV;

39.  Nepremičnina s parc. št.  2014/25, k.o. Semedela, v  izmeri 853 m2, za izklicno ceno 73.208,00 €,  brez  22% DDV;

40.  Nepremičnina s parc. št.  2014/26, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 73.296,00 €,  brez  22% DDV;

41.  Nepremičnina s parc. št.  2665/10, k.o. Semedela, v  izmeri 626 m2, za izklicno ceno 52.897,00 €,  brez  22% DDV;

42.  Nepremičnina s parc. št.  1466/11, k.o. Semedela, v  izmeri 854 m2, za izklicno ceno 63.893,00 €,  brez  22% DDV;

43.  Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1765 m2, za izklicno ceno 88.847,00 €,  brez  22% DDV;

44.  Nepremičnina s parc. št.  3587/4, k.o. Semedela, v  izmeri 1498 m2, za izklicno ceno 77.886,00 €,  brez  22% DDV;

45.  Nepremičnine s parc. št.  108, 110/1, 111, k.o. Semedela, v  skupni izmeri 2931 m2, za izklicno ceno 299.622,00 €,  brez  22% DDV;

46.  Nepremičnina s parc. št.  185/4, k.o. Semedela, v  izmeri 563 m2, za izklicno ceno 81.635,00 €,  brez  22% DDV;

47.  Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 72.997,00 €,  brez 22% DDV;

48.  Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 953 m2, za izklicno ceno 68.470,00 €,  brez 22% DDV;

49.  Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 65.380,00 €,  brez 22% DDV;

50.  Nepremičnine s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 379.786,00 €,  brez 22% DDV;

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina,  poslovna stavba na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, obe k.o. Koper s pripadajočim zemljiščen na parc. št. 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v naravi predstavlja večjo poslovno stavbo, z lastnim funkcionalnim zemljiščem,  zasnovano in primerno za uporabo kot upravna stavba. Notranjost stavbe je v celoti urejena in primerna za takojšnje obratovanje. Predmetna nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji, v razvijajoči se obrtno poslovni coni in sicer v Spodnji Semedeli. Pri nepremičninah s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper je v zemljiški knjigi vpisana hipoteka, ki je v postopku izbrisa in bodo nepremičnine do sklenitve kupoprodajne pogodbe proste vseh bremen.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 38, s parc. štev. 1830 k.o. Škofije ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 557/20 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 84/90-in. Solastnica je podala izjavo, da ne uveljavlja predkupne pravice.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu Dvori b.š., s parc. štev. 3839  k.o. Sveti Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij , ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dvori. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 79/90-in.

Nepremičnina, gospodarsko poslopje  na naslovu  Topolovec b.š., s parc. štev. 90.S k.o. Topolovec, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Žrnjovec. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje.

Nepremičnina s parc. štev. 1124 k.o. Koper, stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu Koper, Kačja ulica 1, in  nepremičnina s parc. štev. 1123/1 k.o. Koper, nestanovanjska stavba z dostopom se nahajata v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajani stavbi z dvoriščem in dostopom, ki sta potrebni prenove. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 6, stoječ na parc. štev. 1123/2 k.o. Koper, z ID znakom 2605-1261-1, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove in je trenutno oddan v najem.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnini s parc. št. 114 in 115, k.o. Hrastovlje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dol pri Hrastovljah.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/24, 1111/28, 1111/29, 857/7, 857/16, 857/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Za nepremičnine s parc. št. 857/7, 857/16, 857/18, vse k.o. Hribi je v teku postopek ureditve dostopa.

Nepremičnina s parc. št. 214/10, obe k.o. Hribi se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.

Nepremičnine s parc. št. 1163/1, 1163/15, 1163/17, 1163/18, 1143/19, 1143/20, 1143/12, 1143/25, vse k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7, 970/9, 970/8, 970/10, 978/7, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnine s parc. št. 2014/15, 2014/16, 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, 2014/26, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 2665/10, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 1466/11, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnine s parc. št. 3163/1, 3162/1, 3587/4, k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnine s parc. št. 108, 110/1, 111, 185/4, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Žusterna.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnine s parc. št. 666/2, 1124, 1123/1 in 1123/2, vse k.o. Koper se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 90.S k.o.Topolovec, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/6, 2834/12 in 2834/16 k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št. 114, 115, obe k.o. Hrastovlje, parc. št.  1111/24, 1111/28, 1111/29 in 214/10, vse k.o. Hribi, parc. št. 1163/1, 1163/15, 1163/17, 1163/18, 1143/19, 1143/20, 1143/12, 1143/25, 1143/23, vse k.o. Jernej, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, 978/7, vse k.o. Pomjan, parc. št. 2665/10, 1466/11, 3163/1, 3162/1, 3587/4, k.o. Semedela, parc. št. 1830, 557/19, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1081/9, 1089/8, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016).

Nepremičnine s parc. št. 2014/15, 2014/16, 2014/18, 2014/19, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, 2014/26, vse k.o. Semedela, se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto je bil sprejet na seji Občinskega sveta MOK dne 22.12.2016.

Nepremičnine s parc. 108, 110/1, 111, 185/4, vse k.o. Semedela, se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012-obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015 – spremembe in dopolnitve).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 43, 45, 46, 47, 48 in 49 so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 6.4.2017 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4781112017 (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 4.4.2017. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič