Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka:  35280-13/2020

 

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovna prostora v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 94/3 k.o. Koper, na naslovu Verdijeva ulica 7, (ID znak: št. stavbe 2605-131-2, 2605-131-3, 2605-131-4), pisarna levo v izmeri 26,17 m2 in pisarna desno v izmeri 13,65 m2 ter souporaba sanitarnih prostorov v izmeri 1,27 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 385,35 € mesečno;

Prostora se oddajata skupaj, za pisarniško ali drugo mirno dejavnost.

Poslovna prostora se oddajata v stanju v kakršnem sta, brez opreme, za mirno storitveno dejavnost.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov znaša 385,35 € in je bila določena s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 11.6.2020.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem (Titov trg 1, kavarna Loggia)

Številka:  3528-15/2020

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema je naslednji poslovni prostor:

 

Titov trg 1, Koper, (kavarna Loggia) neopremljen poslovni prostor v izmeri 317,66  m2 poslovne površine, ki se nahaja  v pritličju stavbe stoječe na parceli št. 145/3 in 145/2 obe k.o. Koper, (ID znak 2605-145/3-0 in del 2605-145/2-0), se oddaja za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 2.600,00 € za mesec maj 2020.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnega prostora ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostor se odda v najem v stanju, v kakršnem je.

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o vplačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-15/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 15.6. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 18.6. 2020, ob 11:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec).«

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Številka:  3528-7/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju večnamenskega objekta »Arena Bonifika«, na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, na parc. št. 1423/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1179), v izmeri 277,80 m2 poslovne površine.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo v stanju v kakršnem je, in  sicer za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu, za izvedbo projekta trajnostnega eksperimentiranja in prototipiranja izdelkov in storitev na preseku med kreativnimi industrijami, raziskovanjem in gospodarstvom.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 8. 6. 2020.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev uporabnega razmerja uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

Izbrani uporabnik bo moral v primeru potrebe s strani Mestne občine Koper  dopustiti souporabo prostorov drugemu uporabniku, ki ga bo izbral lastnik na podlagi ustreznega postopka.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646 375 (Jana Živec) ali 05/6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema/uporabe, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Javna dražba

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Planom prodaje nepremičnega premoženja JSS MOK za leto  2020 z dne 17. 12. 2019 objavlja

 

JAVNO DRAŽBO

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

 

2. PREDMET PRODAJE IN OPIS TER IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

 

 1. Zasedeno stanovanje na naslovu Koper, Vanganelska cesta 47F, v izmeri 63,05 m2, stoječe na parceli št. 6310/94 k.o. Semedela, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v skupni izmeri 159 m2, ID znak 2606 6310/94, za izklicno ceno 119.800,00 EUR.

 

 1. Zasedeno stanovanje na naslovu Premančan 41, ID znak 2590-56-2, v izmeri 89,90 m2 s pripadajočim solastniškim deležem 5351/10000 na splošnih skupnih delih stavbe 2590-56 in pripadajočem funkcionalnem zemljišču s parc. štev. 1339/5 k.o. 2590 Hribi, za izklicno ceno 81.900,00 EUR.

 

Obe nepremičnini zasedata najemnika, ki imata sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino.

Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 

3. ZNESEK VIŠANJA

Znesek izklicne cene  se v posameznem koraku zvišuje za 500,00 EUR.

 

 

4. POGOJI PRODAJE

4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.

4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. Prav tako kupec nima zahtevkov v primeru neupravičeno poravnanih individualnih ali skupnih obratovalnih stroškov predmetne nepremičnine.

4.3. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju, to je ponudniku, ki pristane na vnaprej določene pogoje in za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

4.4. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018).

4.5. Z uspelim dražiteljem se sklene prodajno pogodbo v 15 dneh po izvedeni javni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa šteje pogodbo za razdrto in zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v podaljšanem roku ali ne plača kupnine v roku, se prodajna pogodba razdre, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.

4.6. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških bo kupcu izdano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

4.7. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarskih storitev in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na svoje ime.

4.8. V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini, drugi etažni lastniki predkupno pravico. Navedeno velja za nepremičnino na naslovu Premančan 41.

 

 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. SI56 0125 0600 0000 239, v roku 30. (trideset) dni od dneva  izdaje računa.

 

 

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo v četrtek, 28. 5. 2020 ob 9.00 uri, v prostorih  Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper.

Dražitelji se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

 

 

7. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNI DRAŽBI

 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:

 • izpolnjeno izjavo, ki je priloga te dražbe,
 • potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine,
 • veljaven osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
 • davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
 • izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ne sme biti starejši od treh mesecev in
 • morebitni pooblaščenci overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na konkreten predmet javne dražbe.

7.2. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

7.3. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku, ali pa kopijo listine, ki je overjena.

7.4. Dražitelj oziroma kupec ne sme imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe do prodajalca odprtih nobenih obveznosti.

7.5. Zoper dražitelja oziroma kupca ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, postopek preventivnega prestrukturiranja, stečajni postopek ali postopek osebnega stečaja.

7.6. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave.

 

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. Prav tako med samim draženjem ne sme uporabljati mobilnih naprav.

 

 

8. VARŠČINA

8.1. Dražitelji morajo do vključno 26. 5. 2020 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na TRR prodajalca, št. SI56 0125 0600 0000 239, s  sklicem na številko:

00 20100000.

8.2. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 delovnih dni od dneva dražbe.

8.3. V primeru, da je varščino vplačal samo en dražitelj, se šteje, da soglaša z izklicno ceno. Če varščino vplača več dražiteljev in nihče ne pristopi na javno dražbo ali nihče od njih ne sprejme izklicne cene, prodajalec zadrži varščine. V tem primeru se šteje, da dražba ni uspela in se postopek javne dražbe zaključi. Prodajalec zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v določenem roku ali v roku ne plača preostalega dela kupnine.

 

 

9. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 9.1. Nepremičnina je obremenjena z neprofitnim najemnim razmerjem za nedoločen čas. Kupec vstopi v pravni položaj najemodajalca in prevzame pravice in obveznosti do najemnika. JSS MOK v tem primeru do najemnika nima več nobenih obveznosti. V primeru, da stanovanje kupi najemnik, se mu do dneva plačila celotne kupnine  zaračuna sorazmerni del mesečne najemnine.

9.2. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov.

9.3. Dražba je javna in se vodi v slovenskem jeziku.

9.4. Dražbo vodi imenovana komisija.

9.5. Komisija lahko zaradi prostorske stiske na dražbi omeji prisotnost oseb, ki ne dražijo.

9.6. Komisija lahko na dražbi omeji tudi zvočno in/ali slikovno snemanje.

9.7. Na dražbi kot dražitelji sodelujejo le tiste osebe, ki so pred pričetkom dražbe izkazale, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na dražbi v skladu s pogoji sodelovanja pod 7. točko te objave.

9.8. Po ugotovitvi identitete prisotnih in ugotovitvi, da najmanj ena oseba izpolnjuje razpisane pogoje za sodelovanje na dražbi za posamezno nepremičnino, komisija prične z dražbo. V kolikor nobena od prisotnih oseb ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se dražba ne izpelje.

9.9. V kolikor le ena od prisotnih oseb izpolnjuje razpisne pogoje se smatra, da sprejema izklicno ceno, kar ugotovi predsednik komisije na zapisnik.

9.10. Znesek izklicne cene se v posameznem koraku dražbe zvišuje za 500,00 EUR.

9.11. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki prvi da ponudbo za ceno v posameznem koraku dražbe in je ta cena s strani predsednika komisije 3 krat izklicana.

9.12. Predsednik komisije po objavi uspelega dražitelja, dosežene cene in vprašanju prisotnim dražiteljem po morebitnih pripombah na vodenje postopka, dražbo zaključi.

9.13. Ugovor na postopek javne dražbe je mogoče podati do konca javne dražbe, to je dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

9.14. Ugovor reši zakoniti zastopnik lastnika premoženja oziroma njegov pooblaščenec, ki pa ne se biti član komisije, ki je vodila javno dražbo.

 

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper, na tel. št. 05/96 99 400 ali na spletni strani www.jss-mok.si.

 

 

11. USTAVITEV POSTOPKA

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper www.jss-mok.si, Mestne občine Koper www.koper.si ter www.nepremicnine.net.

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v MOK v najem z javnim zbiranjem ponudb

Številka:  3528-6/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 1. Spodnje škofije 182, Škofije, prostor v izmeri 209,70 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1669/6 k.o. Škofije (ID znak: stavba 2595-985-4), se oddaja za trgovsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 1.086,00 € za mesec april 2020.

 

 1. Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1097 o. Koper (ID znak: stavba 2605-1097/0), se oddaja za dejavnost turističnih nastanitev, izklicna mesečna najemnina znaša 1.940,20 € za mesec april 2020.

 

 1. Vojkovo nabrežje 5, Koper, prostor v izmeri 31,59 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1222 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-31-1), se oddaja za trgovsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 251,70 € za mesec april 2020.

 

 1. Ulica osvobodilne fronte 2, Koper, prostor v izmeri 45,30 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 688 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-777-201), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 406,60 € za mesec april 2020.

 

 1. Gračišče 3, Gračišče, prostor v izmeri 40,50 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 4083/2 k.o. Kubed (ID znak: stavba 2614-295-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 194,16 € za mesec april 2020.

 

 1. Tomažičev trg 2, Koper, prostor v izmeri 97,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 920, 922 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-1151-1, 2605-1152-1), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 828,34 € za mesec april 2020.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen od 7.5.2020 do 26.5.2020.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-6/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 26.5. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 28.5. 2020, ob 11:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ter 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka:  35280-95/2014

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

  

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Spodnje Škofije 182, Škofije, parc. št. 1669/6 k.o. 2595 Škofije, ID znak 2595-985-5, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine.

 

Poslovni prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme, za mirno storitveno dejavnost.

 

Poslovni  prostor  je zaseden. Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 140,00 € in je določena izkustveno.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 28.4.2020.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375(Jana Živec) ali 05/6646-286 (Patricija Butinar Griparič).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Številka: 478-436/2019, 478-392/2011

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1.Številka: 478-436/2019

S parc. št. 3057 k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 3057), v izmeri 383 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, v naselju Dekani. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da so pri tej nepremičnini vpisane:

 • služnost dostopa v dolžini 50 m ter stvarna služnost za izgradnjo, postavitev, vzdrževanje in uporabo vodovodne kanalizacijske napeljave, v dolžini 3m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: 2781/1, 2781/2, 2780/3, 2780/4, k.o. Dekani;
 • služnostna pravica peš dostopa in dostopa z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 35m ter stvarna služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo meteorne kanalizacijske, v dolžini 50m in širini 2,6m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: 2781/1, 2781/2, 2780/3, 2780/4, k.o. Dekani;
 • služnostna pravica v dolžini 134,50m in širini 1m za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na vodovodno omrežje in priključka na električno omrežje ter hoja in vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 134,50 in površini 383,15 m2 na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 04.12.2018, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2788/4, 2789/1, 2793/1, k.o. Dekani.
 • služnostna pravica za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na električno omrežje v dolžini 70m, širini 1m, za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na vodovodno omrežje, v dolžini 100 m in širini 1m ter hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 134,50m v površini 383,15m2 v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine, vse kot izhaja iz Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti številka 478-581/2018 z dne 26.02.2019, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2780/2, k.o. Dekani.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.265.64 EUR brez 22% DDV.

 

 

2. Številka: 478-392/2011

S parc. št. 1342/13 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/13), v izmeri 122 m2, nepremičnina s parc. št. 1342/17, k.o. Hribi (ID znak: 2590 1342/17), v izmeri 80 m2, meje nepremičnin niso urejene. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 10.455,52 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 6. 5. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-317 ali po elektronski pošti hajdeja.lipoltveljic@koper.si.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Številka:  35280-1/2010

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Ulica stare pošte 3, stoječega na parc. št. 631 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1522-1), v izmeri 69,00 m2 poslovne površine, se oddaja za pisarniško ali drugo mirno dejavnost.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, v stanju v kakršnem je. Prostor se odda za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.

Prednost pri izbiri bo imel trenutni uporabnik poslovnega prostora.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu, za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 28.4.2020.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz.registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375(Jana Živec) ali 05/6646-286 (Patricija Butinar Griparič).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

Ž U P A N
Aleš BRŽAN