Javna dražba za prodajo posameznih delov objekta »Solis«

Rok za plačilo varščine: 28.9.2020
Datum javne dražbe: 1.10.2020, ob 10.00
Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Posamezni deli nedokončanega poslovnega objekta »Solis« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, na naslovu Piranska cesta 2, 6000 Koper. Navedeni objekt stoji na nepremičninah s parc. št. 1397/24, 1397/26, 1430/24, 1430/26, 1430/30, 1430/34, vse k.o. 2605 Koper.

Izklicna cena: 6.583.647,00 € (z besedo: šestmilijonov petstotriinosemdesettisoč šeststosedeminštirideset evrov in 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za zemljišče s parcelnimi številkami 203/8 in 203/9, k.o. 2606 Semedela

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za zemljišče s parcelnimi številkami 203/8 in 203/9, k.o. 2606 Semedela

 

Datum objave: 6. 8. 2020
Rok za prijavo: 27. 8. 2020

 

Od 13. 8. do 27. 8. 2020 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za zemljišče s parcelnimi številkami 203/8 in 203/9, k.o. 2606 Semedela.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 13. 8. do 27. 8. 2020 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10. Ogled razgrnjenega gradiva bo možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure

Pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede »3501-1896/2019 – Lokacijska preveritev za parc. št. 203/8 in 203/9, k. o. Semedela«.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Številka:  478-133/2019
Datum:    29. 7. 2020

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Nepremičnina s parc. št. 3280/1, k. o. Vanganel(ID znak: parcela 2610 3280/1), v izmeri 3.313 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v naselju Vanganel, na ureditvenem območju za poselitev oz. območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, z oznako BU-99/8.

 

Za določen čas 5 let se  oddaja del  nepremičnine v izmeri 100 m2 v najem,  za namen popestritve turistične ponudbe v kraju.

Najemnina v višini 700,00 € letno predstavlja najnižjo ponudbeno ceno letnega najema nepremičnine.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za nedoločen čas, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 20.8. 2020.

 

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • ponujeno vrednost brez davka.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392 (Borut Jug).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

 

Aleš BRŽAN

župan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 7113-22/2019

S parc. št. 617, k.o. Koper (ID znak: parcela 2606 617), v skupni izmeri 91 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zemljišče s parc. številka 617 k.o. Koper v izmeri 37 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 617 k.o. Koper je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.934,80 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-29/2020

S parc. št. 6310/293, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/293), v skupni izmeri 88 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/293 k.o. Semedela v izmeri 31 m2. Del stanovanjske stavbe s parc. štev. 6310/293 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.288,11 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

S parc. št. 6310/297, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/297), v skupni izmeri 80 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/297 k.o. Semedela v izmeri 63 m2. Del stanovanjske stavbe s parc. štev. 6310/297 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.839,03 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-93/2020

S parc. št. 6310/311, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/311), v skupni izmeri 191 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/311 k.o. Semedela v izmeri 118 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/311 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.709,58 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 7113-159/2010

S parc. št. 6310/385, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/385), v skupni izmeri 193 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/385 k.o. Semedela v izmeri 119 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/385 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.783,39 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-93/2020

S parc. št. 6409/35, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6409/35), v skupni izmeri 146 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6409/35 k.o. Semedela v izmeri 58 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6409/35 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.280,98 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. 478-526/2019

S parc. št. 498/29, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 498/29), v skupni izmeri 186 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 498/29 k.o. Škofije v izmeri 115 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 498/29 k.o. Škofije  je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, naselje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.158,10 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. (70,94 EUR)

 

 1. Številka: 478-322/2019

S parc. št. 1723/11, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/11), v izmeri 12 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 851,28 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1723/82, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/82), v izmeri 67 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist Gratel d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.752,98 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-379/2019

S parc. št. 137/17, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 137/17), v izmeri 51 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Hrvatini. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.789,81 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-539/2019

S parc. št. 388/9, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 388/9), v izmeri 162 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.492,28 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 388/13, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 388/13), v izmeri 154 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.924,76 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 17. 8. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Razpis “Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 – za občinski prostorski načrt v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine”

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 – ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine (m/ž)
za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • strokovna pomoč pri izvedbi aktivnosti vezanih na pripravo občinskega prostorskega načrta,
 • vodenje spisa občinskega prostorskega načrta in zabeležk sestankov,
 • intenzivno strokovno delo v času javne razgrnitve in obravnave (priprava in zbiranje pripomb po vseh krajevnih skupnostih, pomoč pri predstavitvah, pomoč pri javnih naročilih za pripravo različnih strokovnih nalog),
 • urejanje grafičnih podatkov,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  Izobrazba se dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo zaradi začasno povečanega obsega dela sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 – za občinski prostorski načrt« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-69/2020/1
Datum:    15. 7. 2020

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 17. 7. 2020

 

 

Ž U P A N
Aleš Bržan

Javni natečaj “Višji svetovalec – za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine”

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

 

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA
v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora
v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog s področja notranje organizacijske enote,
 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji ter odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji v skladu s pooblastili,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov iz delovnega področja organizacijske enote,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev,
 • pripravljanje najzahtevnejših posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti iz delovnega področja notranje organizacijske enote v skladu s pooblastili,
 • sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni odbor z delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil z delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • vodenje vseh postopkov načrtovanja, priprave, sprejemanja in izvajanja prostorskih planov (PP), prostorskih izvedbenih aktov (PIA) ter drugih strateških in izvedbenih prostorskih aktov,
 • pridobivanje strokovnih podlag za izdelavo PP, PIA in drugih prostorskih aktov,
 • izvajanje aktivnosti za vključevanje javnosti in za povezovanje stroke z javnostjo pri sprejemanju PP, PIA in drugih prostorskih aktov,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje podatkov prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov občine, s katerimi se ureja prostor,
 • sodelovanje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pomoč pri vodenju strokovnih nalog na področju načrtovanja prostorskega razvoja občine in posegov v prostor,
 • izdajanje soglasij, potrdil, dovoljenj in drugih dokumentov v upravnih postopkih v zvezi s prostorskim načrtovanjem, posegi in urejanjem prostora,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja o vsebinah iz delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi razvojnih projektov občine in postopkih pridobivanja sredstev za izvajanje razvojnih projektov,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

 

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Datum:    15. 7. 2020

Številka: 110-70/2020/1

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si):  17. 7. 2020

 

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-152/2019

S parc. št. 3169/28, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/28), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini  vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 704,48 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-416/2018

S parc. št. 3169/26, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/26), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini  vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.144,78 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-292/2019

S parc. št. 3169/27, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/27), v izmeri 12 m2, meje nepremičnine so urejene. Zemljišče je pozidano. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.056,72 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-129/2019

S parc. št. 3169/33, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3169/33), v izmeri 44 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana  služnostna pravica dostopne poti z vsemi motornimi vozili na nepremičnini s parcelno številko 3169/9 k.o. Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 3169/26, 3169/27, 3169/28, 3169/32, 3169/33 k.o. Bertoki. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.874,64 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-13/2020

S parc. št. 1342/11 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/11), v izmeri 189 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena stvarna služnost služnostna pravica za vzdrževanje in uporabo vodovodnega priključka in vodomernega jaška in služnostna pravica uporabe poti za vožnjo in hojo. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.782,64 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-161/2018

S parc. št. 286/3 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 286/3), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.300,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-619/2017

S parc. št. 3822/5 k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 3822/5), v izmeri 21 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Gračišče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.100,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-206/2020

S parc. št. 1226/2 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1226/2), v izmeri 149 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.700,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-18/2020

S parc. št. 1451 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1451), v izmeri 58m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.310,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-563/2018

S parc. št. 508/10 k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 508/10), v izmeri 172 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Plavje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.620,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-40/2014

S parc. št. 4472/1, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/1), v izmeri 154 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.074,06 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4472/2, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/2), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 913,90 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-60/2014

S parc. št. 4471/4, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4471/4), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 913,90 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4472/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 4472/3), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.279,46 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-159/2012

S parc. št. 1879/128, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/128), v izmeri 77 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Šalara. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.683,37 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 3. 8. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Številka:  478-194/2020
Datum:    10. 7. 2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Nepremičnina s parc. št. 165/1 k. o. Koper (ID znak: parcela 2605 165/1), na kateri stoji stavba št. 306, v skupni površini 166 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v Kopru, na območju za centralne dejavnosti.

Za nedoločen čas se del nepremičnine v skupni površini 1,5 m2 oddaja v najem z namenom namestitve stalne GPS postaje za pomoč vodenju državnega geodetskega sistema.

 

Najemnina v višini 180 € letno predstavlja najnižjo ponudbeno ceno letnega najema nepremičnine.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 30. 7. 2020.

 

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • ponujeno vrednost brez davka.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392 (Borut Jug).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

Aleš BRŽAN
župan

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Številka:  478-72/2020
Datum:    10. 7. 2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

S  K  L  E  P

 

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Nepremičnina s parc. št. 1599/13, k. o. Truške (ID znak: parcela 2613 1599/13), v izmeri 175 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v Truškah, na ureditvenem območju za poselitev oz. območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, z oznako TU-97/2.

 

Za obdobje 3 let se nepremičnina oddaja v najem z namenom urejanja površine.

Najemnina v višini 402,50 € letno predstavlja najnižjo ponudbeno ceno letnega najema nepremičnine.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za določen čas, določeno obdobje treh (3) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 30. 7. 2020.

 

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • ponujeno vrednost brez davka.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392 (Borut Jug).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

Aleš BRŽAN
župan

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parc. št. 1846/5, k.o. semedela

Številka: 478-254/2020

 

Datum objave: 9.7.2020
Rok za oddajo ponudb: 29.7.2020, do 12.00
Rok za vplačilo varščine: 29.7.2020, do 12.00
Datum odpiranja ponudb: 30.7.2020, ob 11.00
Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 1846/5, k.o. Semedela,  v izmeri 1083 m2.

Predmetna nepremičnina se po prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev. Nepremičnina se ureja na podlagi določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ‘Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti’ (Uradni list RS, št. 60/17, 87/20 – obvezna razlaga, v nadaljevanju OPPN). S sprejemom OPPN je bila izvedena sprememba podrobnejše namenske rabe v ureditvenem območju, iz območja za proizvodne dejavnosti v območje za centralne dejavnosti.

Predmetna nepremičnina se nahaja na severozahodnem delu morfološke enote z oznako 1, v izmeri 14.199 m2, na katerem je predvidena stavba večjih tlorisnih gabaritov. Na podlagi OPPN je na območju morfološke enote 1 dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov, in sicer naslednjih stavb: garažne stavbe in stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Ob predhodnem soglasju MOK, Urada za prostorski razvoj in nepremičnine je dovoljena gradnja tudi drugih poslovnih stavb, v katerih se izvajajo socialno varstvene storitve in se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov razvrščajo med stanovanjske stavbe.

Ponudbena – Izhodiščna cena: 192.936,00 € (z besedo: stodvaindevetdesettisoč devetstošestintrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudnik mora dostaviti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 1846/5, K.O. SEMEDELA, z oznako »478-254/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 7. 2020 do 12.00 ure.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Varščino v višini 38.597,20 EUR morajo udeleženci, ki želijo sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, vplačati najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe, do 29. 7. 2020 do 12.00 ure, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782542020, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb«.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za popolno ponudbo v postopku zbiranja ponudb se šteje pravočasna oddana ponudba v roku, določenem za oddajo ponudb, ki vsebuje:

 • zavezujočo ponudbo na priloženem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, lastnoročno podpisana s strani ponudnika, pri čemer mora ponudnik v ponudbo vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene predmeta prodaje;
 • potrdilo o pravočasno vplačani varščini v višini 38.597,20 EUR.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30.7. 2020, s pričetkom ob 11.00 uri, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb, ki je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper, obsega naslednje:

 • Navedeno besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb;
 • Priloga 1. (Izjava s ponudbo za nakup nepremičnine na podlagi javnega razpisa);
 • Priloga 2. (grafični prikaz)

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.