NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 7113-70/2017

S parc. št. 1163/1 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1163/1), v izmeri 34 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša  1.185,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

 

S parc. št. 1163/2 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1163/2), v izmeri 115 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša  3.819,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

 

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 30.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

Javno naročilo za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9252 najkasneje do 30. 5. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                                                             Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV V OLIMPIJSKEM BAZENU KOPER

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 359,21 m2, ki se nahajajo v II. nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno dejavnost – FITNESS. Prostori obsegajo recepcijo, moško in žensko garderobo z sanitarijami, prostorom za čistila, predprostorom in prostorom za fitness (281,3 m2).

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostor v skupni izmeri 174,9 m2, ki se nahaja v I nadstropju objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddaja za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra)

 

 1. Olimpijski bazen Koper, Cesta Zore Perello Godina b.š., prostori v skupni izmeri 291 m2, ki se nahajajo v medetaži (mezzanin) objekta, stoječega na parceli 1423/8 k.o. Koper (ID znak: 2605-2119) se oddajajo za športno, zdravstveno ali drugo za mirno storitveno dejavnost (v sklopu fitness centra). Prostori obsegajo večnamenski prostor in moške in ženske sanitarije.

 

Najnižja izklicna  mesečna najemnina za vse tri sklope skupaj znaša 3.867,14 EUR za mesec april 2019.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem poslovnih prostorov v Olimpijskem bazenu Koper«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM V ŠPORTNEM PARKU BONIFIKA

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

Del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1185) v Športnem parku Bonifika v izmeri 100 m2 za namen postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti za obdobje 6 (šestih) mesecev, za izhodiščno najemnino 6.000,00 EUR. Del nepremičnine se nahaja ob modularnem kompleksu Tenis centra ŠP Bonifika.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem dela nepremičnine v Športnem parku Bonifika«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-307/2017

S parc. št. 3255/8 k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3255/8), v izmeri 38 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.040,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 3260/7 k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3260/7), v izmeri 22 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 3260/12 k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3260/12), v izmeri 7 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 560,00 EUR brez 22% DDV.

 

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 09.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280.

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-451/2009

S parc. št. 1899/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 1899/2), v izmeri 37 m2 in parc. št. 1899/3, k.o. Hribi (ID znak 2590 1899/3), v izmeri 13 m2, z nepremičninami s parc. št. 846/8, k.o. Hribi (ID znak 2590 846/8), v izmeri 1 m2 in parc. št. 846/18, k.o. Hribi, (ID znak 2590 846/18), v izmeri 75 m2.

 

Nepremičnini s parc. št. 1899/2 in 1899/3, obe k.o. Hribi, ki sta predmet menjave – odtujitve, predstavljata stavbni zemljišči. Nepremičnini se nahajata v naselju Hrvatini in sta predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 3.250,00 EUR.

 

Meje nepremičnin s parc. št. 1899/2 in 1899/3, obe k.o. Hribi, so urejene. Nepremičnini, ki sta predmet odtujitve, se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z nepremičninami, ki sta predmet menjave ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 846/8 in 846/18, obe k.o. Hribi, ki predstavljata lokalno cesto – slemensko cesto pod oznako LC 177050, in bo izvedena po izhodiščni ceni 5.472,00 EUR. Z nepremičninami, ki sta predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je na nepremičnini vknjižena služnostna pravica uporabe za potek vodovoda in vodovodnih naprav, obratovanje in vzdrževanje vodovoda v korist Rižanskega vodovoda Koper d.o.o. Pri nepremičninah ni vpisana nobena druga pravica ali pravno dejstvo, ki bi omejevala lastninsko pravico na nepremičninah.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 09.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-321, pri referentki Debora Fajdiga. v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 12.04.2019

 

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 12.04.2019

 

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-633/2017 pod zap. št. 6,  pri parc. št. 1723/88, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/88) zaradi nepravilne navedbe površine, ki se pravilno glasi: »S parc. št. 1723/88, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/88), v izmeri 205 m2, meje nepremičnine niso urejene.«

 

 

                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 12.04.2019

Datum: 12.04.2019

 

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 12.04.2019

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe menjavi  nepremičnega premoženja, št. 478-588/2018 pod zap. št. 2,  pri parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki zaradi nepravilne navedbe vrednosti v 3. odstavku namere, ki se pravilno glasi: »Nepremičnina s parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki se zamenja po vrednosti, na podlagi pridobljenega vrednotenja v višini 79.503,00 € brez vključenega 22% DDV.«

 

                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (12.04.2019)

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-344/2010

S parc. št. 2820/1, k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 2820/1), v izmeri 721 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/4. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, dolina reke Dragonje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.487,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-72/2019

S parc. št. *52/6, k.o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 *52/6), v izmeri 37 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.730,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. *52/7, k.o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 *52/7), v izmeri 67 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.131,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-198/2019

S parc. št. 6310/259, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/259), v skupni izmeri 151 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/259 k.o. Semedela v izmeri 65 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/259 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.492,15 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-342/2016

S parc. št. 2607/21, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2607/21), v izmeri 129 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Bošamarin. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.260,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-389/2016

S parc. št. 3716/2, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 3716/2), v izmeri 275 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 16/54. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju razpršene gradnje, v bližini naselja Grinjan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 5.296,30 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-633/2017

S parc. št. 1723/88, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/88), v izmeri 304 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.461,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-340/2018

S parc. št. 6390, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6390), v izmeri 49 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.186,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-340/2018

S parc. št. 6441, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6441), v izmeri 46 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.848,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 02.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-275, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Eleonori Benčič, tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 1, 3, 7 in 8), Andreji Knez Babič, tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 2), Barbari Božič, tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 4 do 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER