Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb – popravek

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Destradijev trg 9, Koper, prostor v izmeri 30,63 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 286/2 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-269-1), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 276,69 € za mesec februar 2020.

 

2. Gallusova ulica 6, Koper, prostor v izmeri 29,36 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 662 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-830-2), se oddaja za pisarniško, trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 252,64 € za mesec februar 2020.

 

3. Verdijeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 26,17 m2 poslovne površine (pisarna levo), ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 94/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-131-2),  ter souporaba sanitarnih prostorov v izmeri 1,27 m2 (ID znak: del stavbe 2605-131-4) se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 251,20 € za mesec februar 2020.

 

4. Verdijeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 13,65 m2 poslovne površine (pisarna desno), ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 94/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-131-3),  ter souporaba sanitarnih prostorov v izmeri 1,27 m2 (ID znak: del stavbe 2605-131-4) se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 134,15 € za mesec februar 2020.

 

Poslovna  prostora  navedena pod zap. št. 3. in 4. tega razpisa, se lahko najameta ločeno ali kot 1 poslovni prostor. V primeru najema posameznega poslovnega prostora/pisarne se najemnika zavežeta souporabljati sanitarne prostore ter ustrezno razdeliti porabo vode ter električne energije. V primeru, da najemnik želi kandidirati za najem obeh prostorov/pisarn, lahko obe razpisni dokumentaciji pošlje skupaj v eni kuverti, vendar ju izpolni kot bi kandidiral za vsak prostor posebej (na kuverti naj bo specificirano, da kandidira za oba prostora).

Prednost pri najemu bodo imeli kandidati za najem obeh prostorov, kot zaokroženo celoto.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen od 30. 3. 2020 do 22. 4. 2020.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-26/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 22. 4. 2020. do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 23. 4. 2020, ob 11:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine , telefon številka 05/66 46 375 (Jana Živec).

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka: 3528-36/2019-1

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovni prostori v poslovnem objektu v Kopru, na naslovu Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585):

I. nadstropje, z oznako:

1. 101 v izmeri 13,60 m2 in 102 v izmeri 24,95 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 308,40 € mesečno;

2. 107 v izmeri 26,55 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 212,40 € mesečno;

II. nadstropje, z oznako:

3. 204 v izmeri 19,10 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 152,80 € mesečno.

 

Vsi prostori se oddajajo za pisarniško ali drugo mirno dejavnost.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 23. 4.2020, do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

 

Za navedena poslovna prostora, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na telefonski številki 05/6646-275, tajništvo Urada za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja – popravek

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-361/2019

S parc. št. 2949, k.o. Boršt (ID znaka: parcela 2623 2949), v izmeri 111 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 5/16. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Boršt. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.116,99 EUR brez 22% DDV.

 

2. Številka: 478-567/2017

S parc. št. 2091/1, k.o. Gradin (ID znaka: parcela 2621 2091/1), v izmeri 939 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/6. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Abitanti. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.953,16 EUR brez 22% DDV.

 

3. Številka: 478-350/2012

S parc. št. 206/5, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 206/5), v izmeri 11 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.430,00 EUR brez 22% DDV.

 

4. Številka: 478-100/2019

S parc. št. 1076, k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1076), v izmeri 152 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.427,00 EUR brez 22% DDV.

 

5. Številka: 353-7/2019

S parc. št. 949/13, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 949/13), v izmeri 51 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Predloka. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.478,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 948/10, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 948/10), v izmeri 155 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Predloka. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.491,00 EUR brez 22% DDV.

 

6. Številka: 478-569/2019 in 478-302/2013

S parc. št. 3194/11, k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 3194/11), v izmeri 47 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.533,00 EUR brez 22% DDV.

 

7. Številka: 478-265/2017

S parc. št. 1319/54, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/54), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri citirani nepremičnini vknjižena služnostna pravica v korist Elektro primorska d.d., za dobo 30 let. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 647,00 EUR, brez 22% DDV.

 

8. Številka: 478-156/2018

S parc. št. 1440/1, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1440/1), v izmeri 254 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana neprava stvarna služnost v korist Gratel d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.734,00 EUR brez 22% DDV.

 

9. Številka: 478-400/2019

S parc. št. 1217/8, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1217/8), v izmeri 12 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 933,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1217/10, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1217/10), v izmeri 8 m2, pozidano zemljišče. Nepremičnina ima urejene meje. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 622,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 23. 4. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Rok za plačilo varščine: 20. 4. 2020

Datum javne dražbe: 23. 4. 2020

Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 

1. Nepremičnina s parc. 395/1, k.o. Gažon (ID znak parcela 2607 395/1), v izmeri 762 m2.
Izklicna cena: 67.400,00 € (z besedo: sedeminšestdesettisoč štiristo evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Gažon

 

2. Nepremičnina s parc. št. 1012/40, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/40), v izmeri 695 m2.
Izklicna cena: 92.046,00 € (z besedo: dvaindevetdesettisoč šestinštirideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 1

 

3. Nepremičnine s parc. št. 1012/42, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/42), v izmeri 498 m2, s parc. št.  1012/43, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/43), v izmeri 502 m2, s parc. št.  1012/44, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/44), v izmeri 277 m2, s parc. št.  1012/45, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/45), v izmeri 174 m2 in s parc. št.  1012/46, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1012/46), v izmeri 622 m2.
Izklicna cena: 238.295,00 € (z besedo: dvestoosemintridesettisoč dvestopetindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 2

 

4. Nepremičnini s parc. št. 2836/3, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/3), v izmeri 800 m2, do celote in s parc. št. 2836/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2836/6), v izmeri 41 m2, do ½-ice.
Izklicna cena: 71.735,00 € (z besedo: enainsedemdesettisoč sedemstopetintrideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Grinjan

 

5. Nepremičnina s parc. št. 1449/17, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/17), v izmeri 726 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice
Izklicna cena: 88.762,00 € (z besedo: oseminosemdesettisoč sedemstodvainšestdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 1

 

6. Nepremičnina s parc. št. 1449/18, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/18), v izmeri 713 m2, do celote ter nepremičnini  s parc. št. 1449/20, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/20), v izmeri 81 m2 in s parc. št. 1449/21, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1449/21), v izmeri 302 m2, do deleža 1/2-ice.
Izklicna cena: 87.468,00 € (z besedo: sedeminosemdesettisoč štiristooseminšestdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 2

 

7. Nepremičnina s parc. št. 1496/1, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595  1496/1), v izmeri 1.439 m2.
Izklicna cena: 99.593,00 € (z besedo: devetindevetdesettisoč petstotriindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zgornje Škofije 3

 

8. Nepremičnini s parc. št. 539/3 in 539/5, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 539/3 in parcela 2608 539/5), v skupni izmeri 610 m2.
Izklicna cena: 50.449,00 € (z besedo: petdesettisoč štiristodevetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Šmarje

 

9. Nepremičnina s parc. št. 5921/2, k.o. Bertoki (ID znak parcela 5921/2), v izmeri 298 m2, do ½-ice.
Izklicna cena: 10.066,44 € (z besedo: desettisoč šestinšestdeset evrov 44/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Bertoki

 

10. Nepremičnina s parc. 949/2, k.o. Boršt (ID znak parcela 2623 949/2), v izmeri 57 m2.
Izklicna cena: 13.771,00 € (z besedo: trinajsttisoč sedemstoenainsedemdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Boršt

 

11. Nepremičnina s parc. 1980/13, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 1980/13), v izmeri 346 m2.
Izklicna cena: 36.028,00 € (z besedo: šestintridesettisoč osemindvajset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Hrvatini 1

 

12. Nepremičnina s parc. št. 584/5, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590  584/5), v skupni izmeri 736 m2.
Izklicna cena: 56.126,00 € (z besedo: šestinpetdesettisoč stošestindvajset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Hrvatini 2

 

13. Nepremičnina s parc. št. 2204, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 2204), v izmeri 151 m2.
Izklicna cena: 4.530,00 € (z besedo: štiritisoč petstotrideset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Marezige 3

 

14. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2991/3), v skupni izmeri 340 m2.

Izklicna cena: 25.371,00,00 € (z besedo: petindvajsettisoč tristoenainsedemdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Semedela

 

15. Nepremičnina s parc. št. 3653, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3653), v skupni izmeri 23 m2. Prodaja se solastniški delež do 3/5.
Izklicna cena: 991,00 € (z besedo: devetstoenaindevetdeset evrov 00/100).

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Sv. Anton

 

16. Nepremičnina s parc. št. *60/3, k.o. Zazid (ID znak: parcela 2584 *60/3), v skupni izmeri 121 m2. Prodaja se solastniški delež do 10/12.
Izklicna cena: 2.188,00 € (z besedo: dvatisoč stooseminosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Opis nepremičnine – Zazid

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-521/2019

S parc. št. 1068/1, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/1), v izmeri 29 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 1.090,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-521/2019

S parc. št. 1068/4, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/4), v izmeri 140 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 4.176,50 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-93/2019

S parc. št. 2785, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 2785), v izmeri 225 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/9. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Rižana. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 805,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-578/2019

S parc. št. 468/542, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 468/542), v izmeri 18 m2, ter s parc. štev. 468/546 k.o. Semedela (2606 468/546) v izmeri 28 m2. Nepremičnini imata urejene meje. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.015,80 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 7113-24/2019

S parc. št. 387/67, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 387/67), v izmeri 24 m2, meje nepremičnin so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Semedela.  Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.258,40 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-279/2019

S parc. št. 707/5, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 707/5), v izmeri 8 m2, meje  nepremičnin niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Žusterna. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 894,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 19. 3. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                                                                         MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka:478-276/2019

S parc. št. 2101/3, k.o. Boršt (ID znaka: parcela 2623 2101/3), v izmeri 125 m2, meje nepremičnine niso urejene. Predmet prodaje je solastniški delež do deleža 1/5-ine. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Boršt. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 804,75 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-350/2009

S parc. št. 1671, k.o. Gažon (ID znaka: parcela 2607 1671), v izmeri 28 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Gažon. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Sklepala se bo tripartitna pogodba zaradi ustanovitve služnostne pravica za vzdrževanje fasade, strehe, oken, žlebov v korist vsakokratnega lastnika stanovanjske stavbe stoječe na nepremičnini s parc. št. *15/2, k.o. Gažon ter služnostne pravice za  izgradnjo, vzdrževanje in uporabo meteorne kanalizacije v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. *15/2, k.o. Gažon.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.835,68 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-532/2015

S parc. št. 1672, k.o. Gažon (ID znaka: parcela 2607 1672), v izmeri 1 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Gažon. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 65,56 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-36/2020

S parc. št. 1342/2, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/2), v izmeri 383 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.824,08. EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka:478-36/2020

S parc. št.  1342/20 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/20), v izmeri 298 m2 , meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Premančan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 15.424,48. EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-536/2019

S parc. št. 1143/8, k.o. Jernej (ID znaka: parcela 2592 1143/8), v izmeri 115 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.323,05 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-472/2019

S parc. št. 3199/2, k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 3199/2), v izmeri 145 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.337,50 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-471/2018

S parc. št. 468/579, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 468/579), v izmeri 49 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.278,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-416/2013

S parc. št. 6444, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6444), v izmeri 8 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist Gratel d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 622,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-258/2019

S parc. št. 1136, k.o. Tinjan (ID znak: parcela 2596 1136), v izmeri 20 m2, meje nepremičnine niso urejene . Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Urbanci. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 327,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-275/2019

S parc. št. 5069/14, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 5069/14), v izmeri 41 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Kozloviči. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 957,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-442/2014

S parc. št. 5069/15, k.o. Truške (ID znak: parcela 2613 5069/15), v izmeri 27 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Kozloviči. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 630,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 5. 3. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-43/2020

Nepremičnina s parc. št. 2108/12, k. o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2108/12), v izmeri 265 m2 in nepremičnina s parc. št. 2109/4, k. o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2109/4), v izmeri 516m2 , sta last Mestne občine Koper do celote (1/1).

Nepremičnini se nahajata v Borštu, na ureditvenem območju za poselitev oz. območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno in vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico.

Za obdobje 2 let in z namenom gojenja enoletnih kultur, se nepremičnini skupaj oddaja v letni najem z najemnino v višini 85,91 € letno, kar predstavlja najnižji določen znesek najemnine.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 85,91 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 5.3.2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k. o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-503/2018

S parc. št. 407/13, k.o. Škofije (ID znak 2595 407/13), v izmeri 372 m2, z nepremičnino s parc. št. 286/1, k.o. Vanganel (ID znak 2610 286/1), v izmeri 605 m2.

 

Nepremičnina s parc. št. 407/13, k.o. Škofije, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije in je predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 33.615,00 EUR brez 22% DDV.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Z nepremičnino, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 286/1, k.o. Vanganel, ki predstavlja v delu javno pot v naselju Vanganel, in bo izvedena po izhodiščni ceni 33.305,00 €.

Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina, ki je predmet pridobitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel. Z nepremičnino, ki predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 5. 3. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Številka: 3528-4/2020

Datum: 13. 2.2020

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 10, stoječega na parc. št. 879/2 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1017-1), v izmeri 49,98 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor je potreben temeljite prenove in se oddaja za skladiščno dejavnost.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 184,93 € mesečno in je določena izkustveno.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 4. 3.2020, do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Jani Živec ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Številka: 35280-91/2014

Datum: 13. 2.2020

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v II. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Ulica stare pošte 3, stoječega na parc. št. 631 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1522-2), v izmeri 76,65 m2 poslovne površine.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, v stanju v kakršnem je. Prostor se odda Javnemu zavodu za izvajanje neprofitne dejavnosti in sicer javne službe kot pokrajinski muzeji za področje likovne umetnosti.

Prednost pri izbiri bo imel trenutni uporabnik poslovnega prostora Javni zavod Obalne galerije Piran, za zbiranje, hranjenje, proučevanje in predstavljanje del slovenske in tuje vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja, s posebnim poudarkom na delih primorskih umetnikov.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu, za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 4. 3.2020, do 12.00 ure.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Jani Živec.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER