Urad za prostorski razvoj in nepremičnine

Urad za prostorski razvoj in nepremičnine opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, urejanja prostora in razpolaganja z nepremičninami.

Izvaja načrtovanje opremljanja zemljišč, odmerja komunalni prispevek, opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali drugih finančnih obveznosti z naslova lastništva nepremičnin, pripravlja in izvaja strateške in izvedbene prostorske akte občine ter njihove strokovne podlage in sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov, vodi postopke upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter upravlja in gospodari s poslovnimi prostori občine, vodi evidenco nepremičnin v lasti občine, izdaja soglasja, potrdila, dovoljenja in druge dokumente v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor, druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Oddelek za opremljanje in uporabo stavbnih zemljišč
  • Oddelek za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora
  • Oddelek za pridobivanje in upravljanje nepremičnin
  • Oddelek za razpolaganje z nepremičninami
Povezane vsebine