Javno naročilo za »Varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik naroča storitve, ki izpolnjujejo zahteve določene v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16687 najkasneje do 20.03.2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javno naročilo za »Energetsko učinkovite sanacijo in obnovo Vrtca Semedela enota Slavnik – druga faza«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Energetsko učinkovite sanacijo in obnovo Vrtca Semedela enota Slavnik – druga faza«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16735 najkasneje do 26. 3. 2020 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«.

Naročnik bo v javnem natečaju upošteval natečajni elaborat, ki bo prispel do roka za oddajo: petek 24.4.2020 do 12:00 ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v vložišču v pritličju, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate je mogoče oddati v času uradnih ur in sicer: v pon., tor., čet. in pet. med 8.00 in 12.00 uro in v sre. med 8.00 in 12.00 in med 14.00 in 17.00 uro ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Vsi sestavni deli natečajnega elaborata (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni z isto šifro elaborata. Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in šifro elaborata.

Natečajni elaborat mora biti dostavljen v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem s šifro ter z oznako “NATEČAJ – NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE – NE ODPIRAJ št 351-841/2019 !” 

Če je elaborat oddan v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).

Javno naročilo »Izvedba notranje revizijskih storitev v Mestni občini Koper za leti 2016 in 2017«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Izvedba notranje revizijskih storitev v Mestni občini Koper za leti 2016 in 2017«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik naroča storitve, ki izpolnjujejo zahteve določene v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15871 najkasneje do 18.02.2020 do 14.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (II) – za pravice italijanske narodne skupnosti in dvojezičnost

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

 

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) – ZA PRAVICE ITALIJANSKE

NARODNE SKUPNOSTI IN DVOJEZIČNOST

v Kabinetu župana (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • zaželeno: aktivno znanje angleškega jezika (kompetence prevajanja v angleški jezik in obratno).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • sodelovanje s podžupanom in občinskimi svetniki – pripadniki italijanske narodne skupnosti, v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti,
 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog na področju uresničevanja posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, dvojezičnosti, mednarodnih odnosov in protokola,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov na področju uresničevanja posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in dvojezičnosti,
 • sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni organ na delovnem področju organizacijske enote,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil z delovnega področja organizacijske enote,
 • spremljanje uresničevanja normativnih določb, ki se nanašajo na italijansko narodno skupnost in izvajanje dvojezičnosti,
 • predlaganje ukrepov za učinkovito uresničevanje pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti,
 • opravljanje strokovnih nalog za komisijo za vprašanja italijanske narodne skupnosti,
 • samostojno opravljanje najzahtevnejših nalog v zvezi s prevajanjem v italijanskijezik in obratno,
 • samostojno opravljanje del tolmača za potrebe občine,
 • sodelovanje pri opravljanju nalog s področja odnosov z javnostmi, protokola, medobčinskih in mednarodnih odnosov občine,
 • spremljanje župana in drugih funkcionarjev na srečanjih, prireditvah in protokolarnih dogodkih,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja organizacijske enote,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja o vsebinah iz delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi razvojnih projektov občine in pridobivanju sredstev za izvajanje razvojnih projektov,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (II) – za pravice italijanske narodne skupnosti in dvojezičnost« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-7/2020

Datum:    20.01.2020

 

 

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 24.01.2020

 

 

 

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Računovodja VII/2 (II)

 

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

RAČUNOVODJA VII/2 (II)

v Oddelku za računovodstvo v Uradu za finance in računovodstvo (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska
  stopnja)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • strokovno delo na področju vzpostavljanja evidence javnega premoženja,
 • usklajevanje računovodskih postopkov in vodenje evidenc premoženja,
 • spremljanje predpisov in drugih aktov s področja proračunskega računovodstva, ter predlaganje ukrepov za izboljšave in za racionalizacijo poslovanja,
 • vodenje glavne knjige in pomožnih knjig po zakonu o računovodstvu za proračun,
 • zbiranje in urejanje podatkov za knjiženje ter izvajanje računovodske kontrole,
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna,
 • izdelava periodičnih poročil, računovodskih izkazov letnega poročila,
 • izdelava računovodskih analiz, izhodišč finančnih načrtov in poročil,
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja javnega računovodstva,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja organizacijske enote,
 • nudenje strokovne pomoči in svetovanje javnim uslužbencem z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Računovodja VII/2 (II)« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-6/2020

Datum:    20.01.2020

 

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 24.01.2020

 

 

 

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za investicije

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

 

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA INVESTICIJE

v Službi za investicije (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za investicije je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj (zaželeno 2 leti izkušenj z delom na investicijskih projektih),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Delovno področje:

 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog s področja investicijskih projektov,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi investicijskih projektov občine in sodelovanje pri postopkih pridobivanja sredstev za izvajanje investicijskih projektov,
 • strokovna priprava, vodenje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje, usklajevanje, izvajanje in nadziranje najzahtevnejših investicijskih projektov in zahtevnejših projektov investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine,
 • vodenje postopkov javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v zvezi z najzahtevnejšimi investicijskimi projekti,
 • pripravljanje oziroma sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejše investicijske dokumentacije in zbiranje, urejanje in vodenje najzahtevnejših podatkov in evidenc za izdelavo le-te,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja organizacijske enote,
 • pripravljanje najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni odbor z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja s področja investicijskih projektov,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (zaželeno 2 leti izkušenj z delom na investicijskih projektih) z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 7. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
 •  dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
 • preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za investicije« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    20.01.2020

Številka: 110-5/2020

 

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 24.01.2020

 

 

 

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za pravne zadeve in investicije

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

 

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE IN INVESTICIJE

v Službi za investicije (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za pravne zadeve in investicije je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P-16): 0421 – pravo,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj (zaželeno 1 leto izkušenj z delom na investicijskih projektih),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji v skladu s pooblastili,
 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog s področja pravnih zadev, povezanih z investicijskimi projekti,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi investicijskih projektov občine in sodelovanje pri postopkih pridobivanja sredstev za izvajanje investicijskih projektov,
 • pravni pregled, strokovna priprava, vodenje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje, usklajevanje, izvajanje in nadziranje najzahtevnejših investicijskih projektov in zahtevnejših projektov investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine,
 • vodenje postopkov javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v zvezi z najzahtevnejšimi investicijskimi projekti ter sodelovanje in pravna pomoč pri izvedbi vseh javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva iz delovnega področja organizacijske enote,
 • pripravljanje oziroma sodelovanje pri izdelavi in pravni pregled najzahtevnejše investicijske dokumentacije in zbiranje, urejanje in vodenje najzahtevnejših podatkov in evidenc za izdelavo le-te,
 • pripravljanje najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni odbor z delovnega področja organizacijske enote,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov iz delovnega področja organizacijske enote,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja s področja investicijskih projektov,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (zaželeno 1 leto izkušenj z delom na investicijskih projektih) z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 7. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 8. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
 • dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
 • preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za pravne zadeve in investicije« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    20.01.2020

Številka: 110-4/2020

 

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 24.01.2020

 

 

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javni natečaj za delovno mesto Višji svetovalec – za pravne zadeve

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

 

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE

v Oddelku za pravne zadeve v Sekretariatu občinske uprave (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Delovno mesto Višji svetovalec – za pravne zadeve v Oddelku za pravne zadeve v Sekretariatu občinske uprave je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja) in Višji svetovalec II (V. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec II.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P-16): 0421 – pravo,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 5 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Delovno področje:

 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog s področja dela notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov ter drugih aktov občine,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za samostojno pripravo najzahtevnejših predpisov in drugih splošnih aktov,
 • dajanje pravnih mnenj v zadevah iz pristojnosti občine,
 • pripravljanje najzahtevnejših posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti iz delovnega področja organizacijske enote v skladu s pooblastili,
 • vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v skladu s pooblastili,
 • opravljanje pravnih pregledov pravnih poslov občine, ki jih pripravljajo organizacijske enote občinske uprave,
 • vodenje evidence sodnih zadev,
 • sodelovanje pri vodenju evidence pravnih in drugih aktov, ki jih sprejemajo in izdajajo občinski svet, drugi organi občine in občinska uprava ter skrb za objavo aktov na spletni strani občine,
 • pravno zastopanje v sodnih in upravnih postopkih,
 • pripravljanje zahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja notranje organizacijske enote,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru notranje organizacijske enote, ki jo vodi,
 • prevzemanje sodnih pisanj za potrebe občine ter skrb za pravilno in pravočasno odzivnost na sodna pisanja,
 • sodelovanje z zunanjimi sodelavci s pravnega področja,
 • pravno svetovanje županu in občinski upravi,
 • dajanje mnenj ostalim organizacijskim enotam v upravno-pravnih postopkih,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega izvajanja dela iz delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 5 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
 4. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 7. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 8. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih Mestne občine Koper ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za pravne zadeve« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum:    20.01.2020

Številka: 110-3/2020

 

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 24.01.2020

 

 

Ž U P A N

Aleš Bržan

Javni razpis za oddajo kmetijskega zemljišča v zakup za vzpostavitev trajnega nasada oljk –oljčnik

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V ZAKUP ZA VZPOSTAVITEV TRAJNEGA NASADA OLJK –OLJČNIK

 

 1. Organizator javnega razpisa

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, s tem javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zakup kmetijskih zemljišč, za vzpostavitev trajnega oljčnega nasada, na parc. št. 111/1, 43/15, 112/2, 115/1 k. o. Koštabona, v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni javni razpis.

Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.koper.si// .

 

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Vsak  ponudnik,  ki  želi  sodelovati  na  javnem  razpisu,  mora  izpolniti  vse  pogoje  za sodelovanje na javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba).

Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zakup kmetijskih zemljišč s parcelnimi številkami:

Parcelna številka Katastrska občina Površina (m2)
111/1 KOŠTABONA 178.261
43/15 KOŠTABONA 673
112/2 KOŠTABONA 594
115/1 KOŠTABONA 4.924
SKUPAJ 184.425

 

Izklicna letna zakupnina znaša 3.723,60 € letno in je določena s strani sodne cenilke kmetijske stroke Eme Zadel ter se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Davek na dodano vrednot ni vštet v zakupnino, ker je zakup na podlagi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, pod zakonsko določenimi pogoji plačila DDV oproščen.

 

Nepremičnine in kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup izključno kot celota in ne posamezno.

 

Na nepremičnini s parc. št. 111/1, k. o. Koštabona se nahaja objekt, katerega morebitno obnovo krije zakupnik sam in strošek, ki bi s tem nastal, se ne poračuna z zakupnino. Vse investicije v objekt bosta zakupnik in lastnik dogovorila s posebnim pravnim poslom, po predhodnem soglasju lastnika.

 

Zemljišče se oddaja v zakup izključno za vzpostavitev trajnega nasada oljk– oljčnik in izvajanje dopolnilne dejavnosti  za obdobje 45 let in se ne sme oddajati v podzakup.

 

Izbrani zakupnik bo posest na zemljišču nastopil po sklenitvi zakupne pogodbe.

 

Zakupna pravica po tej pogodbi se ne deduje.

 

Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup ne sme sodelovati cenilec, člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po prejšnjem odstavku te točke.

 

 1. Vrsta pravnega posla

 

Predmet javnega razpisa je oddaja v zakup z javnim zbiranjem ponudb.

 

 1. Čas trajanja zakupa

 

Nepremičnine bodo oddane v zakup za obdobje 45 let.

 

Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen, če se stranki dogovorita drugače (31. čl. ZKZ).

 

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe, se Mestna občina Koper zaveže plačati vrednost trajnega nasada na dan prenehanja zakupnega razmerja po cenitvi sodnega cenilca kmetijske stroke.

 

 1. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe fizične in pravne osebe, ki imajo  svoj sedež v Republiki Sloveniji, ki štejejo za kmeta oz. kmetijsko organizacijo v smislu 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi  z javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si, s pripisom »Zakup kmetijskih zemljišč«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

Kontaktna oseba je Borut Jug, tel. št. 05 6646 392.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopa:

 • kadarkoli prekine ali ustavi postopek po javnem razpisu brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne da bi za to navedla razloge;
 • kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno s tistim, ki bo ponudil najvišjo zakupnino);
 • kadarkoli popravi  in/ali  dopolni  predlog zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa; popravljen in/ali dopolnjen predlog zakupne pogodbe postane priloga javnega razpisa namesto prejšnjega;
 • z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine zakupne pogodbe in izvedbe zakupne pogodbe, pri čemer končna vsebina zakupne pogodbe ne sme biti za zakupnika ugodnejša od vsebine predloga zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Predmetni javni razpis oz. njegova vsebina se obravnava kot celota (vključno s predlogom zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebino predloga zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa in ostalo vsebino javnega razpisa, velja vsebina predloga zakupne pogodbe.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo vsebovale ponujene zakupnine in ponujenega programa in tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

 

 1. Pogoji zakupa

Zemljišče se oddaja v zakup izključno za vzpostavitev trajnega nasada oljk – oljčnik.

Ponudnik mora z lastnimi sredstvi nepremičnine, ki so predmet zakupa, očistiti v roku 6 mesecev in usposobiti za kmetijsko rabo v roku 15 mesecev od sklenitve zakupne pogodbe oz. kot bo to opredeljeno v zakupni pogodbi, ter na njih vzpostaviti trajni nasad oljk- oljčnik. O izvedenem čiščenju je zakupnik dolžan pisno obvestiti Mestno občino Koper v roku 15 dni od dokončanja del.

Ponudnik mora zagotoviti raznovrstne sorte oljk, t. j. oljke širšega območja (avtohtone oljke iz drugih predelov sveta) in skrbeti za čiščenje in redno vzdrževanje oljčnih nasadov.

Ponudnik mora nuditi dodatni program za promocijo oljkarstva ter izobraževanja na področju oljkarstva.

Ponudnik se mora zavezati, da bo po preteku zakupnega razmerja predal oljčnik Mestni občini Koper v  last. Le- ta bo odškodnino plačala po vrednosti, ki se ugotovi s cenitvijo s strani sodnega cenilca kmetijske stroke.

Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti zakupnika, je dolžan pridobiti izključno zakupnik na svoje stroške in na svoje tveganje.

 

7.1. Zakupnina

Izklicna letna zakupnina je 3.723,60 € letno in je določena s strani sodne cenilke kmetijske stroke Eme Zadel, ter se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Davek na dodano vrednost ni vštet v zakupnino, ker je zakup na podlagi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, pod zakonsko določenimi pogoji plačila DDV oproščen.

 

Zakupnina je določena v neto znesku in jo bo zakupnik dolžan plačevati lastniku 1x letno.

Prvo zakupnino, v višini sorazmernega deleža letnega nadomestila, bo zakupnik dolžan plačati po sklenitvi pogodbe o zakupu, v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper, preostale zakupnine pa 1x letno po izstavitvi računa s strani Mestne občine Koper.

7.2. Varščina

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu zakupniku ob prenehanju zakupnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z morebitnimi odprtimi zakupninami oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel zakupodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil zakupne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova zakupnin oz. zakupne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

7.3. Vlaganja

Zemljišča se oddajajo v zakup v stanju v kakršnem so. Vsa morebitna vlaganja v izboljšave zemljišč so strošek zakupnika.

Mestna občina Koper oddaja predmetne nepremičnine v zakup na način, da zakupnik zagotovi lastna finančna sredstva za vzpostavitev trajnega nasada.

 

 1. Oddaja v podzakup

Izbrani ponudnik ne sme oddati zemljišč v podzakup.

 1. Ponudba

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Pri oddaji nepremičnin, ki bodo predmet zakupa, se upoštevajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),  Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),  Obligacijskega  zakonika  in  ostalih veljavnih predpisov Republike Slovenije.

 • Ponudba

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del tega javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki »9. 2. Vsebina ponudbe« predmetnega javnega razpisa.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini dveh izklicnih letnih zakupnin, na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 00  478-425-2019 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena na njihove poslovne račune v roku enega meseca od poteka roka za oddajo ponudb.

Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil zakupne pogodbe v roku in v skladu z javnim razpisom, bo Mestna občina Koper zadržala vplačano varščino. Izbranemu ponudniku vplačana varščina za resnost ponudbe s trenutkom izbire konvertira v varščino za  pravilno, popolno in pravočasno izpolnjevanje ponudnikovih oz. zakupnikovih obveznosti.

Ponujena višina zakupnine ne sme biti nižja od izklicne zakupnine, določene v razpisu.

Ponudba mora biti veljavna še  3 mesece od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudb.

Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom.

V primeru, če bi Komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ne vsebuje ponujene zakupnine in/ali ponujenega programa v skladu z javnim razpisom in/ali dokazila o vplačani varščini v višini dveh izklicnih letnih zakupnin, se šteje, da je ponudba nepopolna in nepravilna, ter kot takšna izločena iz nadaljnjega obravnavanja.

V primeru, da bo Komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba vsebuje ponujeno zakupnino in ponujeni program ter je zanjo vplačana varščina,  vendar bo ponudba glede na javni razpis, kljub temu nepopolna, kar zadeva dokazil in zahtevanih ostalih listinskih  dokazil,  bo Komisija pozvala ponudnika na dopolnitev ponudbe v roku 7 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, Komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.

V kolikor se s sklepom izbranim ponudnikom ne sklene pogodba o zakupu oz. prvo izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe, se s sklepom o ugotovitvi novih dejstev, zemljišča lahko oddajo v zakup drugemu najugodnejšemu ponudniku.

 

 • Vsebina ponudbe

Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oz. obliki in s prilogami, kot sledi:

 

 • Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom

Ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjene v skladu z javnim razpisom, v originalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani ponudnika oz. njegovega zakonitega zastopnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z javnim razpisom.

 

 • Ponudba

Ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in mora biti izpolnjena kot to določa javni razpis.

 

 • Soglasje glede zakupne pogodbe

Predlog zakupne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu.

 

 • Izjave

Sestavni del ponudbe so naslednje izjave:

 • izjava ponudnika, da se bo zemljišče uporabljalo izključno za oljkarsko dejavnost,
 • izjava ponudnika, da bo na zemljišču zagotovil raznovrstne sorte oljk iz širšega območja, kateri je priložena ponudba ponudnika, ki le-te zagotavlja,
 • izjava ponudnika, da prevzema odgovornost in stroške vzdrževanja in obnove zemljišča ter da bo za to zagotovil sredstva,
 • izjava o povezanih osebah oseba po ZSPDSLS-1.

 

 • Dokazila

Sestavni del ponudbe so naslednja dokazila:

 • Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za kmeta iz 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih;
 • Dokazilo o vplačani varščini.

 

 • Dodatni program

Priložen program, ki ga bo ponudnik izvajal za zagotovitev promocije oljkarstva in izobraževanja z opisom te dejavnosti.

 

 

 1. Merila za izbor in vrednotenje ponudb

Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:

 • ponujena neto letna zakupnina brez pripadajočega oz. povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi,
 • ponujeni dodatni program iz 2.6. točke razpisa.

 

Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v skladu z rezultati po naslednji formuli:

 

Zp   x  80   =  Tn

Zmax

 

Pp   x  20  =  Tp

Pmax

 

T = Tn + Tp

 

Zp      =  ponujena letna zakupnina

Zmax =  najvišja ponujena letna zakupnina

Pp      =  točke ponujenega dodatnega  programa

Pmax =  najvišje točkovan ponujeni dodatni program

Tn      =  dobljene točke za ponujeno neto letno zakupnino

Tp      =  dobljene točke za dodatni program

T        =  vse dobljene točke

80:20  =  razmerje med ponujeno neto mesečno najemnino in ponujenim programom

Komisija bo ponujeni dodatni program (Pp) točkovala (od 1 do 10 točk).

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo neto letno zakupnino.

 

 1. Izbira najugodnejšega ponudnika

Mestna občina Koper bo v roku 8 dni po izboru zakupnika objavila ponudbo za oddajo v zakup na Upravni enoti Koper. Izbrani zakupnik bo moral podati prijavo na Upravno enoto.

Izbrani ponudnik bo moral skleniti Zakupno pogodbo z Mestno občino Koper v roku 15 dni po prejemu obvestila Upravne enote, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

Zakupna pogodba se vpiše v zemljiško knjigo. Stroške vknjižbe nosi zakupnik.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 1. Oddaja ponudbe

Pisno ponudbo je potrebno v roku za oddajo ponudbe, najkasneje do 21. 1. 2020 poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali oddati osebno na vložišče na istem naslovu, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure. Ponudnik je dolžan predložiti ponudbo  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ZAKUP OLJČNIK«.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

 1. Datum odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno dne 23. 1. 2020 ob 11.00 uri na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Za vodenje postopka je pooblaščena komisija za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper.

 

 1. Priloge javnemu razpisu

 

 1. Ponudba
 2. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za kmeta iz 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
 3. Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih
 4. Izjava ponudnika, da se bo zemljišče uporabljalo izključno za oljkarsko dejavnost
 5. Izjava ponudnika, da bo na zemljišču zagotovil raznovrstne sorte oljk iz širšega območja
 6. Izjava ponudnika, da prevzema odgovornost in stroške vzdrževanja in obnove zemljišča ter da bo za to zagotovil sredstva
 7. Izjava ponudnika, da ni povezana oseba po ZSPDSLS-1
 8. Dodatni program, skladno s 9.2.6. točko razpisa
 9. Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe
 10. Na zadnji strani parafiran in žigosan predlog zakupne pogodbe

 

 

MESTNA OČBINA KOPER

Aleš Bržan

župan