Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Številka: 023-18/2019 -2

 

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Predmet prodaje v prvem sklopu so vozila v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena posameznega vozila je, kot določa 36. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno, upoštevajoč sistem Eurotax in za vozila pod točkami od 8 do 11 na podlagi cenitve.

 

Motorna vozila, ki so predmet prodaje, so naslednja:

 

1. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

 • št. šasije 2ZZZ2KZ9X090861
 • prva registracija 9.2009
 • število prevoženih kilometrov 270.578
 • Inventarna številka: 0170066
 • Vozilo je nevozno
 • Izklicna cena: 1488,20

 

2. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

 • št. šasije 2ZZZ2KZ9X091261
 • prva registracija 10.2009
 • število prevoženih kilometrov 230.736
 • Inventarna številka: 0170065
 • Izklicna cena: 4162,90

 

3. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29007061
 • prva registracija 10.2007
 • število prevoženih kilometrov 111.549
 • Inventarna številka: 0170059
 • Izklicna cena: 1276,90

 

4. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29019187
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 111.549
 • Inventarna številka: 0170062
 • Izklicna cena:1287,40

 

5. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack,

 • št. šasije VF7FC8HZC29020174
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 102.832
 • Inventarna številka: 0170060
 • Izklicna cena: 1297,20

 

6. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29022334
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 114.923
 • Inventarna številka: 0170061
 • Izklicna cena: 1283,90

 

7. CLIO 1.2 EXSPRESSION

 • št. šasije VF18805CF28822980
 • prva registracija 6.2003
 • število prevoženih kilometrov 165.675
 • Inventarna številka: 0170047
 • Izklicna cena: 476,80
 • Razbito zadnje desno steklo

 

8. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije: VF7FC8HZC29022335
 • prva registracija: 11.12.2007
 • število prevoženih kilometrov: 123725
 • Inventarna številka: 0170063
 • Izklicna cena: 1559,90

 

9. PIAGGIO MP3 300 LT HYBRID

 • št. šasije: ZAPM7210000001216
 • prva registracija: 2011
 • število prevoženih kilometrov: 2000
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 500,00 EUR
 • Opomba: vozilo ima električno okvaro in ne delujoč akumulator, primeren je za rezervne dele

 

10. PIAGGIO MP3 250RL

 • št. šasije: ZAPM4720100001117
 • prva registracija: 2008
 • število prevoženih kilometrov: 3295
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 600,00 EUR

 

11. GILERA RUNNER 50

 • št. šasije: ZAPC3620000011300
 • prva registracija: 2003
 • število prevoženih kilometrov: 3027
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 300,00 EUR

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Predmet prodaje je posamezna premičnina – vozilo.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • številko in datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alenka.plahuta@koper.si .

Vprašanja v zvezi s posameznim vozilom oziroma ogled posameznega vozila je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za vzdrževanje vozil na naslov: vzdrzevanje.vozil@koper.si

 

Motorna vozila bodo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

 

                                                                                               MESTNA OBČINA KOPER

Javno naročilo za »Operativni najem vozil za potrebe občinske uprave«

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Operativni najem vozil za potrebe občinske uprave«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

Predmet javnega naročila je operativni najem osebnih vozil in z nizkimi emisijami za potrebe občinske uprave.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12060 najkasneje do 29. 8. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

JAVNA OBJAVA ZA DELOVNO MESTO “SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) – ZA PODPORO UPORABNIKOM”

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) – ZA PODPORO UPORABNIKOM

v službi za informacijski sistem v Uradu za splošne zadeve (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno   izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P): 48 – računalništvo ali 52 – tehnika,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in osnovna reven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • znanje na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež,
 • znanje s področja baz podatkov,
 • znanje na področju sodobnih programskih orodij.

 

Zaželeno je, da ima kandidat tudi naslednja znanja:

 • znanje na področju strežniške programske opreme Microsoft Windows Server in administracije Microsoft Office 365,
 • znanje s področja baz podatkov (Microsoft SQL Server).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • koordinacija posegov na delovnih postajah,
 • instalacija programske in strojne opreme na delovnih postajah uporabnikov,
 • organizacija na področju zaščite podatkov, odprave napak v delovanju in planiranje nadgradnje delovnih postaj,
 • izdelava pomožnih procedur za delo s programi na delovnih postajah,
 • upravljanje terminalskega strežnika,
 • skrbništvo lokalnih mrež in pripadajoče sistemske strojne in programske opreme,
 • koordinacija sistemske podpore,
 • skrbništvo sistemskega varovanja podatkov,
 • administracija baze podatkov,
 • osveževanje podatkovne baze s podatki, pridobljenimi iz državnih registrov,
 • sodelovanje pri planiranju razvoja računalniške infrastrukture,
 • skrbništvo komunikacijskih naprav,
 • planiranje, vodenje in nadzor projektov sistemske infrastrukture,
 • koordinacija in nadzor nad izdelavo varnostnih kopij podatkov in programov,
 • koordinacija zahtev po sistemski opremi z vzdrževalci strojne in programske opreme,
 • koordinacija optimizacije sistemske programske in strojne opreme,
 • koordinacija sistemske podpore z vzdrževalci programske opreme,
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, delovnih postaj, omrežij operacijskih sistemov in njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij,
 • skrbništvo informacijskih sistemov,
 • nadzor nad izvajanjem pogodb o vzdrževanju in nabavi računalniške opreme,
 • svetovanje in pomoč uporabnikom pri delu z računalniškimi pisarniškimi orodji in aplikacijami,
 • svetovanje uporabnikom na področju razvoja poslovnih aplikacij,
 • samostojna izdelava standardov na področju razvoja poslovnih aplikacij,
 • poslovna analitika,
 • planiranje, vodenje in nadzor projektov s področja informacijske tehnologije, e-uprave, druge digitalne tehnologije in digitalnih projektov,
 • configuration management in change management,
 • strokovno sodelovanje v projektnih skupinah in strokovno svetovanje na področju informacijske tehnologije in e-uprave,
 • tekoče izvajanje proračuna z delovnega področja,
 • opravljanje strokovnih opravil na področju javnih naročil, javnih razpisov in priprave drugih dokumentov,
 • druga dela po nalogu vodje službe.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede osnovne ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež (z

navedbo na kakšen način je bilo znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja s področja baz podatkov (z navedbo na kakšen način je bilo

znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju sodobnih programskih orodij (z navedbo na

kakšen način je bilo znanje pridobljeno).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil ter, da navede ali ima zaželena znanja, ki so določena v tej javni objavi. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šest mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2 (II) – za podporo uporabnikom « in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

 

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

Številka: 110-23/2019

Datum:    17.07.2019

 

 

 

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 18.07.2019

 

 

 

 

                                                                                                      Ž U P A N

                 Aleš Bržan

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 410-121/2019 z dne 20.6.2019 objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN DNEVOV USTVARJALNOSTI V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

(v nadaljevanju: razpis)

 

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

 

Cilji razpisa so:

 • usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k raziskovalnem delu,
 • delo z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja,
 • ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli

pridobljenega znanja,

 • omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
 • omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
 • učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
 • učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
 • učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
 • izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.

 

4. RAZPISNA PODROČJA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala projekte z naslednjih področij oz. dejavnosti:

 

A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti), ki so namenjeni:

 • dela z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • uvajanju učencev in dijakov v znanost;
 • popularizaciji znanosti ter tehnike;
 • dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali mednarodne projekte.

 

B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti).

 • delo z identificiranimi nadarjenimi učenci na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • povezovanje med učenci različnih osnovnih šol.

 

5. SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

 

a) za področje A.:

 • kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na Primorskem in zasebni zavodi, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;
 • delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
 • mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;

 

b) za področje B.:

 • dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj dva dneva zapored;
 • na tem razpisu se kot prijavitelji lahko kandidirajo le osnovne šole s sedežem v MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz vsaj štirih (4) različnih osnovnih šol s sedežem v MOK.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 

6. POSEBNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

 • Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema (2) vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis;
 • udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem v MOK.

 

7. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev projekta:
 • jasno, natančno, realno in racionalno prikazana finančna konstrukcija projekta;

 

Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti (področje A):

 • ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
 • ki bodo imeli aplikativno vrednost.

 

Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti (področje B):

 • pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziroma dijakov z različnih šol na območju MOK.

 

Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev.

 

MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

8. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019 je opredeljena s proračunom za leto 2019, in sicer največ do 11.000,00 €.

 

 

9. ROK IZVEDBE

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 

10. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

 

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava projekta
 • kopija temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila)

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja dva (2) projekta za področje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na njem označiti za katero področje gre.

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve projekta je dolžan prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

11. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 12. julija 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-4).

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane.

 

 

12. DATUM ODPIRANJA VLOG

 

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku 5. delovnih dni po poteku roka za prijavo.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

13. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

 

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je odločbo izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 

14. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

 

 

                                                                                                               Župan

                                                                                                           Aleš Bržan

Objava prostega delovnega mesta Sistemski administrator VII/2 (II) – za podporo uporabnikom

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) – ZA PODPORO UPORABNIKOM
v službi za informacijski sistem v Uradu za splošne zadeve (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno   izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P): 48 – računalništvo ali 52 – tehnika,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja reven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • znanje na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež,
 • znanje s področja baz podatkov,
 • znanje na področju sodobnih programskih orodij.

Zaželeno je, da ima kandidat tudi naslednja znanja:

 • znanje na področju strežniške programske opreme Microsoft Windows Server in administracije Microsoft Office 365,
 • znanje s področja baz podatkov (Microsoft SQL Server).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • koordinacija posegov na delovnih postajah,
 • instalacija programske in strojne opreme na delovnih postajah uporabnikov,
 • organizacija zaščite podatkov na delovnih postajah,
 • organizacija odprave napak v delovanju delovnih postaj,
 • izdelava pomožnih procedur za delo s programi na delovnih postajah,
 • planiranje nadgradenj delovnih postaj,
 • priprava javnih razpisov na področju računalniške opreme uporabnikov,
 • svetovanje uporabnikom pri delu z računalniškimi pisarniškimi orodji (MS Office),
 • upravljanje terminalskega strežnika,
 • opravljanje strokovnih opravil na področju javnih naročil,
 • druga dela po nalogu vodje službe.

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež (z

navedbo na kakšen način je bilo znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja s področja baz podatkov (z navedbo na kakšen način je bilo

znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju sodobnih programskih orodij (z navedbo na

kakšen način je bilo znanje pridobljeno).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil ter, da navede ali ima zaželena znanja, ki so določena v tej javni objavi. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šest mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2 (II) – za podporo uporabnikom « in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-22/2019

Datum:  20.06.2019

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 26.06.2019

Javni natečaj za delovnego mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MOK

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/2012-ZUJF; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega položajnega delovnega mesta

 

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER (m/ž)

za dobo petih let, s polnim delovnim časom

 

I.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar (II. stopnja).

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

 • najmanj specialistično  izobraževanje  po visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnje)/
 • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (KLASIUS-P): 38 – pravne vede ali 31 – družbene vede ali 34 – poslovne in upravne vede,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (81. člen ZJU),
 • vodstvene sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje (7 let) se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti. Za višjo raven znanja italijanskega jezika se lahko šteje:

 • zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli in končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski, pri čemer oseba predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz italijanskega jezika,
 • zaključen dodiplomski študij iz italijanskega jezika,
 • šolanje v drugi državi, kjer je italijanski jezik materni jezik,
 • certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja italijanskega jezika.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena ZJU v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Delovno področje (naloge):

 • vodenje in organiziranje dela občinske uprave,
 • sodelovanje z vodji, koordinacija in nadzor dela uradov in drugih notranjih organizacijskih enot,
 • izvrševanje proračuna občine na podlagi pooblastila župana,
 • izdajanje posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,
 • najzahtevnejša opravila in posebna pooblastila pri vodenju občinske uprave in upravnih postopkih,
 • sprotno poročanje županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana.

 

II.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljeni naziv, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja, trajanje šolanja po programu in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o delovnih izkušnjah, v katerih kandidat navede vse svoje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne (zadnje) do prve z navedbami: ali gre za redno zaposlitev oz. za drugo vrsto delovnega razmerja (pogodbeno delo idr. – v primeru, da gre za druge vrste delovnega razmerja, navedite število opravljenih ur), naziv delodajalca, obdobje zaposlitve (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja), naziv delovnega mesta s kratkim opisom del in nalog ter zahtevano izobrazbo za posamezno delovno mesto,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. izjavo o uporabniškem znanju za delo z računalnikom,
 6. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 7. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 8. izjavo o funkcionalnem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (v kolikor ga kandidat ima),
 9. izjavo o izpolnjevanju pogoja vodstvenih sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 10. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

III.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih potrdil, dokazil in izjav ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje, izobrazba in ostali pogoji se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer, stopnja izobrazbe in drugo. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, priloženih izjav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep.

 

IV.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let s polnim delovnim časom. Položaj bo opravljal v nazivu Sekretar, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Direktor občinske uprave Mestna občine Koper« in sicer v roku 15 dni –od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alenka Plahuta, tel. št.: 05/6646-245. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-2/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

         Ž U P A N

                                                                                                         Aleš Bržan

 

Javni natečaj za delovnego mesto VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM v Turistični organizaciji Koper

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM

v Turistični organizaciji Koper (m/ž)

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za turizem v Turistični organizaciji Koper je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželena druge zahteve oz. znanja: komunikativnost, organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja projektnega dela, licenca za lokalnega turističnega vodnika, znanje angleškega ali drugega svetovnega tujega jezika.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • priprava gradiv, javnih razpisov, namer, pozivov, javnih naročil za objavo ter vodenje predmetnih postopkov,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov s področja turizma,
 • analiziranje, pridobivanje in vodenje projektov s področja turizma in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv TOK in izvajanju promocije turizma MOK,
 • sodelovanje z zunanjimi sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • sodelovanje pri pripravi letnih načrtov dela in poročil za področje TOK-a ter pomoč pri izvrševanje dela v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim načrtom dela,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi,
 • sodelovanje in samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, razvojnih programov in drugih gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv iz področja turizma,
 • sodelovanje na prireditvah in projektih s področja TOK-a,
 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji s področja TOK,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja turizma,
 • organiziranje, vodenje, vzdrževanje in nadzor nad delom povezanim z objekti ter opremo, ki jo ima v upravljanju TOK,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje TOK oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, ter navedene zaželene druge zahteve oz. znanja iz razpisa. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za turizem« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-15/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

                                                                                                    Ž U P A N

                                                                                                    Aleš Bržan