Javni natečaj za delovnego mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MOK

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/2012-ZUJF; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega položajnega delovnega mesta

 

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER (m/ž)

za dobo petih let, s polnim delovnim časom

 

I.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar (II. stopnja).

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

 • najmanj specialistično  izobraževanje  po visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnje)/
 • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (KLASIUS-P): 38 – pravne vede ali 31 – družbene vede ali 34 – poslovne in upravne vede,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (81. člen ZJU),
 • vodstvene sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje (7 let) se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti. Za višjo raven znanja italijanskega jezika se lahko šteje:

 • zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli in končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski, pri čemer oseba predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz italijanskega jezika,
 • zaključen dodiplomski študij iz italijanskega jezika,
 • šolanje v drugi državi, kjer je italijanski jezik materni jezik,
 • certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja italijanskega jezika.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena ZJU v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Delovno področje (naloge):

 • vodenje in organiziranje dela občinske uprave,
 • sodelovanje z vodji, koordinacija in nadzor dela uradov in drugih notranjih organizacijskih enot,
 • izvrševanje proračuna občine na podlagi pooblastila župana,
 • izdajanje posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,
 • najzahtevnejša opravila in posebna pooblastila pri vodenju občinske uprave in upravnih postopkih,
 • sprotno poročanje županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana.

 

II.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljeni naziv, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja, trajanje šolanja po programu in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o delovnih izkušnjah, v katerih kandidat navede vse svoje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne (zadnje) do prve z navedbami: ali gre za redno zaposlitev oz. za drugo vrsto delovnega razmerja (pogodbeno delo idr. – v primeru, da gre za druge vrste delovnega razmerja, navedite število opravljenih ur), naziv delodajalca, obdobje zaposlitve (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja), naziv delovnega mesta s kratkim opisom del in nalog ter zahtevano izobrazbo za posamezno delovno mesto,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. izjavo o uporabniškem znanju za delo z računalnikom,
 6. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 7. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 8. izjavo o funkcionalnem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (v kolikor ga kandidat ima),
 9. izjavo o izpolnjevanju pogoja vodstvenih sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 10. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

III.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih potrdil, dokazil in izjav ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje, izobrazba in ostali pogoji se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer, stopnja izobrazbe in drugo. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, priloženih izjav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep.

 

IV.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let s polnim delovnim časom. Položaj bo opravljal v nazivu Sekretar, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Direktor občinske uprave Mestna občine Koper« in sicer v roku 15 dni –od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alenka Plahuta, tel. št.: 05/6646-245. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-2/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

         Ž U P A N

                                                                                                         Aleš Bržan

 

Javni natečaj za delovnego mesto VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM v Turistični organizaciji Koper

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM

v Turistični organizaciji Koper (m/ž)

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za turizem v Turistični organizaciji Koper je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželena druge zahteve oz. znanja: komunikativnost, organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja projektnega dela, licenca za lokalnega turističnega vodnika, znanje angleškega ali drugega svetovnega tujega jezika.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • priprava gradiv, javnih razpisov, namer, pozivov, javnih naročil za objavo ter vodenje predmetnih postopkov,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov s področja turizma,
 • analiziranje, pridobivanje in vodenje projektov s področja turizma in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv TOK in izvajanju promocije turizma MOK,
 • sodelovanje z zunanjimi sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • sodelovanje pri pripravi letnih načrtov dela in poročil za področje TOK-a ter pomoč pri izvrševanje dela v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim načrtom dela,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi,
 • sodelovanje in samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, razvojnih programov in drugih gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv iz področja turizma,
 • sodelovanje na prireditvah in projektih s področja TOK-a,
 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji s področja TOK,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja turizma,
 • organiziranje, vodenje, vzdrževanje in nadzor nad delom povezanim z objekti ter opremo, ki jo ima v upravljanju TOK,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje TOK oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, ter navedene zaželene druge zahteve oz. znanja iz razpisa. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za turizem« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-15/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

                                                                                                    Ž U P A N

                                                                                                    Aleš Bržan

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA (ZAPUŠČENA VOZILA)

Številka: 023-4/2019 -3

Datum: 05. 04. 2019

 

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, v nadaljevanju Uredba), Mestna občina Koper objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

SKLOP: »ZAPUŠČENA VOZILA«

 

Predmet pravnega pregleda so premičnine – motorna vozila, ki so na podlagi Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave št. 8/97, spremembe: uradne objave št. 39/98 in 6/02) prešli v last Mestne občine Koper:

 

Izklicna cena posameznega vozila je, upoštevajoč določilo 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno.

 

 

Zap. št. ZNAMKA TIP VOZILA REGISTRSKA ŠTEVILKA LAST MO Koper CENA €
1. RENAULT Clio (siva)

38004514/2018

/ 23.07.2018 30
2. VOLKSWAGEN Sharan (bela)

350025212018

GO TRAVEL 13.08.2018 80
3. MAZDA 626 (temno modra)

34004660/2018

/ 06.09.2018 70
4. RENAULT TWINGO (rumena)

35002503/2018

/ 18.05.2018 40
5. MERCEDES C-180 (srebrna)

44003598/20107

/ 12.06.2018 70
6. MERCEDES – Tovorno vozilo 814 (moder)

37001078/2015

/ 12.06.2018 150
7. JAGUAR S.Type (črna) 44004910/2018 KP SE-045

(preizkusna)

17.10.2018 140
8. RENAULT Twingo (modra) 44004405/2018 KP 78-26E 04.09.2018 30
9. CITROEN Saxo (modra)

35002522/2018

KP NM-389 26.07.2018 40
10. FIAT Uno (bordo rdeča)

44004795(2018

/ 10.09.2018 30
11. PEUGEOT 206 (srebrna) 34004362/2018 KP NC-636 04.09.2018 40
12. AUDI A-3 (srebrne barve)

58001195/2018

/ 27.11.2018 70
13. RENAULT R-5 (srebrne barve)

44004160/2018

KPNF-489 19.11.2018 30
14. BMW 525 (metalno siva)

34003778/2017

/ 19.11.2018 60
15. FIAT Brava (modra)

44003912/2017

/ 20.11.2018 20
16. VOLKSWAGEN Polo (rdeča)

44004592/2018

LJ AM-402 22.11.2018 40
17. CITROEN Saxo (modra)

44003911/17

/ 22.11.2018 20
18. HYUNDAI Accent (srebrna)

44004152/2018

CM 965 RF 19.11.2018 30
19 PEUGEOT 106 (rdeča)

44003618/2018

KP B87-60P 19.11.2018 30
20. RENAULT Espace (črna)

34004655/2018

/ 23.11.2018 40
21. SEAT Ibiza (modra)

34004264/2017

/ 19.11.2018 20
22. HYUNDAI Coupe (rdeča)

35002504/2018

KP NH-162 19.11.2018 40
23. RENAULT R-19 (modra)

38004000/2018

KP V7-017 23.11.2018 50
24. CITROEN Xsara (vinsko rdeča) 57002165/2018 / 19.12.2018 40
25. CITROEN Xsara (zelena)

38004512/2018

KP RH-875 23.11.2018 50
26. CITROEN Saxo (bela) 44004806/2018 / 05.12.2’18 30
27. RENAULT Megane, Coupe 1.6 (rumena) 44003913/2918 / 09.11.2018 30
28. OPEL 2000 Edition (zelena) 46001507/2018 BK 610 TK 14.01.2019 30
29. OPEL Vectra (siva) 44004217/2018 / 14.01.2019 50
30. CITROEN ZX (črna) 44004802/2018 / 15.01.2019 30
31. VOLKSWAGEN Golf (siva) 38004864/2018 / 15.02.2019 30
32. RENAULT Clio (bela) 54004527/2019 / 15.02.2019 40
33. FORD Fiesta (rdeča) 57002701/2018 / 15.02.2019 30
34. MERCEDES BENZ E (srebrna) 47003629/2018 / 15.02.2019 40
35. RENAULT R-5 (bela) 44003614/2017 / 15.02.2019 30
36. RENAULT TWINGO (bela)

46001531/2018

KP SL-807 28.02.2019 40
37. HYUNDAI COUPE(modra)

44004590/2019

BP 122 NZ 14.03.2018 60
38. FIAT FIORINO (bela)

58001196/2018

/ 14.03.2018 50
Skupna cena vozil brez DDV: 1750

 

 

 

Predmet prodaje je ves sklop v celoti (vsa zapuščena vozila). Skupna vrednost zapuščenih vozil znaša 1750,00 EUR (brez DDV).

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma prevzemnik izrabljenih (zapuščenih) vozil:

 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 (izdano s strani Agencije Republike Slovenije za okolje)
 • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora biti glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) vključen v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili
 • Vozila se morajo uničiti skladno z veljavno zakonodajo
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora izdati potrdilo o uničenju izrabljenega vozila
 • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora za izdajo potrdila o uničenju vozila uporabiti informacijski sistem o ravnanju z izrabljenimi vozili iz 42. člena Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12)
 • Rok za oddajo ponudbe je 26.04.2019

 

Mestna občina Koper prodaja premičnine – zapuščena vozila po metodi neposredne pogodbe. V primeru več ponudnikov se pred sklenitvijo neposredne pogodbe opravijo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Rok za oddajo ponudbe je 26. 04. 2019

 

Za dodatne informacije o zapuščenih vozilih se lahko obrnete na Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Peter Donaval: tel. 05 6646343, e-naslov: peter.donaval@koper.si

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije Koper – Capodistria

Številka: 322-172/2019

Datum: 4. 4. 2019

 

 

DOKUMENTACIJA

JAVNEGA NATEČAJA ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (LOGOTIPA)

TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

VSEBINA:

 1. Besedilo javnega natečaja;
 2. Brif za oblikovalce;
 • Vsebina priročnika celostne grafične podobe;

Priloge.

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA

 

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (logotipa) TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, razpisuje javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP) turistične destinacije Koper – Capodistria (v nadaljevanju: destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v MOK in bo veljala za uradni znak (logotip) turistične destinacije.

 

 1. PREDMET NATEČAJA

 

Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za oblikovanje CGP destinacije.

Kot opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, je ambicija MOK, da turizem postane osrednji povezovalec mesta in podeželja. Vrednote, ki zaznamujejo destinacijo, so TRAJNOST, AVTENTIČNOST, DRZNOST in PARTNERSTVO.

 

Vizija: TURISTIČNA DESTINACIJA KOPER – CAPODISTRIA JE VODILNA AKTIVNA ZELENA CELOLETNA MEDITERANSKA DESTINACIJA V ISTRI IN SLOVENIJI.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU

 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih. S prijavo na natečaj prijavitelji  sprejemajo pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na MOK in njihovi ožji družinski člani.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih.

 

Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z več predlogi logotipa, vendar z ne več kot tremi (3).

 

Popoln predlog grafičnega znaka mora vsebovati naslednje elemente:

 1. grafični znak (brez napisa),
 2. naziv destinacije,
 3. slogan,
 4. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na prireditev MOK Sladka Istra,
 5. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na različne promocijske materiale (seznam je v brifu za oblikovalce).

 

Prijavitelj za vsak prijavljen predlog grafičnega znaka (logotipa) pri predlogih aplikacije na promocijske materiale prikaže uporabo različnih kombinacij naštetih elementov (samo znak – znak in naziv destinacije – znak, naziv destinacije in slogan) ter poda predlog grafičnega znaka (logotipa) Sladke Istre (ki naj izhaja iz predloga logotipa destinacije).

 

Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je potrebno upoštevati:

 • geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije Koper,
 • celovitost in povezljivost z drugimi logotipi Kopra (npr. logotipom Mestne občine Koper, logotipom Slovenia Green Destination, logotipom I feel Slovenia, itd.),
 • možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih,
 • skladnost z vsebinskimi izhodišči Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

 

Predlagano strokovno gradivo je: Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, ki je dostopna na spodnji povezavi:

https://www.koper.si/sl/sodeluj-z-nami/strategija-razvoja-turizma/

 

 1. MERILA NATEČAJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • jasnost, razumljivost in uporabnost (možnost aplikacij na različne materiale in vsebine),
 • izvirnost in razlikovalnost od primerljivih logotipov drugih turističnih destinacij,
 • skladnost idejnega predloga z vsebinskimi izhodišči,
 • celovitost in povezljivost z drugimi znamkami,
 • ponujena cena za izdelavo CGP-ja (na podlagi III. sklopa natečaja).

 

 1. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 5 (petih) članov, in sicer:

 • 2 predstavnikov Mestne občine Koper;
 • 1 predstavnik Slovenske turistične organizacije;
 • 1 predstavnik komunikacijske stroke;
 • 1 predstavnik oblikovalske stroke.

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele predloge grafičnega znaka (logotipa), ki ustrezajo predmetu in pogojem natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne komisije.

 

 1. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala 3 (tri) najboljše.

 

MOK bo tri najbolje ocenjene predloge grafičnega znaka (logotipa) nagradila z denarno nagrado v obliki naročila storitve, v višini 600,00 EUR za najboljši logotip po oceni strokovne ocenjevalne komisije in 400,00 EUR za ostala dva predloga. V znesek je vključen DDV.

 

Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa najbolje ocenjen) izdelal priročnik CGP za prijavljeni logotip v roku 14 (štirinajst) dni od obvestila o izboru. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem, osnutek vsebine priročnika je v prilogi. Izdelavo CGP bo MOK izbranemu prijavitelji dodatno poravnala v skladu s ponudbo, ki jo prijavitelj priloži prijavi na natečaj.

 

MOK lahko po pregledu in vrednotenju prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) prijavitelje pozove k dopolnitvi posameznih predlogov grafičnega znaka (logotipa) oz. lahko prijavitelje povabi, da svoj predlog predstavijo.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali pričakovanj in meril natečaja. Nagrada in izbira najboljšega predloga grafičnega znaka (logotipa) se lahko izključujeta. S podelitvijo nagrade in plačilom storitve MOK odkupi materialne avtorske pravice najbolje ocenjenega logotipa.

Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice.

 

Sodelujoči na natečaju dovoljujejo MOK neodplačno, časovno in krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije aktivnosti, ki je predmet tega natečaja. Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v primeru izbora za najbolje ocenjen logotip prenesejo na MOK vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega logotipa (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). MOK lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.

 

MOK lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe v obliki dodajanja novih ali spremenjenih oznak, dodajanja znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih in vse druge možne kombinacije (sprememba barv, tipografije itd.). Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

MOK lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe in neomejeno dovoli uporabo logotipa tretjim osebam.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

 

Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 6. maj 2019 (do polnoči).

 

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov turizem@koper.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE KOPER«.

 

Elektronskemu sporočilu je potrebno dodati naslednje priloge (kot priponke):

 • predloge grafičnega znaka (logotipa) z vsemi zahtevanimi aplikacijami iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce,
 • obrazložitev (opis) predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • izpolnjeno prijavnico,
 • podpisano izjavo o avtorstvu,
 • ponudbo za izdelavo CGP.

 

V primeru, da prijavitelj na natečaj prijavlja več logotipov, mora podati obrazložitev za vsak logotip posebej.

 

Vsak predlog grafičnega znaka (logotipa) mora biti poimenovan na naslednji način:

naziv prijavitelja_zaporedna številka predloga (primer: MOK_01.pdf).

 

Predlog grafičnega znaka (logotipa) mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog grafičnega znaka (logotipa) najmanj naslednje vsebine:

 • vektorski logotip;
 • barvno in črno-belo različico logotipa;
 • izbor tipografije;
 • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
 • zahtevane aplikacije iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce.

 

Vsak prijavljeni predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente ter vse zahtevane priloge.

 

Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane.

 

 1. OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA

 

Prijave bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje v roku 5 dni od odločitve o izboru, do tega roka bo MOK tudi objavila rezultate na spletni strani www.koper.si.

 

Ocenjevanje prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) bo izvedeno predvidoma v prvi polovici maja 2019 in ne bo javno.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem v natečaju prijavitelj soglaša, da MOK hrani in obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

 

 1. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE

 

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si. Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu turizem@koper.si ali na telefonski številki 05/6646-216.

 

 II. BRIF ZA OBLIKOVALCE

 

Naloga: Grafično oblikovanje logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria.

Grafična upodobitev: Grafična rešitev logotipa, ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe turistične destinacije Koper.

Naziv destinacije: Koper – Capodistria

Slogan: Na valovih sonca / Sulle onde del sole / On the Waves of the Sun

Prijavitelj lahko predlaga tudi druge slogane.

Želena zaznavnost (vtis):

 • aktivnost (dinamičnost, športnost, prireditve);
 • avtentičnost (dediščina, kultura, gastronomija);

Vrste doživetij:        

 • avtentično;
 • gurmansko;
 • aktivno;
 • družinsko.

Želeni gostje: Vsi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa vse leto na Mediteranu skozi raznolika doživetja in ob zdravi in kakovostni lokalni gastronomiji.

Vrednote destinacije:

 • trajnost;
 • avtentičnost;
 • drznost;

Ikone destinacije (simboli):

 • sonce in morje;
 • beneška arhitektura;
 • oljke in trte;
 • naravne danosti za aktivno preživljanje prostega časa (Kraški rob).

Osebnost destinacije: Družabnik, ki išče aktivna doživetja in raziskuje kulturno in zgodovinsko dediščino ter uživa v lepotah narave, kulinariki in zgodbah iz preteklosti.

Obljuba destinacije: Vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija.

Krovna dejstva in prednosti:

 • varnost;
 • bližina (dostopnost);
 • kratke razdalje za raznolika doživetja;
 • bogata zgodovina in kulturna dediščina;
 • naravne danosti (morje, Kraški rob);
 • športna infrastruktura;
 • veliko naravnih parkov in zelenih površin;
 • čisto okolje;
 • gostoljubje, prijaznost;
 • poznavanje jezikov, fleksibilnost, iznajdljivost;
 • ugodna klima skozi vse leto;
 • slikovito zeleno podeželje;
 • razgibana in raznolika pokrajina;
 • prvi stik z Mediteranom;
 • središče Mediteranske Slovenije z jasno vizijo.

Barve: naj izhajajo iz simbolov (morje, sonce, podeželje).

Umestitev: digitalni in tiskani mediji, dokumenti, promocijski izdelki, označevalno-informacijske table, vozni park, spominki itd.

Aplikacije za natečaj:

 • spletna stran;
 • FB in Instagram;
 • tiskana brošura;
 • info tabla;
 • promocijska majica;
 • vizitka;
 • označitev produktov (npr. gastronomija, šport, kultura itd.).

 

III. VSEBINA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

 

Izbrani prijavitelj pripravi priročnik celostne grafične podobe v roku 14 dni od obvestila o izboru. Priročnik mora vsebovati najmanj aplikacije navedene v spodnjem popisu. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem.

VIZUALNE KONSTANTE

 1. Znak / simbol / logotip
  • Zgradba
   • znak
   • znak + naziv destinacije
   • znak + naziv destinacije + slogan
   • uporaba različnih kombinacij
  • Pozitiv, negativ ter njuna uporaba
 2. Razmerja med elementi
  • Razmerja med posameznimi elementi (znak, naziv destinacije, slogan)
  • Primeri pravilne in napačne uporabe
 3. Črkovni sistem (tipografija)
  • primarna in sekundarna tipografija
 4. Barvni sistem
  • Barve znaka, naziva destinacije, slogana
  • Primeri barv

 

TISKOVINE

 1. Poslovne tiskovine
  • Dopis
  • Vizitka
  • Pisemska ovojnica (različne dimenzije)
  • Podpis v elektronski pošti
  • PPT predstavitev
 2. Promocijska darila
  • Mapa
  • Vrečka
  • Namizna zastavica
  • Majica
  • Srajca
  • Kapa
  • Dežnik
  • Beležka
  • Pisalo
  • Magnet
  • Šalica
  • Steklenička za vodo
  • USB ključek
  • Razglednica

 

 1. Komunikacijska gradiva in promocija
  • Označevalna tabla (npr. za vstop v TIC in druge znamenitosti)
  • Plakat (različne dimenzije, npr. jumbo, supreme, B1)
  • Destinacijski katalog
  • Zemljevid
  • Letak
  • Telop
  • Oglas v tiskanih medijih (različne dimenzije)
  • Naslovnice profilov destinacije na družbenih omrežjih (Visit Koper): Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itd.
  • Naslovnica elektronskih novic
  • Spletna stran
  • Označitev video spotov
  • Označitev fotografij (watermark)
  • Označitev produktov (npr. gastronomija, šport, prireditve, kultura itd.)

 

SOPOJAVNOST Z DRUGIMI ZNAMKAMI

 1. Različni primeri pojavnosti
  • Samostojna pojavnost
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper, EDEN, Slovenia Green, I feel Slovenia
  • Pojavnost skupaj z logotipi bližnjih destinacij (Ankaran, Izola, Piran, Portorož)

 

DRUGO

 1. Preoblikovanje obstoječih logotipov prireditev MOK skladno s smernicami izbranega logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria

(npr. Koper na dlani, Sladka Istra, Dnevi kmetijstva slovenske Istre itd.)

Izvedbe energetsko učinkovite sanacije in obnove Vrtca Semedela enota Slavnik – prva faza

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Prvo fazo energetsko učinkovite sanacije in obnove Vrtca Semedela enota Slavnik«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3196 najkasneje do 18. 4. 2019 do 9.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

                                                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                                                         Aleš Bržan, l.r.

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96 in 54/01)  Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper

“Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

1. 

Za leto 2019 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

2. 

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

 3. 

“Priznanje 15. maj” je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

“Priznanje z veliko plaketo” je v obliki plakete.

  4.

Predlogi za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj lahko predlaga istega kandidata/kandidatko za obe nagradi. Predlagatelj je odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navaja v predlogu.

5.

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 1. aprila 2019 v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 1. aprila 2019 do vključno 12. ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

6.

Razpis je objavljen v elektronskem mediju www.ekoper.si in na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

PREDSEDNICA KOMISIJE

Gabrijela Kukovec Pribac, l.r.