Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96 in 54/01)  Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper

“Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

1. 

Za leto 2019 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

2. 

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

 3. 

“Priznanje 15. maj” je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

“Priznanje z veliko plaketo” je v obliki plakete.

  4.

Predlogi za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj lahko predlaga istega kandidata/kandidatko za obe nagradi. Predlagatelj je odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navaja v predlogu.

5.

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 1. aprila 2019 v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 1. aprila 2019 do vključno 12. ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

6.

Razpis je objavljen v elektronskem mediju www.ekoper.si in na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

PREDSEDNICA KOMISIJE

Gabrijela Kukovec Pribac, l.r.

Javno naročilo za varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma

Javni razpis za zbiranje pisnih ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala Bar Mandrač

KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA
Jurčičeva ulica 2
6000 Koper

Davčna številka: 5518888

Matična številka: 5028531000

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v skladu s Statutom Mestne občine Koper zanjo KS Koper – Semedela, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur.l. RS, št. 11/18), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. 1. RS, 14/07, 34/88, 32/2000, 102/2002) Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS, št. 38/01 in spremembe) ter sklepi in predlogi Sveta oz. predsednika KS Koper-Semedela, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA BAR MANDRAČ

 

Predmet najema so poslovni prostori gostinskega lokala Bar Mandrač na Jurčičevi 2, 6000 Koper, ki se nahaja v pritličju stavbe št. 244,na parceli št. 387/46, k.o. 2606 Semedela, v približni izmeri 124,00 m², ki v naravi predstavlja gostinski prostor z zunanjo letno teraso, skladišče za gostinsko blago in sanitarije.

 

Izklicna višina mesečne najemnine gostinskega lokala znaša 900,00 EUR. K ceni se ne obračunava DDV skladno z ZDDV-1, razen če pride do spremembe zakona.

 

Energetska izkaznica objekta ima številko 2015-98-80-14457 in je bila izdana dne 25.3.2015.

 

Gostinski lokal se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, z možnostjo investiranja izbranega ponudnika vanj skladno z določbami iz razpisnih pogojev. Soglasje za morebitno prenovo predmetnega poslovnega prostora bo izdala KS Koper – Semedela oz. bo to vključeno v samo pogodbo o najemu. Stroške urejanja dokumentacije glede investicije vanj plača izbrani najemnik. Na podlagi  navedenega ima izbrani ponudnik za čas najema do največ 6 mesecev in ko prenovitvena oziroma investicijska dela trajajo, pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Ponudnik mora imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja kateregakoli poslovnega prostora v lasti Mestne občine Koper in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter mora imeti poravnane davke in prispevke.

 

ODDAJA PONUDB

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsako sredo od 16. do 18. ure v KS Koper – Semedela (I. nadstropje) in vsak dan po predhodnem dogovoru s predsednikom KS Koper – Semedela, sicer pa je dokumentacija objavljena na spletni strani MOK.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo, obrazci , prilogami in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA«

na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA, Jurčičeva Ulica  2, 6000 Koper,

najkasneje do zaključka javnega razpisa do 18.01.2019 do točno 17h.

 

Na ovojnici mora biti na hrbtni strani naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v času uradnih ur (vsako sredo od 16. do 18. ure) v sprejemnih prostorih pisarno KS Koper – Semedela (I. nadstropje nad gostinskim lokalom).

 

Posebno opozorilo o oddaji ponudbe s priporočeno pošiljko:

Ponudba, poslana priporočeno preko pošte ali organizacije, pooblaščene za oddajo priporočenih pošiljk (npr. na Petrolovi bencinski črpalki), se šteje za oddano in izročeno, če je oddana najkasneje do dne 17.01.2019 do 23.59.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Odprtje ponudb bo izvedel Svet KS predvidoma 21.01.2019. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika v imenu Sveta KS, ki odloča kot kolegijski organ, izda predsednik KS najkasneje v roku 5 dni od odprtja ponudb. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

O odločitvi KS glede predloženih ponudb bo predsednik KS obvestil vsakega od ponudnikov.

 

Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji in drugimi pomembnimi podatki o gostinskem lokalu vse do izteka roka za oddajo ponudbe na KS Koper – Semedela, osebno pri predsedniku KS (Marko Štrkalj), preko e-maila: ks.semedela@siol.net  ali po tel. GSM 031-742-284. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

 

 

Mestna občina Koper, zanjo:

KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – SEMEDELA

Predsednik Sveta: Marko Štrkalj l.r.