Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Vstopamo v ključno fazo priprave načrta vseh načrtov

Kategorija: Splošno, OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper je ena najuspešnejših, a žal tudi ena redkih občin v Sloveniji, ki še ni sprejela Občinskega prostorskega načrta, temeljnega strateškega dokumenta in podlage za modro upravljanje s posegi v skupni prostor. Občina je odločena ta zaostanek nadoknaditi s pripravo kakovostnega dokumenta, in to še pred koncem leta 2024.

Občinski prostorski načrt (OPN) je krovni prostorski dokument, ki določa cilje prostorskega razvoja občine, predvideva namene rabe prostora ter opredeljuje pogoje umeščanja ureditev v prostor na način, ki je uravnovešen tudi iz vidika varovanja okolja. Mestna občina Koper je ena od redkih občin, ki tovrstnega dokumenta še ni sprejela in pri načrtovanju prostora uporablja zastarela srednjeročni in dolgoročni prostorski plan. Ta je bil sprejet leta 1986, kasneje pa še nekajkrat spremenjen in dopolnjen.

Sprejetje novega Občinskega prostorskega načrta je tudi obveznost, saj bo nacionalna zakonodaja s koncem leta 2024 ukinila stare prostorske plane občin in veljavne prostorsko ureditvene pogoje, kar pomeni, da bo občina prišla v položaj, ko po tem datumu ne bo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja.

 

Razmisleki o prostoru in priložnostih

Mestna občina Koper je k pripravi Občinskega prostorskega načrta aktivno pristopila avgusta 2019. S tem namenom je sestavila interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki naj bi zagotovila, da bo proces prostorskega načrtovanja okoljsko vzdržen, družbeno odgovoren ter oblikovno in tehnično ustrezno voden.

Proces priprave Občinskega prostorskega načrta v imenu občine vodi in usklajuje Urad za prostorski razvoj, ob omenjenih strokovnih sodelavcih pa imajo pomembne vloge tudi različna ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave, izdajajo mnenja, s katerimi ugotovijo, ali so bile upoštevane smernice oziroma predpisi z njihovega delovnega področja.

V takšnih okoliščinah je v približno treh letih nastal osnutek Občinskega prostorskega načrta, katerega temeljne usmeritve so bile uravnotežen prostorski razvoj celotnega območja Mestne občine Koper, večanje privlačnosti podeželja in ohranjanje istrske kulturne ter prostorske identitete. Z namenom doseganja trajnostnega razvoja dokument predvideva racionalno rabo prostora, premišljeno umeščanje dejavnosti v prostor in usklajevanje prostorskih, družbenih, gospodarsko-razvojnih in okoljskih vidikov. Pripravljen osnutek v ospredje postavlja takšen prostorski razvoj, ki bo privlačen za bivanje naših občank in občanov, zato veliko pozornost namenja temam, kot so urejanje in zagotavljanje dostopnosti do zelenih površin, dostopnost družbenih, storitvenih dejavnosti in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter kulturne krajine. Z namenom utrjevanja položaja ene najuspešnejših in naprednejših slovenskih občin dokument obravnava tudi prostorske pogoje za dejavnosti, vezane na znanje in inovativnost.

Pripravljen osnutek Občinskega prostorskega načrta je bil skozi usklajevanje z mnenji nosilcev urejanja prostora usklajen tudi s sektorskimi smernicami in predpisi. Tako je nastal dopolnjen osnutek z okoljskim poročilom.

 

Kaj so rekli Koprčani?

Dopolnjen Občinski prostorski načrt (z okoljskim poročilom) je bil javno razgrnjen v času lanske pomladi, ko je širša javnost prvič dobila možnost podaje pripomb in dopolnitev dokumenta. Javna razgrnitev je vključevala 15 javnih obravnav in več kot dvomesečno razgrnitev celotnega dokumenta, občutno dlje, kot to predvideva zakon. Da bi občina lahko upoštevala mnenje čim širšega odstotka občank in občanov, je po posameznih krajevnih skupnostih zagotovila tudi pomoč pri podajanju pripomb.

Občanke in občani ter druga zainteresirana javnost so v času javne razgrnitve podali več kot 2.000 pripomb. Sveti krajevnih skupnosti Škofije, Dekani in Bertoki so podali pobudo za izvedbo prostorsko-planerskih delavnic, ki so jih izvedli zaposleni Katedre za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (Univerza v Ljubljani). Namen delavnic je bil aktivno vključiti krajane in spodbuditi razpravo o stanju v prostoru ter možnih konceptih razvoja njihovega kraja.

Vse zbrane pripombe in poročila iz delavnic predstavljajo podlago za nadaljevanje procesa priprave Občinskega prostorskega načrta. Kot v prvi fazi se bodo tudi v naslednji želje, potrebe in interesi, ki so jih izkazali krajani, tehtali v luči strokovnih usmeritev, zakonskih zahtev in lokalnega oziroma regionalnega vidika.

 

Kako bomo uspešno zaključili pripravo OPN-ja?

Prvi korak k uresničenju želje po sprejetju OPN-ja je zaključek obravnave in oblikovanje stališč do pripomb. Na podlagi pripomb bo Mestna občina Koper pripravila novo različico OPN-ja in ga javno razgrnila – takrat bo razvidno, kako se je dokument spremenil na podlagi pripomb javnosti. Javnosti bo takrat dobila možnost vnovičnega vpogleda v dokument in ponovno možnost podajanja pripomb.

Po zaključku javne razgrnitve in analizi pripomb bo občina novi predlog Občinskega prostorskega načrta ponovno uskladila z različnimi ministrstvi. Šele končno usklajeni predlog bo obravnaval občinski svet in ga v primeru pozitivnega mnenja tudi sprejel. Sprejetje dokumenta bo zaključilo dolgo obdobje priprave ključnega dokumenta za razvoj občine, s tem pa tudi pogoja, da Koper ostane ena najuspešnejših skupnosti v Sloveniji.

Delo se tudi po sprejetju ne bo končalo. Občinski prostorski načrt je živ dokument, ki ga bo v prihodnosti treba sproti dopolnjevati in prilagajati novim potrebam ter spoznanjem in tako slediti pričakovanjem oziroma zahtevam prostorskega razvoja celotne skupnosti. Zaradi obsežnosti nalog s področja urejanja prostora in številnih prostorskih problematik bo zato občina že po sprejemu dokumenta pristopila k pripravi najbolj nujnih sprememb in dopolnitev, kar predvideva tudi zakonodaja.