Preglej vse novice

Zgrajenih že več kot šest kilometrov fekalne in meteorne kanalizacije

Kategorija: Splošno
Datum objave:

V osmih mesecih, odkar je zaživelo prvo gradbišče projekta Čisto za Koper in Ankaran, s katerim bosta koprska in ankaranska občina na javno kanalizacijsko omrežje priključili skoraj dva tisoč prebivalcev, so gradbeni delavci podjetja Ginex International zgradili že več kot šest kilometrov meteorne in fekalne kanalizacije. Projekt je v tem pogledu velik korak naprej v smeri varovanja okolja, saj je ravno neurejena kanalizacija eden večjih onesnaževalcev okolja pri nas. Po zaključeni naložbi bo namreč ukinjenih 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav.

Izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertokov, Škofij in Hrvatinov je v polnem zagonu, dela sočasno potekajo na kar šestih odsekih, in sicer v zaselkih Zonti, Kolombini in Barižoni ter v Kolombanu, na celotnem območju Spodnjih Škofij, preostalem delu Zgornjih Škofij ter tretjih Škofij. Na teh območjih se bo na ustrezno odvajanje komunalne in meteorne vode priključilo 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti, s čimer bo dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Gradbeno podjetje Ginex International, d. o. o. je doslej zgradilo več kot šest kilometrov komunalnih vodov fekalne in meteorne kanalizacije, trenutno so v teku priprave na začetek del na sedmem odseku, kjer je predvidena izgradnja tlačnega voda Škofije.

Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Naložba je v celoti ocenjena na skoraj 15,8 milijona evrov. Od tega sta občini pridobili 7,3 milijona evrov nepovratnih kohezijskih sredstev in 1,3 milijona evrov sredstev državnega proračuna, razliko pa bosta krili sami, MOK v višini skoraj 6,8 milijona evrov.