Preglej vse novice

Dodatne zahteve države preložile razgrnitev osnutka OPN na jesen

Kategorija: OPN
Datum objave:

Za poletje napovedane javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta ne bo. Mestna občina Koper mora zaradi dodatnih zahtev države dopolniti okoljsko poročilo, zanj pa nato ponovno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, kar bo javno razgrnitev osnutka preložilo na jesen. Takrat bo širša javnost imela možnost podati svoje pripombe, ki jih bo občina proučila in do njih zavzela stališče. 

Mestna občina Koper je na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora osnutek Občinskega prostorskega načrta enkrat že dopolnila. Ob tem je na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor izdelala celovito presojo vplivov na okolje in izdelavo okoljskega poročila ter dodatka o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, kot ga predvidevata Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave. Ker sta Zavod za varstvo narave in Direkcija RS za vode zdaj posredovala dodatne zahteve, s katerimi mora občina dopolniti okoljsko poročilo, zanj pa nato ponovno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, bo morala časovnico javne razgrnitve nekoliko prilagoditi. Namesto poleti bo javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN jeseni, v tem času bo občina izpeljala tudi javno obravnavo dokumenta.

Občina si sicer prizadeva, da bi vse korake v postopku priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta izpeljala pravočasno. V javnosti se sicer že pojavljajo informacije, da naj bi država v okviru sprejema novega zakona o prostorskem urejanju ZureP-3 rok za sprejem OPN-jev podaljšala za kakšno leto. Če do tega pride, bo daljši tudi rok veljavnosti trenutnega prostorskega plana MOK, ki je podlaga za vse predvidene posege in ureditve v našem prostoru.