Preglej vse novice

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za kare med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda (stanovanja in šola)

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 – ZureP-2 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni lisr RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN za kare med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda (stanovanja in šola) za potrebe izgradnje stanovanjskega kareja in dvooddelčne osnovne šole s pripadajočo ureditvijo zunanjih javnih površin.

Pripravljen predlog izhodišč bo od 17. 12. 2021 do vključno 10. 1. 2022 javno razgrnjen na spletni strani  in prostorih Mestne občine Koper.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge lahko podajo:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si

Rok za podajo pripomb in predlogov je do vključno 10. 1. 2022.

Gradivo je dostopno tukaj.