Preglej vse novice

Kmalu razgrnitev Občinskega prostorskega načrta

Kategorija: OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper tudi v času epidemije nadaljuje postopke za pripravo Občinskega prostorskega načrta, s katerim bo začrtala smeri urejanja prostora in postavila temelj nadaljnjemu razvoju celotne občine. Strokovne službe so veliko dela že opravile, a jih pred sprejetjem končnega dokumenta, predvidoma decembra 2021, čaka še nekaj pomembnih nalog.

Osnutek OPN-ja smo na koprski občini skupaj z izbranima zunanjima izdelovalcema Ljubljanskim urbanističnim zavodom, d. d. in podjetjem LOCUS, d. o. o. ter birojem PS Prostor, d. o. o. izdelali maja letos in takoj začeli pridobivati prva mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za varstvo narave, Direkcija RS za vode in drugih nosilcev urejanja prostora. Večino mnenj smo pridobili v zakonsko predpisanem roku, zadnjega pa smo prejeli šele konec oktobra, kar je zamaknilo predvideno časovnico dopolnitve osnutka prostorskega akta. Številni nosilci urejanja prostora so v okviru mnenj postavili tudi določene zahteve, med drugim za izdelavo dodatnih strokovnih podlag, Ministrstvo za okolje in prostor pa nam je naložilo izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, ki predvideva ponovno obravnavo vseh sprememb namenske rabe zemljišč, ter izdelavo okoljskega poročila in dodatka o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, kot ga predvidevata Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave.

Čeprav zakonodaja tega ne zahteva, smo osnutek občinskega prostorskega načrta še pred poletjem želeli predstaviti po krajevnih skupnostih, na ta način pa občanke in občane aktivno vključiti v njegovo pripravo. Prvi val epidemije nam je žal prekrižal načrte, a smo nato poleti skupaj z izdelovalci osnutek le predstavili svetom krajevne skupnosti, saj oni najbolje poznajo potrebe in razvojne pobude posameznega kraja in območja.

Osnutek OPN-ja smo na podlagi prejetih zahtev in pripomb uskladili ter ga dopolnili, preden ga javno razgrnemo, pa moramo od Direktorata za okolje pridobiti še sklep o ustreznosti okoljskega poročila. Občanke in občani se bodo lahko z dopolnjenim osnutkom dokumenta seznanili v fazi javne razgrnitve, datum katere bomo pravočasno objavili na uradni spletni strani Mestne občine Koper, v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih.

Razgrnitev bo trajala vsaj mesec dni, v tem času bomo izpeljali tudi javno obravnavo dokumenta, širša javnost pa bo imela možnost podati svoje pripombe na dokument, ki jih bodo občinske strokovne službe skupaj z izdelovalci tehtno proučile in do njih zavzele stališče.

Sledila bo priprava predloga OPN, za katerega je treba znova pridobiti pozitivno mnenje vseh 25 nosilcev urejanja prostora, kar lahko vpliva tudi na spremembo že razgrnjenega dokumenta. Dopolnjen in usklajen dokument bo župan Mestne občine Koper predlagal Občinskemu svetu MOK v obravnavo in sprejem.

Občinski prostorski načrt je živ dokument, ki ga bomo sproti prilagajali in dopolnjevali, na ta način pa sledili potrebam in zahtevam prostorskega razvoja koprske občine. Ker smo v postopku njegove priprave že zaznali potrebo po določenih spremembah in prejeli več pobud za izboljšave, bomo že v tem letu začeli pripravljati nove strokovne podlage, ki bodo osnova za spremembo OPN-ja, h kateri bomo pristopili po sprejemu krovnega dokumenta.