Preglej vse novice

Nov razpis za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Prebivalci širšega mestnega jedra lahko znova kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Mestna občina Koper je za ta namen predvidela nekaj več kot 400 tisoč evrov, ki jih bo na podlagi dvoletnega razpisa upravičencem razdelila v letih 2021 in 2022. Rok za prijavo za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma jih bo občina sofinancirala letos, se izteče 8. junija.

Mestna občina Koper bo tudi letos v okviru javnega razpisa sofinancirala izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov. Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in omilitvene ukrepe izpeljali v letu 2021 oziroma 2022, za pridobitev sredstev pa lahko kandidirajo tudi tisti, ki so ukrepe v obdobju od 19. februarja 2020 dalje že izpeljali, vendar za to niso prejeli finančne pomoči.

Do sredstev so tudi letos upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Na razpisu lahko kandidirajo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki v tem primeru oddajo skupno prijavo.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava oziroma obnova stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatske naprave.

Mestna občina Koper je za ta namen zagotovila 436.169,28 evra, od tega jih bo 236.169,28 evra namenila za ukrepe, izpeljane oziroma sofinancirane v letu 2021, 200.000 evrov pa za ukrepe v letu 2022. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Prvi prijavni rok za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma sofinancirali v letu 2021, se izteče 8. junija, ob 12. uri. Upravičenci morajo vlogo oddati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oziroma jo v času uradnih ur oddati osebno v glavni pisarni Mestne občine Koper. Drugi prijavni rok za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma sofinancirali v letu 2022, je 18. januar 2022.

Pravočasno oddane in popolne vloge prijaviteljev, ki v prvem roku sredstev ne bodo prejeli, bo komisija znova obravnavala v drugem prijavnem roku. Vlog jim ne bo treba ponovno pošiljati.

Več o razpisu si preberite na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-o-dodeljevanju-nepovratnih-sredstev-za-izvajanje-omilitvenih-ukrepov-v-mok-z-namenom-zmanjsanja-vplivov-emisij-iz-pristaniske-dejavnosti-za-leti-2021-in-2022/.