Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v MOK z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leti 2021 in 2022_prvi prijavni rok

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v MOK z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leti 2021 in 2022

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvedbo omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v Mestni občini Koper za leti 2021 in 2022.

 1. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNEGA RAZPISA

Območje izvajanja omilitvenih ukrepov je opredeljeno z odlokom in se deli na tri podobmočja, in sicer najožje območje, ožje območje in širše območje, kot je prikazano v Prilogi 1 k javnemu razpisu.

 1. VRSTA IN OBSEG OMILITVENIH UKREPOV

Za posamezna podobmočja so opredeljeni omilitveni ukrepi glede na vrsto in obseg.

Vrste in obseg omilitvenih ukrepov se lahko izvajajo na stavbi kot celoti ali na delu stavbe ali na posameznem delu stavbe (stanovanju) glede na vrsto ukrepa, in sicer:

 1. zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje)* na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
 2. izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa na stavbi kot celoti ali delu stavbe, ki je potreben obnove,
 3. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo dotrajane korčne kritine na stavbi kot celoti,
 4. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
 5. namestitev klimatske naprave za stavbo kot celoto ali posamezni del stavbe.

*Za obnovo dotrajanega stavbnega pohištva šteje restavriranje stavbnega pohištva, ki predstavlja prezentacijo spomeniških sestavin v njihovi neokrnjenosti in izvirnosti, in jo izvede kvalificirani restavrator.

 1. DOLOČITEV OBSEGA UKREPOV IN UPRAVIČENIH STROŠKOV

Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj petdeset odstotkov (50 %) upravičenih stroškov investicije. Sredstva, dodeljena na podlagi tega javnega razpisa, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem javnim razpisom, razpisno dokumentacijo javnega razpisa in pogodbo.

Namenska sredstva za izvajanje omilitvenih ukrepov so namenjena za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, nabavo materiala in naprav, strokovni nadzor in davek na dodano vrednost

5. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN NAČIN DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV

V proračunu Mestne občine Koper so za izvajanje omilitvenih ukrepov v letu 2021 zagotovljena finančna sredstva v višini 236.169,28 € (za 1. prijavni rok), v letu 2022 pa 200.000,00 € z morebitnim preostankom sredstev iz 1. razpisnega roka (za 2. prijavni rok), za vse vrste omilitvenih ukrepov.

Nepovratna sredstva so namenjena izbranim upravičencem, ki so ali bodo izvedli omilitvene ukrepe v skladu s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, v upravičenem obdobju, in sicer od 19. februarja 2020 dalje.

Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih investicij.

Višina spodbude za socialno šibke občane:

Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo vseh odobrenih ukrepov, ki so predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov investicije, ob upoštevanju najvišje vrednosti, določene v predhodnem odstavku.

6. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Upravičenci do dodelitve nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju, določenem z odlokom. Več upravičencev lahko kandidira za en objekt kot skupno investicijo. Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik – etažni lastnik v večstanovanjski stavbi, kadar se omilitveni ukrep izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen stanovanjski del.

7. ODDAJA VLOGE

Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur:

 • najkasneje do vključno 8. 6. 2021 (1. prijavni rok),
 • najkasneje do vključno 18. 1. 2022 (2. prijavni rok).

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Mestne občine Koper.

Prijave, oddane po datumu opredeljenem za 1. prijavni rok, se bodo obravnavale kot prijave oddane na 2. prijavni rok.

Vloge, oddane po 18. 1. 2022, bodo zavržene kot prepozne.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur osebno ali po telefonu na telefonski številki 05 6646 275 (g. Valter Pikel) ali preko elektronske pošte valter.pikel@koper.si.