Preglej vse novice

Občina išče najprimernejšo rešitev za gradnjo nove šole na Škofijah

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper bo strokovno najprimernejšo rešitev za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije iskala z javnim, projektnim, odprtim, anonimnim, enostopenjskim arhitekturnim natečajem. Izdelovalec zmagovalnega elaborata bo po postopku s pogajanji z občino sklenil pogodbo za pripravo projektne dokumentacije. Rok za oddajo je petek, 24. aprila, do 12. ure.

Občina si želi v okviru javnega natečaja najti najprimernejšo arhitekturno in konstrukcijsko rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki in ureditev okolice. Novogradnja je predvidena na obstoječi lokaciji osnovne šole in mora smiselno vključevati tudi objekt obstoječe telovadnice ter povezavo med telovadnico in športno dvorano Burja. Celoten objekt šole bo obsegal vsaj 3.391 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, od katerih bo za pouk športne vzgoje predvidenih 827 kvadratnih metrov. V okviru gradnje je predvidena tudi energetska sanacija telovadnice.

Gradnja objekta mora biti gospodarna in energetsko učinkovita, ob tem pa mora slediti sodobnim trendom gradnje in upoštevati navodila ministrstva za šolstvo in šport za gradnjo osnovnih šol. Pri gradnji morajo biti uporabljeni okolju prijazni in obnovljivi materiali velike trajnosti, ki so preprosti za vzdrževanje in skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju, poleg tega mora biti objekt zasnovan tako, da omogoča nadaljnje prostorske spremembe oziroma prilagoditve. 

Predmet natečaja je tudi nova prometna ureditev na celotnem natečajnem območju, ki mora upoštevati potrebe po dodatnih parkirnih površinah, obstoječe dovozne in dostopne poti ter možnost ureditve okolice spomenika in omogočati varen ter nemoten prihod otrok v vrtec in šolo.

Zaželeno je, da avtorji natečajnih rešitev preverijo možnost fazne gradnje, ki bi omogočala nemoten potek pouka ves čas gradnje, vendar to ne bo pogoj za izbiro najustreznejše rešitve. Rok za izvedbo gradnje je eno šolsko leto, v primeru fazne gradnje pa največ 18 mesecev.

Natečajne elaborate, ki bodo na Mestno občino Koper prispeli do vključno 24. aprila, do 12. ure, bo pregledala in obravnavala ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh. Po izvedbi postopka pogajanj brez predhodne objave bo prvonagrajeni natečajnik z Mestno občino Koper sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisa javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Gradnja nove šole na Škofijah je predvidena v sredini leta 2021, konec del pa jeseni 2022.

Glede na to, da se bo gradnja izvajala na obstoječi lokaciji šole oziroma na delu lokacije, bo Mestna občina Koper skupaj s šolo iskala tudi ustrezne rešitve, kako v času gradnje organizirati nemoten in kakovosten učni proces.

Več o natečaju si preberite na https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/.