Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Poziv za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj dolžni plačati turistično takso, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku. Mestna občina Koper zato lastnike tovrstnih stanovanj poziva, da najkasneje do 5. aprila sporočijo, ali je v stanovanju prijavljeno stalno prebivališče, ali se oddaja v najem, ali je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje.

Kot počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje stanovanjska stavba ali stanovanje, ki se uporablja za sezonsko ali občasno prebivanje in v tem stanovanju ali stavbi ni prijavljenih oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem.

Skladno s 6. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper so do oprostitve plačila pavšalne turistične takse upravičeni:

– zavezanci, ki imajo počitniško hišo ali počitniško stanovanje, neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (kot so ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanci dokazujejo z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca;

– zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanci izkazujejo s fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniške hiše ali počitniškega stanovanja;

– lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Koper.

Zavezanci, ki so na podlagi odloka upravičeni do oprostitve plačila turistične takse v letnem pavšalnem znesku in želijo oprostitev uveljavljati, lahko podatke posredujejo na predpisanem spletnem obrazcu dostopnem na tej povezavi. Obrazec s prilogami lahko dostavijo tudi osebno ali po pošti  na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si. Rok za oddajo dokumentacije je 5. april 2024. Več informacij, skupaj z obrazcem v slovenskem in italijanskem jeziku, je dostopnih na tej povezavi.

Pridobljeni podatki bodo občini služili kot osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse za lansko leto. Če občina v navedenem roku ne bo prejela ustreznih dokazil, bo lastnike počitniških hiš ali počitniških stanovanj obravnavala kot zavezance za plačilo pavšalne turistične takse.

Za pojasnila v zvezi z izračunom, plačilom in oprostitvami plačila  turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper je pristojen Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, kontaktna oseba Magdalena Škrlj Bura,  dosegljiva na telefonski številki 05 66 46 216.

Foto: MOK