Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Pred javno razgrnitvijo OPN-ja občino čaka še nekaj dopolnitev

Kategorija: OPN, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper nadaljuje postopke za pripravo Občinskega prostorskega načrta, s katerim bo začrtala smeri urejanja prostora in postavila temelj nadaljnjemu razvoju celotne občine. Strokovne službe so veliko dela že opravile, a jih pred sprejetjem končnega dokumenta, čaka še kar nekaj pomembnih korakov.

Prvi osnutek OPN-ja je koprska občina skupaj z izbranima zunanjima izdelovalcema Ljubljanskim urbanističnim zavodom, d. d. in podjetjem LOCUS, d. o. o. in birojem PS Prostor, d. o. o. izdelala že maja 2020 in takoj začela pridobivati mnenja nosilcev urejanja prostora. Večino mnenj je pridobila v zakonsko predpisanem roku, zadnjega pa je prejela šele konec oktobra, kar je precej zamaknilo predvideno časovnico dopolnitve osnutka prostorskega akta. Številni nosilci urejanja prostora so v mnenjih postavili tudi določene zahteve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nasprotovalo večjim predlaganim širitvam stavbnih zemljišč, Ministrstvo za okolje in prostor je zahtevalo ponovno preveritev nepozidanih stavbnih zemljišč, Ministrstvo za kulturo pa je določilo nova arheološka območja in predlagalo nova določila, vezana zlasti na varovanje prepoznavne silhuete naselij. Avgusta istega leta je Ministrstvo za okolje in prostor občini naložilo še izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, ki predvideva ponovno obravnavo vseh sprememb namenske rabe zemljišč, ob tem pa zahtevalo izdelavo okoljskega poročila in dodatka o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, kot ga predvidevata Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave.

Občina je na podlagi prejetih zahtev in pripomb osnutek OPN-ja uskladila in dopolnila, izdelala je tudi okoljsko poročilo, na katerega je moral mnenje o ustreznosti podati Direktorat za okolje. Odgovor z njihove strani je občina prejela šele avgusta letos, vključno s številnimi zahtevami za dopolnitev. Med drugim mora znova izpeljati presojo prostorskih ureditev, preveriti vpliv turizma na kakovost tal in oceniti potencialno negativne vplive kmetijske rabe na vodotoke na območju doline Dragonja. Vse dopolnitve in preveritve je treba nato še uskladiti, jih preveriti in vnesti v osnutek OPN-ja in okoljsko poročilo, ki ju bodo znova obravnavali vsi nosili urejanja prostora.

Šele v tej fazi lahko občina končni osnutek dokumenta javno razgrne, s tem pa javnost seznani z njegovo vsebino. Točen datum razgrnitve bo pravočasno objavila na uradni spletni strani Mestne občine Koper, v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih. Razgrnitev bo trajala vsaj mesec dni, v tem času bo občina izpeljala tudi javno obravnavo dokumenta, širša javnost pa bo imela možnost podati svoje pripombe na dokument, ki jih bodo občinske strokovne službe skupaj z izdelovalci tehtno proučile in do njih zavzele stališče.

Sledila bo priprava predloga OPN, za katerega je treba znova pridobiti pozitivno mnenje vseh 25 nosilcev urejanja prostora, kar lahko vpliva tudi na spremembo že razgrnjenega dokumenta. Dopolnjen in usklajen dokument bo župan Mestne občine Koper predlagal Občinskemu svetu MOK v obravnavo in sprejem.

Občinski prostorski načrt je živ dokument, ki ga bo občina sproti prilagajala in dopolnjevala, na ta način pa sledila potrebam in zahtevam prostorskega razvoja koprske občine. Ker je v postopku njegove priprave že zaznala potrebo po širši obravnavi in določenih spremembah, prejela pa je tudi več pobud za izboljšave, so službe že začele pripravljati nove strokovne podlage. Te bodo osnova za spremembo OPN-ja, h kateri bo občina pristopila takoj po sprejemu krovnega dokumenta.