Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnine v posebno uporabo za opravljanje gostinske dejavnosti na delu parcele s parc. št. 6515/2, k. o. Semedela, z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Gospodarstvo, Nepremičnine, Promet in javne površine
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnine – dela parcele s parc. št. 6515/2, k. o. Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno v posebno uporabo za opravljanje gostinske dejavnosti z javnim zbiranjem ponudb

  • Predmet prodaje

Predmet oddaje je posebna uporaba dela parc. št. 6515/2 k.o. 2606 Semedela (v nadaljevanju nepremičnina) na območju med ustjem Badaševice in Žusterno v skupni izmeri do 200 m2 za postavitev premičnega ali nepremičnega gostinskega objekta in terase. Izklicna letna uporabnina znaša 23.919 EUR. Izklicna višina letne uporabnine, ki je predmet javnega razpisa je bila določena na podlagi cenitve.

Za uporabo javne površine na kateri bo terasa, je potrebno plačati občinsko takso, ki bo obračunana letno, skladno z odlokom o občinskih taksah. Občinska taksa na dan objave javnega razpisa znaša 0,18€/m2/dan.

Izbrani ponudnik prevzame v skrb tudi sanitarne prostore, ki bodo v neposredni bližini postavljenega premičnega ali nepremičnega gostinskega objekta ter bodo namenjeni splošni javni uporabi, kot tudi strankam izbranega ponudnika, in sicer je ponudnik dolžan skrbeti za čistočo sanitarij in nabavo sanitarnega materiala.

Stroški postavitev sanitarij, njihovega priklopa na vodo, kanalizacijo in elektriko, kot tudi plačilo vodarine in tokovine, so stroški MOK.

Pravica do uporabe dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela za namen opravljana gostinske dejavnosti, se pridobi:

  • s sklenitvijo pogodbe o posebni uporabi javne površine med najugodnejšim (izbranim) ponudnikom in MOK,
  • ob plačilu 1. obroka letne uporabnine in
  • dokončnostjo dovoljenja za uporabo javne površine, ki ga na podlagi vloge izbranega ponudnika, izda Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet MOK.

Ponudnik mora prijavi na razpis predložiti tudi prikaz v obliki idejne rešitve, slikovnega gradiva iz katerega bo razvidna ureditev dela parcele, ki je predmet razpisa, izgled objekta  (premičnega oz nepremičnega) in terase. Ponudbi mora biti priloženo tudi dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR. 

  • Čas trajanja uporabe

Nepremičnina se oddaja v posebno uporabo   za obdobje od 15 06. 2021 do 30. 05. 2023, z možnostjo podaljšanja do 15. 05. 2025.

  • Drugi pogoji javnega razpisa

Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za posebno uporabo dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije).

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in katere ne morejo pridobiti listine katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si s pripisom »posebna uporaba dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.