06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 7. 2021
Rok za vplačilo varščine: 13. 7. 2021
Datum objave:

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

  1.  Nepremičnine s parc. št. 2678/20, k.o. Bertoki (ID znak parcela 2604 2678/20), v izmeri 220 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi in se ureja po določilih PUP Koper.
Izklicna cena: 25.955,00 € (z besedo: petindvajsettisoč devetsto petinpetdeset evra 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 3021/5, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3021/5), v izmeri 509 m2.

Nepremičnina, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju razložene in razpršene poselitve v naselju Bonini, in se ureja po določilih PUP Koper. Na nepremičnini se nahaja grajeni provizorij v fazi rušenja. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.
Izklicna cena: 73.661,00 € (z besedo: triinsedemdesettisoč šeststoenainšestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnine s parc. št. 3705/1, k.o. Bertoki (ID znak parcela 2604 3705/1), v izmeri 280 m2.

Nepremičnina se nahaja na območju poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve, v naselju Škocjan in se ureja po določilih PUP Koper.
Izklicna cena: 24.996,00 € (z besedo: štiriindvajsettisoč devetstošestindevetdeset evra 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

4. Nepremičnina s parc. št. 2779, k.o. 2603 Dekani (ID znak parcela 2603 2779), v izmeri 3757 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/6-ine od celote.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, v naselju Dekani  in se ureja po določilih PUP Koper. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja in nadzora daljnovoda v skupni širini 3,5 m.
Izklicna cena: 69.806,00 € (z besedo: devetinšestdesettisoč osemstošest evrov 00/100).  Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 767/5, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 767/5), v izmeri 328 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper. Na JV delu nepremičnine je postavljen steber javne razsvetljave, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.
Izklicna cena: 29.376,00 € (z besedo: devetindvajsettisoč tristošestinsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 1234/7, k.o. Jernej (ID znak parcela 2592 1234/7), v izmeri 365 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban in se ureja po določilih PUP Koper.
Izklicna cena: 40.680,00 € (z besedo: štiridesettisoč šestoosemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

7. Nepremičnina s parc. št. 75/15, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 75/15), v izmeri 370 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na območju poselitvenih površin, na območju razložene in razpršene poselitve, v zaselku Bržani, in se ureja po določilih PUP Koper.
Izklicna cena: 26.275,00 € (z besedo: šestindvajsettisoč dvestopetinsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 1393/3, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 1393/1), v izmeri 333 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, razpršena gradnja, in se ureja po določilih PUP Koper. Na parceli se nahaja dotrajan objekt. Gre za dvoetažno starejšo kamnito hišo, ki se je v preteklosti prenavljala, a nikoli z aktivno rabo. Skrajni JV vogal je narušen. V katastru je voden kot št. stavbe 1450, enoetažni objekt s površino dela stavbe 33,5 m2. Nepremičnina nima urejenega dostopa. Po nepremičnini se bo vpisala služnost dostopa v širini 3,5 m za dostop do parc. št. 1393/4 in 1392, k.o. Semedela z vsemi prevoznimi sredstvi.
Izklicna cena: 33.712,00 € (z besedo: triintridesetttisoč sedemstodvanajst evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 6382, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 6382), v izmeri 22 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Spodnje Škofije, in se ureja po določilih PUP Koper. Gre za pritlični, enostavno zasnovan in izveden objekt, starejše gradnje in brez inštalacij. V uporabi.
Izklicna cena: 7.960,00 € (z besedo: sedemtisoč devetstošestdeset evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% DPN, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 6383, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 6383), v izmeri 72 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Spodnje Škofije, in se ureja po določilih PUP Koper. Gre za pritlični, enostavno zasnovan in izveden objekt, starejše gradnje in brez inštalacij. Delno porušen.
Izklicna cena: 17.305,00 € (z besedo: sedemnajsttisoč tristopet evrov 00/100).
Navedena cena ne vključuje 2% DPN, ki ga plača kupec.