Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo prodajnih mest na potniškem terminalu v Kopru za leto 2024

Interesno področje: Turizem in prireditve
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 77. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in sklepa župana št. 322-223/2023-1, z dne 8.11.2023, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja naslednji

 

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO PRODAJNIH MEST NA POTNIŠKEM TERMINALU V KOPRU

ZA LETO 2024

 

 1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka 5874424000, ID številka za DDV: SI 40016803.

 

 1. PREDMET ODDAJE V UPORABO IN OBDOBJE, ZA KATEREGA SE ODDAJA V UPORABO

Predmet oddaje v uporabo so naslednja prodajna mesta v lasti oz. v upravljanju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) za leto 2024:

 

 • 5 (pet) prodajnih hišk na Potniškem terminalu.

 

V nadaljevanju javnega razpisa se za vsa opredeljena prodajna mesta uporablja izraz prodajna mesta. Mikrolokacije prodajnih mest, ki so predmet oddaje v posebno uporabo, so razvidne v prilogi številka II javnega razpisa.

 

Za uporabo prodajnih mest je treba plačati letno uporabnino in varščino, kot jo opredeljuje točka 4.3. javnega razpisa.

 

IZKLICNA VIŠINA LETNE UPORABNINE ZA PRODAJNE HIŠKE ZNAŠA:

 

 • najmanj 1.200,00 EUR brez DDV.

 

Dokazila o poravnanih obveznostih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta.

 

MOK zagotavlja izbranemu prijavitelju:

 • prodajno hiško,
 • 1x vtičnico, priklop na elektriko in tokovino,

 

Priklop na elektriko in strošek tokovine sta zagotovljena za vsa razpisana prodajna mesta, katerih strošek je vključen v višino uporabnine. Prodajne hiške na Potniškem terminalu so priklopljene na električno omarico z močjo 16 A.

Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvidena v nobenem primeru.

Dodatna oprema in dodatni animacijski program so v domeni posameznega prijavitelja in ne Mestne občine Koper. Za kakršnokoli spremembo ali postavitev dodatne opreme na javni površini mora ponudnik predhodno pridobiti soglasje Mestne občine Koper.

Dovoljena je postavitev lične dodatne opreme, kot so senčniki (le ti morajo biti v bež barvi), koši za smeti, lična stojala …, vse po prehodni odobritvi odgovorne osebe MOK.

 

Postavitev miz in stolov ter podobnih večjih predmetov na dodeljeni površini NI dovoljena.

 

Mestna občina Koper lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij in opreme na dodeljeni površini in prijavitelj se zavezuje, da bo to nemudoma (storil) odstranil ter vzpostavil prejšnje stanje. Če tega ne stori, bo Mestna občina Koper naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javni površini je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

V primeru, da postavljena konstrukcija oz. druga oprema okoli hiške ponudnika ovira izvedbo posameznih prireditev, mora ponudnik svojo konstrukcijo oz. opremo za čas prireditev na lastne stroške odstraniti.

 

MOK si pridržuje pravico, da prijavitelju spremeni lokacijo dodeljenega prodajnega mesta kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila že plačane uporabnine niti do varščine.

 

 1. PREDMET PONUDBE NA PRODAJNIH MESTIH, OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA

 

 • Predmet ponudbe

 

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za ponujanje/izvajanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

 

 • prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
 • prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka …), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
 • prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
 • prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
 • prodaja že pripravljenih pekovskih izdelkov in drugih izdelkov, ki ne potrebujejo predhodne priprave;
 • storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);
 • druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah.

 

 • OBDOBJE UPORABE PRODAJNIH MEST IN URNIK OBRATOVANJA

 

Prodajna mesta se oddajajo v uporabo od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024 z možnostjo podaljšanja za obdobje do dveh let, če bosta za podaljšanje obdobja uporabe prodajnega mesta zainteresirani obe pogodbeni stranki.

V primeru podaljšanja obdobja uporabe bo sklenjen aneks k pogodbi.

 

Obvezni (predpisani) urnik obratovanja prodajnih mest je najmanj:

 

 • od vsakokratnega prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo (seznam prihodov potniških ladij posreduje odgovorna oseba MOK, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje);

 

Če prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba Mestne občine Koper ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat v obdobju določenem v tej točki javnega razpisa in, da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe Mestne občine Koper, se prijavitelju pogodba prekine. Prijavitelj mora nemudoma izprazniti dodeljeno prodajno mesto. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine.

 

Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in celotno vrednost varščine iz točke 4. 3. javnega razpisa.

 

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

 

V primeru podaljšanja pogodbe, mora izbrani prijavitelj ponovno poravnati strošek letne uporabnine. Varščina se takemu prijavitelju prenese v naslednje leto, kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev.

 

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA

 

 • Pogoj za prijavo na javni razpis:

 

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

 

Prijavitelj mora imeti na dan prijave na javni razpis poravnane vse obveznosti do Mestne občine Koper.

 

 • Omejitve:

 

Prijavitelj se lahko prijavi le za eno prodajno mesto.

 

 • Varščina:

 

 • Zainteresirani prijavitelji morajo do izteka roka za oddajo prijav vplačati varščino, ki znaša 500,00 EUR (varščina je davka prosta), na podračun Mestne občine Koper številka 01250-0100005794, z navedbo »Plačilo varščine za prodajno mesto v Kopru in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«, z obvezno navedbo modela 00 in sklicne številke 2010602.
 • Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po poteku veljavnosti pogodbe.
 • Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba Mestne občine Koper, le-ta ni upravičen do vračila varščine.
 • Prijaviteljem, ki niso uspeli v postopku javnega razpisa, se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po podpisu pogodbe z zadnjim izbranim ponudnikom.
 • Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob poteku pogodbe, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščina, so:
 • podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
 • vrnitev ključa prodajnega mesta,
 • prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
 • prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku iz točke 3. 3. tega javnega razpisa,
 • prijavitelj je ponujal ponudbo, navedeno v prijavi (če prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

 

 1. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA VELJAVNOST PRIJAVE

 

 1. izpolnjen prijavni obrazec,
 2. izpisek iz poslovnega registra (AJPES),
 3. slikovno gradivo ponudbe prijavitelja,
 4. potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini.

 

 1. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV

 

Izbor prijavitelja za posamezno prodajno mesto se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja prijave, ki je določen s tem javnim razpisom.

 

Merila za izbiro najugodnejšega prijavitelja so:

 

MERILO ŠTEVILO TOČK
1.       Zanimivost in kvaliteta ponudbe prodajnega mesta (število točk se bo izračunalo po formuli):

 

Št. točk (Tz) = (točke zanimivost ponudbe/ najvišje točkovana zanimivost) x 20

 

do 20
2.       Višina ponujene uporabnine (število točk se bo izračunalo po formuli):

 

Št. točk (Tu) = (ponujena neto uporabnina / najvišja ponujena neto uporabnina) x 30

 

do 30
Maksimalno število točk: 50

 

Komisija bo vse prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, ocenila na podlagi zgoraj navedenih meril in po naslednji formuli:

 

Št. TOČK PRIJAVITELJA = Tz + Tu

 

Tz = točke zanimivost

Tu = točke uporabnina

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan prednostni seznam, glede na dodeljeno število točk za posamezno prodajno mesto. Za posamezno prodajno mesto bo izbran tisti prijavitelj, ki bo na javnem razpisu dosegel najvišje število točk.

 

V primeru, če bi dva ali več prijaviteljev za posamezno prodajno mesto dosegla enako najvišje število točk, bo Mestna občina Koper izbrala prijavitelja z najvišjim številom točk pod merilom 2. Višina ponujene uporabnine.

 

Ostali prijavitelji se uvrstijo na prednostni seznam. V primeru predčasne prekinitve pogodbe z izbranim prijaviteljem ali, da slednji ne bi podpisal pogodbe o uporabi prodajnega mesta, se k podpisu pozove prijavitelj, ki je naslednji na prednostnem seznamu.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

 

Prijavitelji morajo prijave oddati najkasneje do vključno 30. 11. 2023 po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo zavržene. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana pravočasno.

 

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva javni razpis.

 

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta ponudbe iz točke 3. 1. javnega razpisa in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta ponudbe iz točke 3. 1. in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »322-223-2023 – Ne odpiraj – ponudba za prodajno mesto na Potniškem terminalu v Kopru«.

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

 

 1. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

 

Odpiranje prejetih prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pisno ali ustno pozove, da v roku 8 dni prijavo dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo zavrže kot nepopolno.

 

 1. ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o najugodnejšemu prijavitelju.

Ustreznost vsebine vseh popolnih prijav ocenjuje izključno komisija, katero imenuje župan s sklepom. Prijava prijavitelja, katerega vsebina prijave je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne.

 

Na podlagi predloga komisije na prvi stopnji s sklepom odloči vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Koper v roku 8 dni od njegove vročitve.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega prijavitelja bo dolžan izbrani prijavitelj v roku 8 dni od dneva poziva skleniti pogodbo za uporabo prodajnega mesta, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

 

 1. DVIG DOKUMENTACIJE

 

Dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si in v glavni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. št. 05 6646 216 v času uradnih ur.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Župan

Aleš Bržan