Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2021

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 122-105/2021 -1 z dne 11. 11. 2021, Mestna občina Koper objavlja

Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v mestni občini koper v letu 2021

I. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper, in sicer:

a) novoletna obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin, rejencev in otrok vključenih v zavodske oblike varstva, otrok in mladostnikov, starostnikov in odraslih oseb, ki nimajo svojcev ter oseb s posebnimi potrebami iz Mestne občine Koper, ki so vključeni v programe in storitve prijaviteljev;
b) novoletna obdaritev uporabnikov institucionalnega varstva in uporabnikov storitev skupnostnih oblik socialnega varstva v Mestni občini Koper in
c) novoletna obdaritev otrok, vključenih v javne vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2021 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo vsebino, ki je predmet razpisa;
2. bodo prijavljeno vsebino izvedli za občane Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot javni zavod:
– pod točko a) na področju socialnega varstva, ki imajo sedež v Mestni občini Koper,
– pod točko b) na področju socialnega varstva, ki imajo sedež ali enoto v Mestni občini Koper,
– pod točko c) na področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in imajo v svojih programih vključene občane Mestne občine Koper;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo prijavljene vsebine;
5. zavezujejo se, da bodo med izvajanjem prijavljene vsebine dosledno spoštovali varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
6. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju prijavljene vsebine upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
7. dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenih vsebinah z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanciranje Mestne občine Koper je 15 EUR na uporabnika in vključuje vse stroške izvedbe.

Pogoje iz 5., 6. in 7. alineje III. točke javnega razpisa prijavitelj dokazuje s podpisano izjavo v obrazcu prijave na javni razpis.

III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Za ocenjevanje posameznih prijavljenih vsebin bodo uporabljena naslednja merila:
1. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
2. pregledna, jasna in natančna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja prijavljene vsebine (do 15 točk) in
3. sofinanciranje novoletnih obdaritev v preteklih letih s strani Mestne občine Koper (do 30 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2021 bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja prijavljenih vsebin z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper na uporabnika, glede na prijavljeno število uporabnikov in razpoložljiva sredstva v proračunu. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper za leto 2021 znaša 9.000,00 EUR.

V. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Obrazec prijave – razpis 2021 ni predmet dopolnjevanja.

VII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 26. novembra 2021 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2021, št. 122-105/2021«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav.

IX. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih prijavljenih vsebinah ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 15 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci prijavljenih vsebin bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih vsebin v letu 2021, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.