Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2024

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 354-5/2024-1 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2024
(v nadaljevanju: razpis)

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

 Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper (MOK) v letu 2024.

3. POGOJI IN MERILA

Prijavitelj se s svojim projektom za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2024 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024.

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in narave in, ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja in narave na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije varstva okolja in narave na območju Mestne občine Koper in
 • omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
 • imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja in
 • se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16 do 22 septembra 2024) in
 • morajo imeti izpolnjene pogodbene in finančne obveznosti do Mestne občine Koper, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.).

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Predmet sofinanciranja bodo:

 1. promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki in drugi izdelki),
 2. demonstracijski projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),
 3. projekti čiščenja, vzdrževanja registriranih rekreacijskih poti v Mestni občini Koper (učnih; www.map.slovenska-istra.si),
 4. projekti, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo varstva okolja in narave,
 5. projekti, ki so zanimivi za javnost, ter tako učinkoviti pri spodbujanju in promociji varovanja okolja in narave (predstavlja novost, je zanimiv po vsebini, predstavlja nov pristop k varovanju okolja ali ozaveščanju…),
 6. projekti, ki bodo promovirani in predstavljeni širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja.

Predmet sofinanciranja ne bodo:

 1. redne dejavnosti društva, zavoda ali druge ustanove, kot so npr. organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj,
 2. stroški vezani na redno dejavnost, kot so npr. najemnina za poslovni prostor, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
 3. članarina,
 4. investicije in investicijsko vzdrževanje,
 5. osnovna sredstva.

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki ne bodo aktivnosti oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Projekti, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

Pri prijavi upoštevati, da:

 • Prijavitelji lahko prijavijo največ tri projekte. Vsak projekt bo posebej točkovan oz. ocenjen.
 • Sodelovanje na prireditvi Teden mobilnosti se šteje kot projekt in je obvezno. Predstavitev na stojnici samo s predstavitvenim letakom se ne šteje za upravičen projekt iz razpisa. Za upravičene projekte štejejo predstavitve ali dejavnosti, ki vključujejo praktičen prikaz projekta, animacijo za javnost, interaktivne vsebine ipd.

Opomba razpisa:

Ni nujno, da bo delež sofinanciranja projekta v višini, kot je pričakovana iz strani prijavitelja. Na dodeljeno višino sredstev namreč vplivajo razpoložljiva sredstva, obseg in kakovost projekta, finančna in vsebinska realnost projekta ter obseg sodelovanja na prireditvah MOK (glej merila).

V primeru uspešne kandidature na razpisu mora prijavitelj pred podpisom pogodbe oceniti, ali lahko projekt izvede na predviden način in v predvidenem obsegu, kot se je k temu obvezal v razpisu, saj se s podpisom pogodbe k temu obveže. V kolikor ima zadržke, lahko od podpisa pogodbe odstopi.

Merila za izbor prijav so naslednja:

  MERILA število točk
1. Sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja (v javnem interesu) do 60
2. Vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta

 

do 215
3. Odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta

 

do 100
4. Finančna konstrukcija projekta

 

do 40
  Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 415.

 

 

 

Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavnega obrazca ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in komisija zgoraj navedenih meril ne bo mogla uporabiti (manjka določen podatek ali navedba), bo po odgovarjajočem merilu prijavitelju dodelila 0 točk.

Več meril in v večji meri, kot jih izpolnjuje projekt, več točk bo dodeljenih prijavitelju. Število točk vpliva na uspešnost prijave in višino sredstev, ki jih bo prejel prijavitelj.

4. VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju projektov in programov za leto 2024, znaša največ do 13.200 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.

5. ROK PORABE SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

6. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. ”Obrazec I. – Prijavni obrazec ni predmet dopolnitve”.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 11. marca 2024, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način, kot velja za pošiljanje prijave.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2024, »Ne odpiraj, št. 354 – 5/2024«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.

8. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer najkasneje v torek 19. 3. 2024.

Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili razpisa.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št. 05 6646386.