Preglej vse objave

Javno naročilo: Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 3 v Kopru

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnika, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljnjem besedilu: MOK) in Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna cesta 5, Koper (v nadaljnjem besedilu: ODU Koper), v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabita vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Celovito prenovo objekta – Vergerijev trg 3 v Kopru«.

Javno naročilo se skladno s 33. členom ZJN-3 izvaja kot priložnostno skupno javno naročanje naročnikov Mestne občine Koper in Obalnega doma upokojencev Koper, pri čemer je slednji s pooblastilom z dne 30. 4. 2021 pooblastil Mestno občino Koper za izvedbo javnega naročila.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2039 najkasneje do 1. 6. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Aktivnost se financira v okviru projekta »Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v del pritlične etaže obstoječe stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, v Kopru«, kateri je sofinanciran s strani RS in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan