09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji prodajnih mest v uporabo za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 3. 2013
Datum objave:

V skladu s 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja Mestna občina Koper

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB
O ODDAJI PRODAJNIH MEST V UPORABO za leto 2013

 

1)     Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji prodajnih mest v uporabo (v nadaljevanju: namera), in sicer:

a)      2 (dveh) prodajnih hišk na Semedelski cesti,

b)      8 (osmih) prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu,

c)      6 (šestih) prodajnih stojnic na Ukmarjevem trgu,

d)      8 (osmih) prodajnih hišk na Potniškem terminalu,

e)      na delih javnih površin na Potniškem terminalu, Ukmarjevem trgu, Semedelski cesti ter drugih javnih površinah,

v Kopru, za leto 2013 (v nadaljevanju se za vsa opredeljena prodajna mesta od a) do e) uporablja izraz: prodajna mesta).

2)     Na namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo prodajnih mest se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji (v nadaljevanju: uporabniki) in katerih ponudba ustreza vsebini namere.

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

–          izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki uporabnika, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,

–          fotokopijo odločbe (AJPES) o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list,

–          fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),

–          slikovno gradivo ponudbe uporabnika,

–          izjavo, da uporabnik nima odprtih zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper.

V kolikor komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje dokazil pod drugo, tretjo in četrto alinejo, uporabnika pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi. V primerih, ko komisija ugotovi, da uporabnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper, se prijavo uporabnika zavrže oziroma izloči iz nadaljnje obravnave.

Posamezni uporabnik lahko zaprosi za VEČ prodajnih mest, za vsako zaprošeno prodajno mesto mora oddati ločeno prijavnico. 

3)      Mestna občina Koper zagotavlja uporabniku predvideno:

–          prodajno hiško ali stojnico ali del javne površine,

–          2x vtičnico (220V) za prodajno hiško na Potniškem terminalu, 1x vtičnico (220V) za prodajno hiško na Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti,

–          1x stropna luč za prodajne hiške na Potniškem terminalu.

Natančne lokacije delov javnih površin se izbranim uporabnikom določijo v pogodbi, in sicer tako da se kot prvemu dodelitev lokacije omogoči uporabniku, ki je prejel najvišje število točk. V primeru, da uporabnik želi več delov javnih površin, mora le to navesti v prijavnici. Uporabnina in varščina ter ostali predvideni stroški se v tem primeru seštevajo, za vsak dodeljen del javne površine posebej. Uporabnik lahko predlaga uporabo tudi drugega dela javne površine, ki v nameri o sklenitvi neposrednih pogodb ni natančno določen (zemljevid lokacij). Le te uporabnik navede v prijavnici in ob tem priloži označen predlog točne lokacije. V kolikor Mestna občina Koper oceni, da sta predlagana lokacija in vsebina ponudbe ustrezni, lahko omogoči uporabniku uporabo predlagane lokacije ali pa uporabniku predlaga drugo primernejšo lokacijo, pod pogoji te namere.

Priklop na elektriko in tokovina nista zagotovljeni za uporabnike prodajnih stojnic na Ukmarjevem trgu in za uporabnike na delih javnih površin. Uporaba vode ni predvidena.

Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest, je v domeni posameznega uporabnika in ne Mestne občine Koper. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje Mestne občine Koper in pridobiti ustrezna dovoljenja ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso.

4)      Prodajna mesta se oddajo v uporabo za izvajanje/ponujanje naslednjih dejavnosti in/ali storitev:

 1. specializirana gostinska ponudba, ki zajema prodajo sladkorne pene, kokic, palačink, kostanjev, koruze in drugih sezonskih izdelkov, kuhanega vina, sadnih sokov in podobno (prodajna mesta navedena pod točko a) in b));
 2. prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo (prodajna mesta navedena od točke a) – d));
 3. prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala – kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin (prodajna mesta navedena od točke a) – d));
 4. prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije (prodajna mesta navedena od točke a) – d));
 5. prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov (prodajna mesta navedena od točke a) – d));
 6. storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev (Ponudba ponudnika, ki zaproša za prodajno mesto na Potniškem terminalu, mora upoštevati naslednji pogoj: njegova ponudba se mora razlikovati od ponudbe, ki jo je za svoje goste pripravil ladjar. [1] V primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom.) (prodajna mesta navedena od točke a) – d));
 7. štirikolesniki, skuterji, skiroji in druga električna vozila, ki se oddajajo obiskovalcem v najem (ne velja za osebna in tovorna vozila) ali druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra (prodajna mesta navedena pod točko e));
 8. specializirana gostinska ponudba v samostojnih ličnih konstrukcijah, z možnostjo postavitve le na Semedelski cesti (prodajno mesto pod točko e));
 9. prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.) – prodajni avtomati z gostinsko ponudbo niso predmet ponudbe, razen prodajni avtomati s postavitvijo na potniškem terminalu (prodajna mesta navedena pod točko e));

10.  druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v navedene ponudbe od 1-9 (lahko vključuje tudi eno izmed vsebin pod naštetimi ponudbami od 1-9 (prodajna mesta navedena od točke a) – d)).

Na prodajnih mestih pod točkama c) in d) ne more biti predmet ponudbe gostinska ponudba.

Ustreznost vsebine ponudbe po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava uporabnika, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se zavrne.

5)     Vsak izbrani uporabnik si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

6)     Uporabno obdobje za prodajna mesta a), b), d) in e) traja od predvidoma 5. aprila 2013 do 5. januarja 2014, z možnostjo podaljšanja za leto 2014, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri. Za prodajna mesta pod točko c) – prodajne stojnice na Ukmarjevem trgu, pa traja uporabno obdobje od predvidoma 1. junija 2013 – 2. septembra 2013 – od ponedeljka do sobote in ob praznikih (v kolikor to ni nedelja).

Urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je opredeljen v nadaljevanju.

7)      Prodajna mesta morajo obratovati najmanj po naslednjem urniku:

–          od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer po urniku in v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Uporabnik mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2013. V tem primeru bo Mestna občina Koper posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 10 dni pred posameznim prihodom potniške ladje (velja za vsa prodajna mesta opredeljena od točke a) do e), z izjemo nedelj pri prodajnem mestu pod točko c));

–          od predvidoma 5. aprila 2013 do vključno 30. junija 2013 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00 (z izjemo nedelj pri prodajnem mestu pod točko c));

–          od 1. julija 2013 do vključno 22. septembra 2013: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 13:00 in 16:00 – 21:00 (z izjemo nedelj pri prodajnem mestu pod točko c));

–          od 23. septembra 2013 do vključno 17. novembra 2013: prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00;

–          v času prireditve Dnevi kmetijstva Slovenske Istre 2013 (predvidoma 5. in 6. oktober 2013) prodajna mesta obratujejo v soboto in nedeljo, od 9:00 – 21:00;

–          30. novembra in 1. decembra 2013 ter v času Miklavža – 7. in 8. decembra 2013, prodajna mesta obratujejo od 09:00 –19:00;

–          od 23. decembra 2013 do 31. decembra 2013 prodajna mesta obratujejo od 09:00 –19:00 ter 1. januarja 2014, od 12:00 – 19:00.

Vsi uporabniki lahko obratujejo tudi druge dneve, ki niso določeni v tej nameri, v okviru opredeljenega uporabnega obdobja navedenega za posamezno prodajno mesto pod točko 6.

8)      Uporabnina in varščina za posamezno prodajno mesto za ves čas uporabe znašata:

a)      VARŠČINA:

Za prodajna mesta od točke a) do točke e) znaša višina varščine 300 EUR, izjema so le ponudniki specializirane gostinske ponudbe, katerih varščina znaša 500 EUR za posamezno prodajno mesto.

DDV v varščino ni vključen.

b)      UPORABNINA:

 1. Prodajna hiška na Semedelski cesti in na Ukmarjevem trgu:

–          za ponudnike specializirane gostinske ponudbe: najmanj 1000 EUR brez DDV, 1.200 EUR z DDV-jem;

–          za ostale ponudnike: najmanj 500 EUR brez DDV, 600 EUR z DDV-jem.

 1. Prodajna hiška na Potniškem terminalu: najmanj 300 EUR brez DDV, 360 EUR z DDV-jem.
 1. Prodajne stojnice na Ukmarjevem trgu: najmanj 300 EUR brez DDV, 360 EUR z DDV-jem.
 1. Na delih javnih površin na Potniškem terminalu, Ukmarjevem trgu, Semedelski cesti ter drugih javnih površinah

 

Javna površina

Prodajni avtomati (cena velja za EN prodajni avtomat)

Štirikolesniki, skuterji in druga sorodna turistična ponudba, ki pomeni atrakcijo

Specializirana gostinska ponudba

do 6 m2  (na posamezno prodajno mesto)

Najmanj 300 EUR brez DDV,

360 EUR z DDV

Najmanj 500 EUR brez DDV,

600 EUR z DDV

Najmanj 1.200 EUR brez DDV,

1.440 EUR z DDV

od 7 m2  do 12 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere.

Najmanj 800 EUR brez DDV,

960 EUR z DDV

Ni predmet namere.

 

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani uporabnik strošek uporabnine z DDV v višini 100%  in varščine v višini 100 % (na varščino se ne obračunava DDV). Uporabniki javnih površin poravnajo tudi upravno takso v višini 22,66 EUR ter občinsko takso, ki znaša 0,18 EUR na m2/dan. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta.

Za vsak dodatni kvadratni meter ob prodajni hiški ali prodajni stojnici, ki ga uporabnik zasede, se v skladu z občinskim odlokom zaračuna občinska taksa.

Varščino se izbranemu uporabniku vrne, in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se uporabniku prodajnega mesta vrne varščino so:

–          podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,

–          vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,

–          prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,

–          prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,

–          uporabnik je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor uporabnik ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

V kolikor uporabnik krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da uporabnik ne obratuje več kot 5-krat v obdobju določenem pod točko 6 in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se uporabniku pogodba prekine. Uporabnik mora nemudoma vrniti ključe prodajne hiške in le-to izprazniti ali izprazniti prodajno stojnico oz. dodeljeno javno površino ter poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru uporabnik ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu uporabniku iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

V primeru, ko postavljena konstrukcija oz. drugi predmeti uporabnika, ki jim je bil dodeljen del javne površine, ovirajo izvedbo posamezne prireditve, jih mora uporabnik, za čas prireditve, na lastne stroške, odstraniti. V takih primerih bo Mestne občine Koper uporabniku naročila odstranitev, najmanj 10 dni pred izvedbo prireditve.

9)   Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-4/2013 z dne 11.2.2013. Vse prispele prijave bodo, pod pogoji opredeljenimi v nameri, ocenjene z naslednjimi merili:

 

 

MERILO

MOŽNE TOČKE

 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe.

do 20

2.

Izvirnost, inovativnost ponudbe:

– ponudba je inovativna ali izvirna,

– ponudba ni inovativna ali izvirna.

10

0

3.

Reference (prijavitelj je že imel prodajno mesto na Potniškem terminalu, Ukmarjevem trgu, Semedelski cesti in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v Mestni občini Koper ali na Istrski tržnici).

10

 

Maksimalno število točk:

40

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan skupni prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine in na podlagi dodeljenega števila točk za posamezno prodajno mesto od točke a) do točke e). Neposredne pogodbe bodo sklenjene za toliko prodajnih mest, kot je prostih, in sicer z  najprimernejšimi uporabniki, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino in zbrali najmanj 15 točk. V kolikor ponudi več uporabnikov enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva uporabnika tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino. Ostali zainteresirani uporabniki se glede na predlagano višino uporabnine in zbrano število točk uvrstijo na prednostni seznam.

10)    Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 22. marca 2013, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni občine, v času uradnih ur. Zainteresirani uporabniki lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite pri Jani Otočan, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-242.

Za navedena prodajna mesta bodo sklenjene neposredne pogodbe z najprimernejšimi uporabniki, opredeljenimi v prejšnji točki.

Pogodbe bodo sklenjene za določen čas, in sicer do 5. januarja 2014 z možnostjo podaljšanja za leto 2014, kot navaja točka 6) te namere.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN

 

Boris Popovič, l.r.


[1] Turistična agencija mora na dan prihoda potniške ladje, ponujati izlete za druge turistične destinacije, kot jih na ladji ponuja svojim gostom ladjar.