Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki se bo vršila 30. marca 2023

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju Uredba) ter Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2023, objavlja

JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Mestna občina Koper, matična številka 5874424000, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan.

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

 1. Nepremičnina s parc. št. 774/3, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 774/3), v izmeri 578 m2 in nepremičnina s parc. št. 774/4, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 774/4), v izmeri 294 m2, v skupni izmeri 872 m2

Predmetni nepremičnini, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, ki se ureja po določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa “Panajotopulo” (Uradni list RS, št. 41/20) (v nadaljevanju OPPN Panajotopulo).

Predmetni nepremičnini se nahajata na širšem območju graščine Panajotopulo z oznako A1, na katerem se varuje krajinska in arhitekturna zasnova ter dominanta graščine s pripadajočim vrtom in dvoriščem. Dopustna je gradnja kleti, katera mora biti popolnoma vkopana. Etažnost v kletni nivo ni omejena. Nepremičnini nimata stika z javnim dobrom.

Po parc. št. 774/3, k.o. Bertoki poteka NN nadzemni vod elektrike, po parc. št. 774/4, k.o. Bertoki pa poteka telefon (nadzemno in podzemno) ter NN nadzemni vod elektrike,  za katere služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Po parc. št. 774/3, k.o. Bertoki je po OPPN Panajotopulo predvidena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije.

Izklicna cena: 100.100,00 € (z besedo: stotisoč sto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 20.020,00 € (z besedo: dvajsettisoč dvajset evrov 00/100).

 1. Nepremičnina s parc. št. 774/41, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 774/41), v izmeri 910 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja in se ureja po določilih OPPN Panajotopulo.

Predmetna nepremičnina se nahaja na območju z oznako C, na katerem je predvidena gradnja stanovanjske stavbe z največ 2 stanovanjskimi enoti ali 1 stanovanjsko enoto in 1 nestanovanjsko enoto. Nepremičnina nima stika z javnim dobrim.

Izklicna cena: 163.709,00 € (z besedo: stotriinšestdesettisoč sedemstodevet evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 32.741,80 € (z besedo: dvaintridesettisoč sedemstoenainštirideset evrov in 80/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 774/43, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 774/43), v izmeri 576 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja in se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01,  Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16 – v nadaljevanju PUP Koper). Nepremičnina nima stika z javnim dobrim.

Izklicna cena: 78.950,00 € (z besedo: oseminsedemdesettisoč devetstopetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 15.790,00 € (z besedo: petnajsttisočsedemstodevetdeset evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 774/44, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 774/44), v izmeri 303 m2

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina nima stika z javnim dobrim.

Izklicna cena: 41.530,00 € (z besedo: enainštiridesettisoč petstotrideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 8.306,00 € (z besedo: osemtisoč tristošest evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2727/1, k. o. Črni Kal (ID znak: parcela 2600 2727/1), v izmeri 643 m2

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper v večjem delu nahaja na območju gozdnih zemljišč ter v manjšem delu na II. območju kmetijskih zemljišč in ureditvenem območju za poselitev, območje za promet in zveze, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Prodajalec bo po izvedeni javni dražbi v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) podal ponudbo za prodajo zemljišča pristojni upravni enoti, ki jo bo objavila na oglasni deski.

Izklicna cena: 22.540,00 € (z besedo: dvaindvajsettisoč petstoštirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 4.508,00 € (z besedo: štiritisoč petstoosem evrov 00/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2434/4 k.o. Sv. Anton (ID znak: parc. 2612 2434/4), v izmeri 573 m2.

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju večjih nezazidanih zemljišč z oznako ZU-87/4 –P#, na delu, katerega je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe. Mestna občina Koper je pričela s postopkom ustanovitve javnega dobra na parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Izklicna cena: 106.676,00 € (z besedo: stošesttisoč šeststošestinsedemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 21.335,20 € (z besedo: enaindvajsettisoč tristopetintrideset evrov in 20/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 2435/2 k.o. Sv. Anton (ID znak: parc. 2612 2435/2), v izmeri 947 m2.

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton – Vrtine, in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja na območju večjih nezazidanih zemljišč z oznako ZU-87/4 –P#, na delu, katerega je Mestna občina Koper konec leta 2022 zgradila komunalno infrastrukturo (cesto, vodovod, delno javno razsvetljavo in delno meteorno kanalizacijo), po parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton, s čimer je zagotovljena minimalna komunalna oskrba za stanovanjske stavbe. Mestna občina Koper je pričela s postopkom ustanovitve javnega dobra na parc. št. 2432/9, 2435/4 in 2434/5 k.o. Sv. Anton.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, zato je na tem območju predvidena izgradnja MKČN.

Po zahodnem delu parc. št. 2435/2 k.o. Sv. Anton poteka nadzemno elektro omrežje.

Izklicna cena: 176.304,00 € (z besedo: stošestinsedemdesettisoč tristoštiri evre 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 35.260,80 € (z besedo: petintridesettisoč dvestošestdeset evrov in 80/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 1217/13 k.o. Škofije (ID znak: parc. 2595 1217/13), v izmeri 519 m2, v celoti in nepremičnina s parc. št. 1217/12 k.o. Škofije (ID znak: parc. 2595 1217/12), v izmeri 481 m2, do deleža do 1/3-ine.

Predmetni nepremičnini, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahajata na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja z oznako KS-17-18, v naselju Zgornje Škofije, in se ureja po določilih PUP Koper. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Idejna zasnova ne prejudicira končne urbanistične in komunalne ureditve parcel, ki so predmet prodaje.

Dostop do nepremičnin s parc. št. 1217/13, 1217/15 in 1217/16, k.o. Škofije je predviden po nepremičnini s parc. št. 1217/12 k.o. Škofije, ki se do deleža 1/3-ine prodaja skupaj s posamezno nepremičnino. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb. Priključitev na javno meteorno in fekalno kanalizacijo bo možna po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijski sistem aglomeracije Škofije – Zgornje Škofije, v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran«.

Po skrajnem jugozahodnem delu nepremičnine s parc. št. 1217/13, k.o. Škofije poteka javni vodovod, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi.

Po nepremičnini s parc. št. 1217/12, k.o. Škofije poteka javni vodovod ter telekomunikacijsko omrežje, za katera služnost ni vpisana v zemljiško knjigo. V zemljiški knjigi je na parc. št. 1217/12, k.o. Škofije  pod ID omejitev 22611219,  na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1217/11 in 1217/12, obe k.o. Škofije, št. 478-734/2021-9, z dne 25.05.2022, vknjižena služnostna pravica dovoza in dostopa na javno cestno omrežje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1216/2, k.o. Škofije.

Izklicna cena: 94.729,00 € (z besedo: štiriindevetdesettisoč sedemsto devetindvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 18.945,80 € (z besedo: osemnajsttisoč devetstopetinštirideset evrov in 80/100)

 1. Nepremičnina s parc. št. 1217/16 k.o. Škofije (ID znak: parc. 2595 1217/16), v izmeri 1031 m2, v celoti in nepremičnina s parc. št. 1217/12 k.o. Škofije (ID znak: parc. 2595 1217/12), v izmeri 481 m2, do deleža do 1/3-ine.

Predmetni nepremičnini, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih nahajata na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja z oznako KS-17-18, v naselju Zgornje Škofije, in se ureja po določilih PUP Koper. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo. Idejna zasnova ne prejudicira končne urbanistične in komunalne ureditve parcel, ki so predmet prodaje.

Dostop do nepremičnin s parc. št. 1217/13, 1217/15 in 1217/16, k.o. Škofije je predviden po nepremičnini s parc. št. 1217/12 k.o. Škofije, ki se do deleža 1/3-ine prodaja skupaj s posamezno nepremičnino. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.  Priključitev na javno meteorno in fekalno kanalizacijo bo možna po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijski sistem aglomeracije Škofije – Zgornje Škofije, v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran«.

Po osrednjem delu parc. št. 1217/16, k.o. Škofije poteka prečno nadzemni večsistemski daljnovod ter na skrajni južni in vzhodni strani prestavljeno nadzemno telekomunikacijsko omrežje, za katera služnost ni vpisana v zemljiško knjigo. Po nepremičnini s parc. št. 1217/12, k.o. Škofije poteka javni vodovod ter telekomunikacijsko omrežje, za katera služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. V zemljiški knjigi je na parc. št. 1217/12, k.o. Škofije  pod ID omejitev 22611219,  na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1217/11 in 1217/12, obe k.o. Škofije, št. 478-734/2021-9, z dne 25.05.2022, vknjižena služnostna pravica dovoza in dostopa na javno cestno omrežje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1216/2, k.o. Škofije.

Izklicna cena: 165.788,00 € (z besedo: stopetinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset  evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Varščina: 33.157,60 € (z besedo: triintridesettisoč stosedeminpetdeset evrov in 60/100).

3. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 €.

4. POGOJI PRODAJE

Na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Na podlagi 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) (Uradni list RS, št. 90/21) ima Stanovanjski sklad RS pri prodaji nepremičnin pod zap. št. 2., 7. in 9 predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Če bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po petem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz sedmega odstavka te točke, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 15. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto in prodajalec dražbe obdrži vplačano varščino.

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila v četrtek 30. 3. 2023 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.

7. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom RS, postane lastnik nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno

prijavi, tako da:

 • plača varščino ter predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izpisek iz sodnega registra oz. AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Predloženih dokazil organizator javne dražbe ne vrača.

8. VARŠČINA

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478902023…… (dodati zap. št. nepremičnine), z navedbo »plačilo varščine – zap. št. ……«.

Varščina mora biti nakazana na računu Mestne občine Koper najpozneje in vključno do 27.3. 2023. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe ali k dražbi ne pristopi, organizator javne dražbe obdrži varščino.

9. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Če dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper, pridrži pravico, pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje delno ali v celoti ustavi, kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

10. SKLENITEV POGODBE IN PLAČILO KUPNINE PRI PRODAJI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA

Dražitelj je v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni upravni enoti, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.

V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem, uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina.

Po pravnomočni odločbi o odobritvi pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo, bo Mestna občina Koper, najkasneje v roku 15 dni sklenila pogodbo o prodaji nepremičnin.

11. STROŠKI

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. ZAKONSKA PODLAGA

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ter določbe 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

13. DODATNA POJASNILA:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00)  na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.«