Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1, 1034/2 in 1034/3, vse k.o. 2590 Hribi – Delibera sulla verifica urbanistica per il terreno con numero di particella 1034/1, 1034/2 e 1034/3, tutte C.c. 2590 Hribi (UL RS, št.: 207/2021)