Vse vloge, obrazci in predpisi

UN za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano v športnorekreacijskem coni v Kopru

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 15/07).

 
Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).