Preglej vse novice

Še danes rok za prijavo na razpis za državne pomoči na področju kmetijstva

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Danes se izteka rok za prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2023. Upravičenci do pomoči so fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v kmetijskem sektorju, imajo sedež kmetijskega gospodarstva v MOK in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. Interesenti lahko vlogo oddajo osebno na sedežu MOK, Verdijeva 10, Koper do 12. ure ali preko pošte s priporočeno pošiljko do 23:59.

Prav tako so do omenjenih državnih pomoči upravičena stanovska in interesna združenja oziroma društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Koper.

Nepovratna sredstva iz naslova državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu so namenjena pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij.

Sredstva za financiranje izvedbe po de minimis pomoči se bodo podelila za projekte, povezane z razvojem podeželja in za razvoj dopolnilne dejavnosti.

Med ostale ukrepe občine sodi sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj ni pridobivanje dobička.

Interesenti morajo poslati vlogo za vsak ukrep posebej, in sicer v ločeni zaprti ovojnici z obvezno navedbo Za javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2023, Ne odpiraj, št. 331-2/2023. Na hrbtni strani morajo biti navedeni podatki upravičenca (ime, priimek, naslov).

Več o razpisu na spletni povezavi.