Javno naročilo za dobavo gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 za Prostovoljno gasilsko društvo Movraž


POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Prostovoljno gasilsko društvo Movraž (v nadaljevanju: Naročnik), v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabita vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobava gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20.2.2020 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15489

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.2.2020 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.