Stališča do pripomb na OPPN za ureditev kompleksa Panajotopulo

Javna razgrnitev je potekala od 26.09.2019 do 26.10.2019, javna obravnava pa je bila 16.10.2019.