Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Tudi v letu 2022 sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v koprski občini

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Upravičenci lahko tudi v letu 2022 kandidirajo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper. Gre za 74 tisoč evrov, ki jih bo občina na podlagi objavljenega javnega razpisa namenila za izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva. Rok za oddajo vlog se izteče 11. marca.

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2022. Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči na podlagi uredbe za »skupinske izjeme« in uredbe »de minimis« ter »ostalih ukrepov občine«, in sicer za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v občini. Sredstva po tem razpisu, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper, se dodeljujejo za različne namene znotraj posameznega ukrepa po pravilih o državnih pomočeh.

Gre za skupno 74 tisoč evrov pomoči, od tega je 48.500 evrov namenjenih za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter pomoč pri plačilu zavarovalnih premij. Občina bo 11.500 evrov namenila pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji in izobraževanju ter usposabljanju na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 14.000 evrov bo dodelila za sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja z območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči in njihov cilj ni pridobivanje dobička.

Zainteresirani morajo ustrezno označeno vlogo poslati do vključno petka, 11. marca 2022, po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo v času uradnih ur oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper. Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo »SKUPINSKE IZJEME«, »DE MINIMIS« oziroma »OSTALI UKREPI OBČINE«. Če prijavitelj pošlje več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Pogoji za dodelitev sredstev, merila za izbor, upravičenci, rok in način prijave na razpis ter posamezni ukrepi, ki se financirajo, so razvidni iz objavljene razpisne dokumentacije na spletni povezavi.