Preglej vse novice

V pripravi so Spremembe in dopolnitve OPPN za gradnjo kmetijskih objektov

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je na pobudo investitorjev začela postopek priprave sprememb in dopolnitev veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov (Uradni list RS, št. 47/2016, v nadaljevanju: SD OPPN). Zakon o kmetijskih zemljiščih lokalni skupnosti omogoča, da s pripravo prostorskega akta načrtuje gradnjo na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so v zakonu posebej navedeni.

Predmet urejanja je opredelitev sprememb načrtovanih kmetijskih objektov, funkcionalnega zemljišča, infrastrukturnih ureditev in priključkov. Osnovni cilj predlaganih sprememb je omogočiti širitev kmetijske proizvodnje s prilagoditvijo izrabe razpoložljivih površin glede umestitve, razporeditve in gabaritov predvidenih objektov.

Mestna občina Koper je skladno s 119. v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZUreP-2) objavila Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov. Določila in usmeritve za pripravo SD OPPN so povzeti v dopolnjenih Izhodiščih za pripravo SD OPPN, ki jih je izdelalo podjetje IB Studio, d.o.o., Kampel 114, Koper, pod številko projekta 15/21, september 2021. Izhodišča so dopolnjena skladno s Stališči do pripomb in predlogov prejetih med javno objavo osnutka izhodišč, ki je potekala od 29. 7. 2021 do vključno 12. 8. 2021 in se s tem sklepom potrdijo.

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov