Preglej vse novice

MOK korak bližje sprejemu OPN-ja

Kategorija: OPN
Datum objave:

Mestna občina Koper je zaključila postopek oddaje javnega naročila za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in izbrala izvajalca. Danes je podpisala pogodbo z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, d. d., ki nastopa skupaj s podjetjem Locus, d. o. o. Izvajalec izpolnjuje zahtevane visoke razpisne pogoje tako pri sestavi strokovne ekipe kot na področju referenc.

Vodstvo MOK in strokovne službe so letos aktivno pristopili k pripravi Občinskega prostorskega načrta, v katerem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja lokalne skupnosti. Danes je župan Aleš Bržan podpisal pogodbo z izvajalcem – Ljubljanski urbanistični zavod, d. d. v skupnem nastopu z Locus, d. o. o. Izvajalec bo k izdelavi občinskega prostorskega načrta pristopil na podlagi upoštevanja ciljev urejanja prostora, poznavanja sedanjih in oceni prihodnjih potreb. V okviru pogodbenih del mora pripraviti potrebne strokovne podlage, preučiti že izdelane strateške dokumente, smernice nosilcev urejanja prostora in na podlagi tega preučiti območja prenove posameznih naselij, preveriti ureditvena območja naselij ter v skladu z zakonskimi določili izdelati občinski prostorski načrt.

Gre za ključen in kot tak najpomembnejši prostorski dokument občine, s katerim bo MOK na izvedbeni ravni načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena, določila namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje za umestitev načrtovanih posegov v prostor. »Postopek sprejema Občinskega prostorskega načrta je zelo zahteven in dolgotrajen, zato obžalujem, da smo z njim v Kopru odlašali celo desetletje. Ne glede na zamudo pa sem prepričan, da bomo na koncu dobili dober dokument, saj smo na razpisu izbrali vrhunske strokovnjake, v pripravo OPN-ja pa bomo aktivno vključevali tudi javnost,« je ob tem povedal župan Aleš Bržan.

Zaradi pomembnosti dokumenta bo osnutek občinskega prostorskega načrta predstavljen tudi po krajevnih skupnostih, in sicer predvidoma marca naslednje leto. Je pa občina k aktivni pripravi OPN že vključila predstavnike KS, na prvem srečanju z njimi junija jim je namreč predstavila terminski načrt sprejema in druge ključne informacije. Mestna občina Koper mora po izdelanem osnutku pridobiti prva mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za varstvo narave in drugih nosilcev urejanja prostora ter osnutek OPN-ja dopolniti. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, v tem času pa bo širša javnost še lahko dala pripombe. Predvidoma aprila leta 2021 bo sledila obravnava stališč do pripomb in predlogov javnosti ter priprava predloga OPN-ja, na katerega bo treba pridobiti še drugo mnenje nosilcev urejanja prostora, Občinski prostorski načrt pa bo Mestna občina Koper dokončno sprejela predvidoma konec leta 2021.