Italijanska narodna skupnost

11. in 64. člen Ustave Republike Slovenije opredeljujeta posebne pravice avtohtone madžarske in italijanske narodne skupnosti. Italijansko narodno skupnost Koper zastopa Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (C.A.N.), subjekt javnega prava, kot predvideva Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, ki ga je Državni zbor sprejel oktobra 1994. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti deluje na občinski ravni (občin Koper, Izola in Piran), njen namen pa je zadovoljevanje institucionalnih potreb italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Vrhovni organ skupnosti je Svet, ki ga sestavlja devet članov, izvoljenih na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah. Te potekajo v skladu z zakonodajo, ki ureja lokalne volitve v Sloveniji. Aktivna in pasivna volilna pravica pripada izključno pripadnikom italijanske narodnosti, na temelju posebnih volilnih imenikov, ki jih vodijo same skupnosti, preverjajo pa pristojni organi posameznih upravnih enot pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Volitve praviloma potekajo sočasno z lokalnimi volitvami.

V skladu s Statutom Samoupravna skupnost italijanske narodnosti obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj skupnosti v občini, kjer ta deluje, pa tudi njene posebne pravice in ohranjanje posebnosti narodnostno mešanih območij. S tem v zvezi skupnost občinskim organom posreduje pobude, mnenja in priporočila, ti pa so jih dolžni upoštevati in se nanje odzvati. Sredstva za delovanje skupnosti na kulturnem področju, pa tudi za delovanje društev znotraj italijanske narodne skupnosti, še zlasti Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio« Koper, Skupnosti Italijanov Bertoki in Skupnosti Italijanov Hrvatini, zagotavljata Mestna občina Koper in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Občinske Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so skupaj z občinami soustanoviteljice osnovnih šol in otroških vrtcev italijanske narodne skupnosti, in izvolijo svoje predstavnike v njihove organe upravljanja. Sveti Samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti Koper, Izola in Piran izvolijo (neposredne volitve) devet članov Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki nastopa kot sogovornik državnih organov, ko gre za vprašanja italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Italijanska narodna skupnost Koper neposredno voli tudi tri svetnike – pripadnike italijanske narodnosti občinskega sveta Koper. V skladu z občinskim statutom je izmed teh izvoljen en podžupan.

O dvojezičnosti je treba vedeti …

Mestna občina Koper želi občanom nuditi čim več informacij glede dvojezičnega poslovanja na narodnostno mešanem območju. Zato smo se odločili, da bomo občanom na voljo za svetovanje glede dvojezičnih napisov.

Za vse informacije glede posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti in vprašanja na to tematiko je na voljo strokovna sodelavka za vprašanja italijanske narodne skupnosti v Kabinetu župana Mestne občine Koper Marialuisa Maier-Sponza, T: 05 664 64 12.