Preglej vse novice

Občina poziva k oblikovanju izhodišč za spremembe in dopolnitve OPPN za gradnjo kmetijskih objektov

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je prejela pobudo investitorja za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov (v nadaljevanju: SD OPPN). Zakon o kmetijskih zemljiščih lokalni skupnosti omogoča, da z OPPN načrtuje gradnjo na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so v zakonu posebej navedeni. 

Mestna občina Koper je na podlagi pobude in v skladu s 108. in 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZUreP-2) objavila Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov, ki bo na spletni strani https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-gradnjo-kmetijskih-objektov/ objavljen do vključno 12. 8. 2021. ž

V času objave izhodišč lahko zainteresirana javnost posreduje pisne pripombe in predloge na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si s pripisom “3505-8/2021 – Pripombe na izhodišča za pripravo »SD OPPN za gradnjo na kmetijskih zemljiščih«). Pripombe in predloge je možno podati do vključno 12. 8. 2021.

Gradivo javne objave je dostopno tukaj.