Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok za vplačilo varščine: 14. 12. 2021
Datum objave:

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA 

  1. Nepremičnina s parc. št. 2678/21, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 2678/21), v izmeri 703 m2

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano, , v naselju Pobegi in se ureja po določilih in se ureja po določilih PUP Koper.
Po severovzodnem delu parcele poteka vod – priključek stanovanjskega objekta s parc. št. 2676 k.o. Bertoki na javno fekalno kanalizacijo,  za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Vod javne fekalne kanalizacije in javni vodovod potekata po parc. št. 2571/1 k.o. Bertoki. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.
Izklicna cena: 94.775,00 €, brez 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 2864/1, k.o. Dekani (ID znak: parcela 2603 2864/1), v izmeri 1.345 m2 in nepremičnina s parc. št. 2864/2, k.o. Dekani (ID znak: parcela 2603 2864/2), v izmeri 1.500 m2

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, in se ureja po določilih PUP Koper.
Na nepremičninah s parc. št. 2864/1 in 2864/2, k.o. Dekani je na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z dne 16.10.2006 ustanovljena stavbna pravica, za dobo 35 let. Nepremičnina s parc. št. 2864/2, k.o. Dekani predstavlja parcelo na kateri se nahaja objekt, zaradi katerega je tudi ustanovljena stavbna pravica. Prav tako se del objekta nahaja na južnem delu nepremičnine s parc. št. 2864/1, k.o. Dekani.
Na nepremičnini s parc. št. 2864/1, k.o. Dekani je vknjižena služnostna pravica za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje elektroenergetskih naprav »EEN Toškan«. Na osrednjem delu prečno po nepremičnini s parc. št. 2864/2, k.o. Dekani poteka vodovod – ena izmed glavnih linij Rižanskega vodovoda, za kar se bo ob sklenitvi pogodbe vpisala trajna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Rižanskega vodovoda Koper.
Izklicna cena: 143.393,00 €,brez22 % DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 2708, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 2708), v izmeri 63 m2

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, in se ureja po določilih PUP Koper.
Na nepremičnini se na JV delu parcele nahaja stanovanjski objekt, katerega površina v obeh etažah znaša 30,36 m2. Na SZ delu nepremičnine se nahaja dvoriščni prostor. Gre za objekt v katerem je en prostor, nad njim pa je podstrešni prostor, ki nima dostopa. V katastru je voden kot št. stavbe 1437, zemljišče pod stavbo 23 m2.
Izklicna cena: 32.762,00 €, brez  2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

  1. Nepremičnina s parc. št. 417/13, k. o. Plavje (ID znak: parcela 2589 417/13), v izmeri 344 m2

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, in se ureja po določilih PUP Koper. V zemljiški knjigi je na nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost ter stvarna služnost/nujna pot/ nepravo stvarno breme.
Izklicna cena: 33.162,00 €, brez  22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 3379, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 3379), v celotni izmeri 36 m2, nepremičnina s parc. št. 3380, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 3380), v celotni izmeri 242 m2 in nepremičnina s parc. št. 653, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 653), v celotni izmeri 313 m2. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na vseh treh nepremičninah do ½-ice od celote.

Predmetne nepremičnine se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, in se ureja po določilih PUP Koper.
Na nepremičninah s parc. št. 3379 in 3380, obe k.o. Pomjan, se nahaja dvoetažni objekt ter zemljišče pred in ob objektu. Objekt ni v uporabi. V osnovi gre za starejši objekt s kamnitim obodnim zidovjem. Del strešne konstrukcije je narušen. V katastru je voden kot št. stavbe 274 in 275, brez h. š., zemljišče pod stavbo 70 m2.
Izklicna cena solastniškega deleža do ½-ice: 27.085,00 €, brez  22% DDV in 2 % davka na promet nepremičnin, ki ju plača kupec. 

  1. Nepremičnina s parc. št. 3436, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 3436), v izmeri 237 m2 in nepremičnina s parc. št. 3437, k. o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 3437), v izmeri 172 m2

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, in se ureja po določilih PUP Koper.
Na nepremičninah se nahaja dotrajan stanovanjski objekt, z naslovom Fijeroga 7, pomožni kmetijski objekt ter zemljišče pred in ob objektih. Objekta nista v uporabi. V osnovi gre za starejša objekta s kamnitim obodnim zidovjem, ponekod zaraščena. V katastru sta vodena kot št. stavbe 229 in št. stavbe 220.
Izklicna cena: 76.710,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  1. Nepremičnina s parc. št. 1461/56, k. o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1461/56), v izmeri 120 m2, do deleža 4/9-ine

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Olmo, in se ureja po določilih PUP Koper.
Na nepremičnini se nahaja dotrajana pritlična sredinska vrstna hiša z naslovom Koper, Dolinska cesta 52 ter zemljišče. Parcela obsega zemljišče pod stavbo v izmeri 72 m2, na katerem stoji stavba označena z ID znakom 2606 5926-1 in zemljišče v izmeri 48 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper do 4/9 –ine od celote.
Izklicna cena solastniškega deleža do 4/9-ice: 87.278,00€, brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.