Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2023

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 354-6/2023-1 z dne 27. 1. 2023 Mestna občina Koper objavlja

 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2023 (v nadaljevanju: razpis)

 

 1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

 Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

 2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper (MOK) v letu 2023.

 3. POGOJI IN MERILA 

Prijavitelj se s svojim projektom za leto 2023 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2023 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in narave in, ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja in narave na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem varstva okolja in narave na območju Mestne občine Koper in
 • omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
 • se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16 do 22 septembra 2023) in
 • imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Predmet sofinanciranja bodo:

 1. promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki in drugi izdelki),
 2. demonstracijski projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),
 3. projekti čiščenja, vzdrževanja registriranih rekreacijskih poti v Mestni občini Koper (učnih; www.map.slovenska-istra.si),
 4. projekti, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo varstva okolja in narave,
 5. projekti, ki so inovativne narave in zanimivi za javnost, ter tako učinkoviti pri spodbujanju in promociji varovanja okolja in narave (predstavlja novost, je zanimiv po vsebini in predstavlja nov pristop k varovanju okolja ali ozaveščanju),
 6. projekti, ki bodo promovirani in predstavljeni širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja.

Predmet sofinanciranja ne bodo:

 1. redne dejavnosti društva, zavoda ali druge ustanove, kot so npr. organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj,
 2. stroški vezani na redno dejavnost, kot so npr. najemnina za poslovni prostor, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
 3. članarina,
 4. investicije in investicijsko vzdrževanje,
 5. osnovna sredstva.
 • Prijavitelji lahko prijavijo največ tri projekte.
 • Sodelovanje na prireditvi Teden mobilnosti se šteje kot projekt in je obvezno.
 • Prav tako se šteje kot projekt tudi sodelovanje na prireditvi Dan zdravja, drugih organiziranih okoljskih dnevih, ki ni obvezno, sodelovanje pa doprinese več točk pri ocenjevanju.
 • Predstavitev na stojnici samo s predstavitvenim letakom se ne šteje za upravičen projekt iz razpisa. Za upravičene projekte štejejo predstavitve ali dejavnosti, ki vključujejo praktičen prikaz projekta, animacijo za javnost, interaktivne vsebine ipd.

Merila za izbor prijav:

 • sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja v javnem interesu (do 60 točk),
 • vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta (do 215 točk),
 • odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta (do 110 točk),
 • finančna konstrukcija programa oziroma projekta (do 30 točk.)

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 415. Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Izločitveno merilo:

Če so projekti neskladni s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.

Prijavljeni projekt ni v celoti financiran iz proračunskih sredstev ali drugih javnih virov.

4. OBVEZNOSTI

Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja s projektom v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

 • navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
 • navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
 • izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število kosov oz. izvodov, če se sofinancira priprava oz. izdelava izdelka,
 • vključiti v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16 do 22 septembra 2023).

5. VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju projektov in programov za leto 2023, znaša največ do 13.200 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

6. ROK PORABE SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. ”Obrazec I. – Prijavni obrazec ni predmet dopolnitve”.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 3. marca 2023, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način, kot velja za pošiljanje prijave.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2023, »Ne odpiraj, št. 354-6/2023«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.

9. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v ponedeljek, 13. 3. 2023.

Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili razpisa.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št. 05 6646386.