Preglej vse novice

Tudi v letu 2022 občinski denar za zmanjšanje vplivov pristanišča

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Prebivalci širšega mestnega jedra lahko tudi v letu 2022 kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Gre za nekaj več kot 200 tisoč evrov, ki jih bo občina na podlagi maja letos objavljenega dvoletnega javnega razpisa namenila za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma jih bo občina sofinancirala v prihodnjem letu. Rok za oddajo vlog se izteče 18. januarja.

Na prvi prijavni rok, ki se je iztekel junija letos, je pravočasno prispelo 147 vlog. Približno polovica vlog se je nanašala na ukrepe v prvem vplivnem območju, neposredno ob koprskem pristanišču, polovica pa na ukrepe v drugem vplivnem območju. Na prvem roku vlog, ki bi predvidevale ukrepe v tretjem vplivnem območju, ni bilo. Tudi tokrat je bilo med predvidenimi ukrepi največ zanimanja za zamenjavo stavbnega pohištva in namestitev klimatske naprave, nekaj je bilo tudi delnih oziroma celovitih obnov stanovanjskih enot.

Vse prejete vloge je vsebinsko pregledala in ovrednotila strokovna komisija ter sestavila prednostni seznam upravičencev. V letu 2021 bodo sredstva za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti prejeli lastniki oziroma solastniki 12 stanovanjskih stavb ali enot, preostale pravočasno oddane in popolne vloge prijaviteljev bo komisija znova obravnavala v drugem prijavnem roku (vlog jim ni treba ponovno pošiljati).

Sicer se drugi prijavni rok izteče 18. januarja. Nanj se lahko prijavijo vsi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in omilitvene ukrepe izpeljali v letu 2022, za pridobitev sredstev pa lahko kandidirajo tudi tisti, ki so ukrepe v obdobju od 19. februarja 2020 dalje že izpeljali, vendar za to niso prejeli finančne pomoči.

Upravičenci morajo vlogo oddati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oziroma jo v času uradnih ur oddati osebno v glavni pisarni Mestne občine Koper. Razpis je objavljen tukaj.

Pogoji za prijavo in višina dodeljenih sredstev

Do sredstev so tudi v prihodnjem letu upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb oziroma enot znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Na razpisu lahko kandidirajo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki v tem primeru oddajo skupno prijavo.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, je odvisna od vrste omilitvenega ukrepa in območja, na katerem je nepremičnina, ter znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Znesek upravičenih stroškov sicer ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja tako znaša od 5.000 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so manjše od 25 kvadratnih metrov površine, do največ 17.000 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava oziroma obnova stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatske naprave.