Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja prostovoljstva v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) in sklepa Župana, št. 122-14/2024 z dne 1. 2. 2024, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA IN SPODBUJANJA PROSTOVOLJSTVA

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024

 

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

II. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov, namenjenih medgeneracijskemu povezovanju in spodbujanju prostovoljstva v Mestni občini Koper v letu 2024:

 

SKLOP A:

Sofinanciranje programov večgeneracijskega centra v Mestni občini Koper za leto 2024, in sicer programov:

 • ki kot ciljno skupino uporabnikov opredeljujejo otroke, mlade in starejše, ki tvegajo socialno izključenost, otroke in mlade s posebnimi potrebami, družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, enostarševske družine, družine oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo ter migrantske in begunske posameznike in družine;
 • ki omogočajo druženje, s katerim se ohranja in širi socialno mrežo vseh ciljnih skupin;
 • ki izvajajo izobraževalne, medkulturne in medgeneracijske dejavnosti preventivne narave, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost;
 • katerih namen je integracija in opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin;
 • ki krepijo povezovanje javnih institucij in nevladnih organizacij.

 

SKLOP B:

Sofinanciranje projektov brezplačnih prevozov starejših, socialno ogroženih občanov v Mestni občini Koper za leto 2024, in sicer:

 • projektov izvajanja brezplačnih kontinuiranih prevozov starejših, socialno ogroženih občanov z ustreznim številom voznikov prostovoljcev;
 • projektov namenjenih izključno socialno ogroženim občanom Mestne občine Koper, starejših od 65 let, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi;
 • projektov, ki prevoze izvajajo na območju Mestne občine Koper, vključno z lokacijami Splošna bolnišnica Izola, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Zdravilišče Talaso v Strunjanu ter Zdravstveni dom v Luciji;
 • projektov, ki zagotavljajo kontinuirano izvedbo teoretičnih in praktičnih usposabljanj za voznike prostovoljce.

 

SKLOP C:

Sofinanciranje programov oziroma projektov spodbujanja prostovoljstva v Mestni občini Koper za leto 2024, in sicer programov/projektov:

 • povezovanja prostovoljcev in prostovoljskih organizacij oziroma organizacij s prostovoljskim programom, ki delujejo na območju Mestne občine Koper;
 • izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev, mentorjev in organizatorjev prostovoljstva;
 • ki vključujejo vzpostavitev baze že aktivnih in potencialnih prostovoljcev na območju Mestne občine Koper ter vzpostavitev baze organizacij z aktivnimi prostovoljci;
 • pomoči organizacijam pri vzpostavljanju oziroma organiziranju prostovoljstva,
 • nudenja podpore prostovoljskim organizacijam;
 • organizacije povezovalnih prostovoljskih dogodkov in podpore pri organizaciji večjih dogodkov, ki vključujejo prostovoljce
 • promocije prostovoljstva v Mestni občini Koper.

 

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja prostovoljstva v Mestni občini Koper se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
 3. so registrirani kot društvo, zveza društev ali zavod in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj tri leta;
 6. imajo poravnane finančne in pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper;
 7. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe;
 8. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
 9. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
 10. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, skladnega z razpisno dokumentacijo, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

 

IV. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

 1. Kvaliteta in realnost predloženega programa do 190 točk;
 2. Finančna konstrukcija programa do 30 točk;
 3. Dosedanje delo oziroma reference do 20 točk.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo prijavljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev in z vidika zaprošenih sredstev. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Izbran bo izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opredeljenimi merili za dodelitev sredstev.

Če dva ali več prijavljenih programov doseže enako število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovrstnih programov in upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov odločila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.

Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji/sofinanciranju programov za leto 2024 je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2024, in sicer znaša največ do 75.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

 

VI. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

VII. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. »Obrazec I – Osnovni podatki o prijavitelju programa« ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

 

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 11. marca 2024 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja prostovoljstva v Mestni občini Koper za leto 2024, št. 122-14/2024«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

IX. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 19. 3. 2024.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.

 

X. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2024, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.