Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok za vplačilo varščine: 13. 9. 2021
Datum objave:

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

  1. Nepremičnine s parc. št. 1061, k.o. Dekani (ID znak parcela 2603 1061), v izmeri 644 m2, s parc. št. 1067/10, k.o. Dekani (ID znak parcela 2603 1067/10), v izmeri 63 m2 in s parc. št. 1067/11, k.o. Dekani (ID znak parcela 2603 1067/11), v izmeri 58 m2, v skupni  izmeri 765 m2.

Predmetne nepremičnine,  nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Dekani – zaselek Miši in se ureja po določilih PUP Koper. Za nepremičnino  s parc. št. 1061 k.o. Dekani je sklenjena enoletna zakupna pogodba, ki poteče 31.12.2021. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 55.953,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 2779, k.o. Dekani (ID znak parcela 2603 2779), v izmeri 3757 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/6-ine od celote.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, v naselju Dekani  in se ureja po določilih PUP Koper. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja in nadzora daljnovoda v skupni širini 3,5 m.

Izklicna cena: 69.806,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 594/61, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 594/61), v izmeri 936 m2.

Predmetna nepremičnina, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper.

Po severnem delu parc. št. 594/61 k.o. Hribi poteka javni vodovod, za katerega služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Pri predmetni nepremičnini je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za postavitev, vzdrževanje in uporabo elektroenergetskega voda v korist ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. za dobo 30 let. Dostop do predmetne nepremičnine je predviden z zahodne strani, preko nekategorizirane poti s parc. št. 594/50 k.o. Hribi. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo s preliminarnimi soglasji komunalnih organizacij. Idejna zasnova ne prejudicira končne urbanistične in komunalne ureditve parcele, ki je predmet prodaje. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 216.552,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 2720, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 2720), v izmeri 107 m2 in nepremičnina s parc. št. *3, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 *3), v izmeri 144 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, in se ureja po določilih PUP Koper. Po JZ delu (smer SZ-JV) obeh parcel poteka dostopna pot do parc. št. 934, k.o. Rožar, ki je v zasebni lasti. Stvarna služnost se bo urejala z novim lastnikom. Na nepremičnini s parc. št. 2720, k.o. Rožar, se nahaja dvoetažni stanovanjski objekt ter zemljišče pred objektom. Objekt ni v uporabi. V osnovi gre za starejši objekt s kamnitim obodnim zidovjem, ki je bil v preteklosti obnovljen in delno nadvišan. Del strešne konstrukcije je narušen. Dostop ni urejen. Na nepremičnini s parc. št. *3, k.o. Rožar so ostanki objekta, ki predstavljajo rob niza objektov. Ostanki objekta so povsem zaraščeni in porušeni. Po podatkih GURS-a na parceli ni objekta – nepozidano zemljišče.

Izklicna cena: 76.482,00 €. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin na pozidanem zemljišču in 22% DDV na nepozidanem zemljišču, ki ju plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 1393/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1393/3), v izmeri 333 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, razpršena gradnja, in se ureja po določilih PUP Koper.

Na parceli se nahaja dotrajan objekt. Gre za dvoetažno starejšo kamnito hišo, ki se je v preteklosti prenavljala, a nikoli z aktivno rabo. Skrajni JV vogal je narušen. V katastru je voden kot št. stavbe 1450, enoetažni objekt, zemljišče pod stavbo 25 m2. Nepremičnina nima urejenega dostopa. Po nepremičnini se bo vpisala služnost dostopa v širini 3,5 m za dostop do parc. št. 1393/4 in 1392, k.o. Semedela z vsemi prevoznimi sredstvi.

Izklicna cena: 33.712,00 €. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 100/85, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 100/85), v izmeri 280 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Žusterne, in se ureja po določilih PUP Žusterna. Parcela nima urejenega dostopa. Nepremičnina ni namenjena gradnji novega objekta.

Izklicna cena: 30.800,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnini s parc. št. 1099/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1099/3), v izmeri 283 m2 in s parc. št. 1100/2, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1100/2), v izmeri 162 m2, do celote, v skupni izmeri 445 m2.

Predmetni nepremičnini, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-17-P5 (območje manjših nezazidanih zemljišč oz. območju z možnostjo navezave na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo, ki se urejajo s predlogom parcelacije (oznaka P) in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnini se nahajata na meji poselitve, s pogledom na koprski zaliv. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 55.283,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnine s parc. št. 1103/5, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/5), v izmeri 446 m2 in s parc. št. 1103/6, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/6), v izmeri 283 m2, do celote ter nepremičnina s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1103/3, v izmeri 56 m2, do ½-ice, v skupni izmeri 757 m2.

Predmetne nepremičnine, nepozidano stavbno zemljišče, se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-17-P5 (območje manjših nezazidanih zemljišč oz. območju z možnostjo navezave na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo, ki se urejajo s predlogom parcelacije (oznaka P) in se ureja po določilih PUP Koper. Mestna občina Koper prodaja nepremičnini s parc. št. 1103/5 in 1103/6, k.o. Škofije do celote ter nepremičnino s parc. št. 1103/3, k.o. Škofije, ki predstavlja del dostopa, do deleža ½-ce. Dostop do predmetnih nepremičnin je na podlagi idejne rešitve predviden po jugovzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 1103/2, k.o. Škofije. Za navedeno območje je izdelana idejna zasnova priključevanja na javno komunalno infrastrukturo s preliminarnimi soglasji komunalnih organizacij. Idejna zasnova ne prejudicira končne urbanistične in komunalne ureditve parcel, ki so predmet prodaje. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo bo možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 88.165,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

 

  1. Nepremičnina s parc. št. 342/2 k.o. Vanganel (ID znak: parcela 2610 342/2) v izmeri 221 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, v naselju Vanganel, in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 16.202,00 €. Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.