Preglej vse objave

Javno naročilo: Okvirni sporazum za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik bo v svojem imenu ter v imenu in za račun naročnikov pooblastiteljev sklenil okvirne sporazume za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2024 na način, kot je predvideno v navodilih, ter po pooblastilu izvajal odpiranje konkurence, ali pa bo vsak naročnik samostojno izvajal povpraševanja za posamezno obdobje – v tem primeru se smiselno uporabljajo določila navodil.

Naročnik bo v tej fazi sklenil okvirne sporazume (po vzorcu EPRO – Okvirni sporazum) s ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa (pri čemer bo njihovo število omejil skladno z merili, določenimi v nadaljevanju). Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga.

Naročnik bo hkrati s sklenitvijo okvirnih sporazumov izvedel tudi prvo povpraševanje za obdobje 6. mesecev. Za obdobje po preteku prvega 6-mesečnega obdobja bo povabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, k predložitvi ponudb predvidoma za obdobje od 5 do 18 mesecev, lahko pa tudi dlje, odvisno od trenutnih potreb naročnika in stanja na trgu, pri čemer bo ob vsakem povpraševanju opredelil trajanje posla na podlagi posameznega povpraševanja (začetek dobave na podlagi prvega povpraševanja se predvideva s 1.2.2022). Ponudbo bodo lahko oddali le ponudniki, ki bodo imeli z naročnikom sklenjen okvirni sporazum.

Naročnik bo za vsako nadaljnje obdobje povpraševanja kupoval blago pri ponudnikih, ki bodo ponudili ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop (oziroma za okoljsko manj obremenjujoče blago na podlagi meril, ki jih bo navedel ob vsakokratnem odpiranju konkurence skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju). Cene bodo ostale fiksne za celotno obdobje povpraševanja, oziroma se bodo usklajevale zgolj, če bo naročnik ob posameznem povpraševanju to vnaprej opredelil.

Naročnik si pridržuje pravico izvesti posamezno povpraševanje tudi za krajše časovno obdobje ali za vnaprej določeno količino. Naročnik bo praviloma povpraševal ločeno za nakup električne energije za potrebe javne razsvetljave (JR) in za ostalo porabo (po sklopih).

Če ob posameznem povpraševanju ne bo izrecno določeno drugače, bo za posamezen sklop z vsakim posameznim naročnikom povpraševanja sklenjena ločena pogodba na podlagi vzorca (EPRO – Pogodba), ki je predložen v tej fazi javnega naročila.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan