Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Šport
Datum objave:

Na podlagi 17. člena in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3-14/2022-ZDeb, v nadaljevanju: ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 80/2019) in sklepa Župana št.: 671-91/2023 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2024

1. Izvajalec javnega razpisa:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

2. Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2024.

3. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • zasebni športni delavci.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
 • da izvajajo program v Mestni občini Koper, razen v primerih, ko za izvajanje programa v Mestni občini Koper ni ustrezne športne infrastrukture oziroma primernih vremenskih razmer;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o  udeležencih v posameznem programu.

4. V letu 2024 bo Mestna občina Koper sofinancirala naslednje vsebine športnih programov:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • Obštudijska športna dejavnost;
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • Kakovostni šport;
 • Vrhunski šport;
 • Šport invalidov;
 • Športna rekreacija;
 • Šport starejših;
 • Športne prireditve;
 • Razvojne dejavnosti v športu:
  • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
  • založništvo v športu;
  • znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
  • informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
  • Športne prireditve in promocija športa:
  • športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;

5. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

6. Vrednost razpisnih sredstev 

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za leto 2024, znaša največ do 719.513,00EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.

7. Rok izvedbe:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

8. Vsebina prijave:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

9. Rok predložitve prijav in način predložitve: 

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024, št.: 671-91/2023«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

10. Datum odpiranja vlog in izid razpisa: 

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v petek 15.3.2024.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60. delovnih dni po odpiranju vlog.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: 

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje razpisne obrazce za programe, vzorec pogodbe ter pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov, je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Datoteke