Vse vloge, obrazci in predpisi

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK