Dokumentacija Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Organiziranost

 1. 01-Načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah na območju Slovenske Istre – (november 2009)«
 2. 03-Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (neuradno prečiščeno besedilo – št. 846-4/2008, z dne 08.04.2008 dopolnitev z dne 14.1.2009 in spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015)
 3. Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper, št. 845-19/2022 z dne 7.7.2022
 4. 05-Revizija št. 01: Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot za območje Mestne občine Koper za obdobje 2015 – 2020 (Protr d.o.o., maj 2015)
 5. 06-Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016)
 6. 07-Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje 2018 – 2022 – (št. 842-4/2017, z dne 11.10.2018)
 7. 08-Načrt dejavnosti organov občinske uprave – (št. 842-4/2020/1, z dne 29.09.2020)
 8. Evidenca zaklonišč v Mestni občini Koper
 9. Sklep o imenovanju gasilskega poveljstva občine in gasilskega poveljnika občine, št. 845-30/2022 z dne 23.3.2022

Ocene ogroženosti

 1. 09-Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper – (št. K82-5/01, z dne 23.10.2000)
 2. 10-Ocena potresne ogroženosti Mestne občine Koper, verzija 2.0 (št. 842-1/2015, z dne 5.6.2015)
 3. 11-Ocena ogroženosti pred nesrečami na morju – (št. 842-2/2017, z dne 25.07.2018)
 4. 13-Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo – (št. 842-1/2017, z dne 08.08.2018)
 5. 14-Ocena ogroženosti pred poplavami (št. 842-3/2017, z dne 25.07.2018)
 6. 15-Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju – (št. 842-1/2020, z dne 24.01.2020)
 7. 16-Ocena ogroženosti prekinitve oskrbe s pitno vodo – (št. 842-2/2020, z dne 02.06.2020)
 8. Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči (št. 842-1/2022 z dne 09.05.2022)
 9. Ocena ogroženosti zaradi terorizma (št. 842-2/2022 z dne 06.05.2022)

Načrti zaščite in reševanja

 1. 14-NacrtZiR-POZARI-2007
 2. 15-NacrtZiR-ZELEZNISKA-2007
 3. 17-Načrt evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženih prebivalcev – (št. 842-9/2007, z dne 27.08.2007)
 4. 18-Načrt izvajanja mobilizacije in aktiviranja organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-8/2007, z dne 27.08.2007)
 5. 19-Načrt zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-7/2007, z dne 27.08.2007)
 6. 20-Načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči – (št. 842-4/2007, z dne 29.10.2007)
 7. 21-Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju – (št. 842-3/2007, z dne 29.10.2007)
 8. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, št. 842-3/2017 z dne 7.7.2022
 9. 23-Načrt zaščite in reševanja ob požarih – (št. 842-10/2007, z dne 29.10.2007)
 10. 24-Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – (št. 842-5/2007, z dne 29.10.2007)
 11. 25-Sklep o ukrepih v primeru terorističnih napadov (št. 840-5/2008, z dne 09.09.2009)
 12. 26-Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (št. 840-5/2008, z dne 09.09.2009)
 13. 27-Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu – (št. 842-1/2015, z dne 6.8.2015)
 14. 28-Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, št. 842-3/2020, z dne 23.9.2020)
 15. 29-Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 4.0, št. 842-1/2017, z dne 16.2.2021)
 16. 30-Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi, verzija 2.0, št. 842-1/2020, z dne 16.2.2021)
 17. 31-Načrt zaščite in reševanja ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, verzija 1.0, št. 842-2/2020, z dne 16.2.2021)
 18. Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo
 19. Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, št. 840-5/2008 z dne 21.3.2022