Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja izvaja naloge varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (naloge civilne zaščite) ter naloge na področju požarne varnosti in varstva okolja na območju občin ustanoviteljic.

Naloge varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so izdelava medobčinskih in občinskih ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo, spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih, zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko-komunikacijskim sistemom, načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite, organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občin ustanoviteljic, določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občinah ustanoviteljicah, zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč, določanje in izvajanje programov usposabljanja medobčinskega in občinskega pomena, usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občinah ustanoviteljicah, mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavnimi predpisi in izvajanje drugih nalog s področja zaščite in reševanja v skladu z veljavnimi predpisi.

Naloge na področju požarne varnosti so zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva kot obvezne javne službe, pripravljanje predlogov predpisov s področja varstva pred požarom, izdelovanje predlogov programov in letnih načrtov varstva pred požarom, načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter izvajanje drugih nalog s področja varstva pred požarom v skladu z veljavnimi predpisi.

Naloge na področju varstva okolja so sodelovanje pri pripravi programov varstva okolja, operativnih programov, študij ranljivosti okolja za območje občin ustanoviteljic, priprava predlogov ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja, informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja, izvajanje drugih nalog po naročilu občin ustanoviteljic, povezanih z varstvom okolja.

Povezane vsebine