Medobčinska notranja revizija

Medobčinska notranja revizija opravlja naloge notranjega revidiranja za občine ustanoviteljice, njihove krajevne skupnosti, javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki so proračunski uporabniki.

Naloge notranje revizije so izvajanje notranjega revidiranja in svetovanja o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja, zagotavljanje neodvisnega preverjanja sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občin in proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljice so občine oziroma v katerih imajo občine delež ali sofinancirajo njihovo dejavnost, pripravljanje metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso, pripravljanje dolgoročnega in letnega načrta dela, izdelovanje letnih poročil o delu organizacijske enote, sodelovanje z zunanjimi revizorji ter izvajanje drugih nalog v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi.

Povezane vsebine