Krajevne skupnosti

V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih.

Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi.

Krajevna skupnost po svojih organih ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa:
  • upravlja s svojim premoženjem in gospodari s premoženjem, ki ga ima v upravljanju;
  • skrbi za razvoj na območju krajevne skupnosti;
  • sprejema program razvoja krajevne skupnosti;
  • sodeluje v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti;
  • skrbi za izgradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
  • gradi in sodeluje pri gradnji komunalnih objektov in naprav;
  • daje predloge službam socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
  • sodeluje pri pospeševanju vzgojno izobraževalne, športno-rekreacijske, društvene, turistične, kulturne in drugih dejavnosti na svojem območju;
  • daje predloge organom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev krajevne skupnosti ter
  • ureja druge javne zadeve, pomembne za krajevno skupnost.

Krajevna skupnost opravlja tudi naloge, ki jih nanjo z njenim soglasjem prenese občina. Občina za njihovo izvajanje zagotavlja ustrezna sredstva.

Povezane vsebine