Lokalne volitve 2010

Začasno zadržanje izvrševanja Akta Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (U-I-137/10)

Številka: U-I-137/10
Datum: 3. 9. 2010

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Krajevne skupnosti Ankaran, Krajevne skupnosti Mirna in drugih, ki jih zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji 3. septembra 2010

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) se sprejme.

2. Izvrševanje Akta Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 60/10) se v delu, ki se nanaša na volitve v Mestni občini Koper in v Občini Trebnje, zadrži. Organi Mestne občine Koper in organi Občine Trebnje v času zadržanja ohranijo mandat.

3. Zadržanje iz prejšnje točke izreka začne učinkovati z vročitvijo tega sklepa Predsedniku Državnega zbora.

Obrazci

Seznam potrjenih kandidatur

V skladu z zahtevo informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da v času po volitvah ne obstaja pravna podlaga za objavo list kandidatov in kandidatur z vsemi osebnimi podatki kandidatov, smo sezname odstranili.