Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Usmeritve za prometne vsebine Mestne občine Koper

Povzetek predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper

Izdelava Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper (MOK) poteka v okviru izvajanja projekta z akronimom »PUT-UP ISTRE«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer iz Operativnega programa  je sofinanciran iz programa teritorialnega SI-HR 2007-2013.

Splošni cilj projekta PUT-UP ISTRE je vzpostavitev trajnostnega regionalnega koncepta razvoja Istre s katerim se želi doseči učinkovito upravljanje prostora in naravnih virov ter zagotoviti učinkovite javne storitve in infrastrukturo na področju Slovenske in Hrvaške Istre.

Glede na jasne potrebe okolja smo se odločili za celosten in strateški pristop načrtovanja razvoja prometa v Istri z jasnimi izhodišči in smernicami za bodoči razvoj področja in postavitev interdisciplinarnih povezav med posameznimi razvojnimi območji (obala, mejni prostor in zaledje), s čimer bomo lažje določali in načrtovali razvoj strateških vsebin kot je promet, kmetijstvo, turizem, gospodarske cone in druge.

V okviru projekta PUT-UP ISTRE, MOK pripravlja podrobne vsebine s področja turizma in prometa. Spodnji predstavljeni koncept se zajema samo področje prometa z dokumentom: Predlog posebnih usmeritev za prometne vsebine v MOK.

Analiza stanja prometa v Mestni občini Koper kaže, da je dostopnost urbanega jedra občine po cestah z avtomobilom dobra. Iz večine naselij v občini se lahko v Koper pripeljemo v manj kot 20 minutah, dobri dve tretjini zaposlenih iz MOK pa potrebuje za pot na delo manj kot 15 minut, ne glede na prevozno sredstvo.

Omrežje kolesarskih stez v ravninskem delu mesta Koper je v splošnem gosto, vendar nepovezano. V  primestju kolesarskih prog skorajda ni. Dostopnost za pešce in kolesarje omejujejo reliefne značilnosti mesta, saj je jugovzhodni del urbanega območja gričevnat s precej strmimi pobočji.

Predlog urejanja prometa v Mestni občini Koper temelji na  petih strateških stebrih načrtovanja s strateškimi cilji:

 1. Hoja: Zagotovitev pogojev, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del krajših dnevnih poti peš ter povečanje prometne varnosti pešcev v prometu.
 2. Kolesarjenje: Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje po mestu za zagotovitev povečanja deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih in varnosti kolesarjev v prometu.
 3. Javni potniški promet: 
  • Povečanje uporabe javnega potniškega prometa in izboljšanje ponudbe javnega prometa.
  • Izboljšanje integracije med različnimi sredstvi JPP ter ostalimi načini transporta.
  • Izboljšanje dostopnosti JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo.
  • Izboljšanje podobe JPP.
 4. Racionalna raba motoriziranega prometa:
  • Povečanje prometne varnosti in zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila in povečanje deleža okolju prijaznih vozil.
  • Zmanjšanje negativnih učinkov tovornega prometa v centru.
 5. Trajnostno načrtovanje
  • Vzpostavitev sistemskih, finančnih in upravnih pogojev za izvrševanje urejanja mobilnosti.
  • Zagotavljanje transparentnosti načrtovanje z aktivnim vključevanjem javnosti v vse faze načrtovanja mobilnosti.
  • Uvedba orodij za sistematično spremljanje področja mobilnosti.
  • Integracije med različnimi načrtovalskimi sektorji znotraj MOK.

Poročilo s prvega posvetovanja o pripravi predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper

Dne 14.12.2016 je Mestna občina Koper organizirala Posvetovanje o pripravi Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v občini, ki je potekalo v prostorih Pretorske palače v Kopru.
POROČILO s prvega posvetovanja o pripravi Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper 

Poročilo predstavlja glavne rezultate prvega posvetovanja s predstavniki javnosti o pripravi Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper oz. Celostne prometne strategije za MOK   (CPS) –  predvsem rezultate razprav v delovnih skupinah, ki so potekale v drugem delu posvetovanja.

Namen poročila je po eni strani seznaniti ključne deležnike in zainteresirano javnost o rezultatih prvega posvetovanja, po drugi strani pa bodo predlogi udeležencev posvetovanja, ki so povzeti v poročilu, obravnavani v nadaljnjem postopku priprave Celostne prometne strategije.

Posvetovanje, ki je potekalo v prostorih Pretorske palače v Kopru,  14.12.2015, je bilo prvo v sklopu dveh posvetovanj, ki sta predvideni do končne izdelave CPS .

Izhodišča:

Pomembna vidika Celostne prometne strategije  za Mestno občino Koper, ki nastaja v okviru projekta PUT-UP ISTRE, sta med drugimi tudi seznanjenost in vključenost relevantnih deležnikov ter zainteresirane splošne javnosti. Obveščanje v posameznih fazah postopka priprave strategije je  sproti zagotovljeno na spletni strani Mestne občine Koper in preko medijev. Sodelovanje pri vsebinski pripravi strategije pa je bilo zainteresirani  javnosti omogočeno  preko spletne ankete, ključnim deležnikom in predstavnikom javnosti pa na prvem in drugem  posvetovanju – prvo se je odvilo v decembru (in ga predstavlja to poročilo), drugo se bo odvilo predvidoma v februarju 2016.

Cilji prvega posvetovanja:

 • informirati ključne deležnike in zainteresirano javnost o pripravi Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper  oz. Celostne prometne strategije, o razlogih za njeno pripravo in pomenu CPS  v povezavi s strategijo Koper – pametno mesto;
 • predstaviti  strukturo dokumenta CPS in podrobneje predstaviti vsebine, ki so bile predmet prvega posvetovanja – pet strateških stebrov strategije in osnutek ciljev na teh področjih;
 • razpravljati s predstavniki javnosti o predstavljenih vidikih ter pridobiti povratna mnenja, predvsem nabor predlogov ukrepov za obravnavo pri nadaljnji pripravi CPS.

Udeleženci:

Vabljenih je bilo 42 predstavnikov različnih javnosti (krajevnih skupnosti, Luke Koper, policije, javnega potniškega prometa in drugih javnih služb, nevladnih organizacij, strokovnih združenj,…).  Na posvetovanju je bilo skupno z organizatorji posvetovanja 32  udeležencev.   

Vsem vabljenim predstavnikom javnosti so bila z vabilom predhodno poslana  gradiva:

 • posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper,
 • povzetek Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper,
 • anketa.

Potek posvetovanja:

V prvem delu posvetovanja so bili po uvodnem pozdravu predstavljeni projekt PUT-UP ISTRE (Nataša Likar, MOK), glavni okviri Strategije Koper – pametno mesto ( Aljoša Žerjal, Harpha Sea) ter usmeritve za pripravo Celostne prometne strategije s cilji na petih strateških stebrih (Manuela Varljen, IB Studio).

V drugem interaktivnem delu so bili udeleženci najprej seznanjeni z načinom nadaljnjega dela, nato so razpravljali v manjših skupinah ter pripravili nabor predlogov ukrepov za uresničitve izbranih ciljev na petih strateških področjih.

Manuela Varljen, IB Studio in Ivana Štrkalj , MOK sta posvetovanje zaključili z zahvalo udeležencem za konstruktivno sodelovanje in jih povabili k pregledu in morebitnim dopolnitvam osnutka Poročila s prvega posvetovanja. Predstavili sta tudi, kako bodo rezultati uporabljeni pri nadaljnji pripravi CPS ter povabili udeležence tudi na drugo posvetovanje, ki bo februarja 2016.

Rezultati ankete:

Poleg  rezultatov s posvetovanja bodo pri  nadaljnji pripravi CPS obravnavani tudi zbrani odgovori na anketo glede prometnih vsebin MOK.

Vabilo na poglobljeni pogovor na temo kolesarjenja

Pomembna vidika priprave Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper (MOK) (Priprava Celostne prometne strategije (CPS) za MOK), ki nastaja v okviru projekta PUT-UP ISTRE, sta med drugimi tudi seznanjenost in vključenost relevantnih deležnikov ter zainteresirane splošne javnosti. V prostorih Pretorske palače v Kopru je 14.12.2015 potekalo prvo posvetovanje s ključnimi deležniki pri procesu priprave CPS. Vabljenih je bilo 42 predstavnikov različnih javnosti (krajevnih skupnosti, Luke Koper, policije, javnega potniškega prometa in drugih javnih služb, nevladnih organizacij, strokovnih združenj,…), na samem posvetovanju pa je bilo prisotnih 32 udeležencev. V prvem delu posvetovanja so bili po uvodnem pozdravu predstavljeni projekt PUT-UP ISTRE (Nataša Likar, MOK), glavni okviri Strategije Koper – pametno mesto ( Aljoša Žerjal, Harpha Sea) ter usmeritve za pripravo Celostne prometne strategije s cilji na petih strateških stebrih (Manuela Varljen, IB Studio). V drugem interaktivnem delu so bili udeleženci najprej seznanjeni z načinom nadaljnjega dela, nato so razpravljali v manjših skupinah ter pripravili nabor predlogov ukrepov za uresničitve izbranih ciljev na petih strateških stebrih, to so vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja, uveljavitev hoje, kolesarjenje, javni potniški promet in racionalna raba motoriziranega prometa. Skupine so se po moderatorski metodi »vrtiljak« premikali od enega do drugega omizja in tako obdelali cilje in ukrepe na vseh petih strateških stebrih CPS.

Zainteresirani javnosti je bilo sodelovanje pri vsebinski pripravi strategije omogočeno preko spletne ankete, objavljene na spletni strani MOK, s ključnimi deležniki pa je predvideno še eno posvetovanje.

V decembru se je odvijal tudi peti skupni sestanek Strokovne delovne skupine na projektu PUT-UP ISTRE, ki je potekal dne 17.12.2015 v Kopru v organizaciji projektnega partnerja Mestne občine Koper. Na omenjenem sestanku je bil poleg Predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v MOK predstavljen tudi koncept Priprave predloga prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet. Občini (MOK in Buzet) sta že več let pobrateni, sodelovanje pa se je še posebej okrepilo v zadnjih letih, ko sta skupaj sodelovali na različnih evropskih projektih, kot na primer REVITAS, REVITAS II, DIVA in GROW EU (Europe for Citizens programme). Cilj te naloge je prikazati razvojne gospodarske potenciale in možnosti glede trajnostnega razvoja turizma na obmejnih območjih, s poudarkom na skupnem nastopu pri razvoju turističnih potencialov.

Eden ključnih stebrov tovrstnega razvoja je vsekakor tudi steber z vsebinami vezanimi na področje kolesarstva in zato bo druga delavnica imela cilj pridobiti mnenja ter predloge zainteresiranih deležnikov, ki bodo skupaj obravnavani in nato ustrezno vključeni v strategijo v nadaljnjih korakih.

Posvet v sklopu Priprave predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine V MOK, na temo kolesarjenja

De 31.03.2016 smo uspešno izvedeli drugi Posvet v sklopu Priprave predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine V MOK – na temo kolesarjenja.

Posveta se je udeležilo 5 predstavnikov organizacij, katerih delovanje je tesno povezano s kolesarjenjem.

V interaktivnem delu je potekal strukturiran pogovor o prioritetnih ukrepih na navedenih področjih. Udeleženci so podali naslednje predloge prioritetnih ukrepov za področje:

a)      KOLESARSKA INFRASTRUKTURA, kjer se v prvi vrsti poudarja VARNOST (koridorji, pasovi za kolesarje, zmanjšanje hitrosti vozil na določenih odsekih, izločanje vozil iz določenih odsekov, povečanje kolesarskih povezav tudi s središčem mesta, postavitev kolesarnic in parkirišč za kolesa, boljša označitev in signalizacija na osrednjih točkah, etc.).

b)      PROMOCIJA (centralizacija in ažuriranje vseh informacij o kolesarski ponudbi, ponatisi in izdelava kolesarskih kart, povezovanje s evropskimi kolesarskimi potmi,  ponudba in izposoja koles, izvedba kampanij osveščanja in promocije kolesarjenja kot načina transporta in ne zgolj kot rekreacije)

c)       KOLESARSKI TURIZEM (promocija občine in celotne obale kot prepoznane kolesarske destinacije, razvoj dodatnih turističnih produktov, turistični produkti, povezovanje lokalnih turističnih agencij, usposabljanje kolesarskih vodnikov, etc.)

Podrobneje si o vsebinah posameznih predlogov lahko preberete v Poročilu iz drugega Posveta.