Trajnostna urbana strategija mesta Koper 2030 – TUS

S pripravo celostne trajnostne strategije, razvojnih programov in politik, ki se osredotočajo na urbano območje občina sledi cilju izboljšanja kakovosti urbanega prostora in življenja v mestu ter dvigu kulture in identitete. Trajnostna urbana strategija mesta Koper 2030 je hkrati tudi strateška podlaga za izvajanje urbane politike Evropske unije v obdobju 2021-2027, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih.

 

Strateški dokument predstavlja medsebojno usklajenost in povezanost različnih vsebin, aktivnosti in ukrepov za celovito in usmerjeno uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev Mestne občine Koper (vsaj) do leta 2030.

V postopku priprave Trajnostne urbane strategije mesta Koper 2030 je bila opravljena tudi  evalvacija istega dokumenta iz leta 2016, katerega izvedbeni del se je sicer nanašal na evropski finančni okvir 2014-2020. Pri tem se je proučila uporabnost strategije ter učinkovitost uresničevanja zastavljene vizije in stvarnih učinkov v prostoru in družbi.

Vsebinska posodobitev v skladu z novo opredeljenimi razvojnimi izhodišči lokalne skupnosti, evropske politike regionalnega razvoja v obdobju 2021-2027 in izsledki analize učinkov ter stanja v prostoru so bili osnova za pripravo Trajnostne urbane strategija mesta Koper 2030. Tak dokument bo v prihodnje še boljše in učinkovitejše prispeval k uspešnemu razvoju urbanega območja mesta Koper ter širšega funkcionalnega urbanega območja občine in regije. Trajnostna urbana strategija mesta Koper 2030 je bila potrjena na Občinskem svetu Mestna občine Koper 29. 12. 2020.