Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • sprejema programe razvoja in delovanja na posameznih področjih v skladu z zakoni in
  odloki;
 • daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet;
 • sprejema poslovnik za svoje delo;
 • sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in program razpolaganja s
  kapitalskimi naložbami;
 • odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštev;
 • ustanavlja javna in druga podjetja, gospodarske in druge javne zavode, druge službe ter
  sklade;
 • predpisuje lokalne davke in druge dajatve v skladu z zakonom;
 • odloča o zadevah, prenešenih na občino z zakonom iz državne pristojnosti, če zakon ne
  določa, da o teh zadevah odloča drug organ;
 • razpisuje referendum;
 • daje pobudo za sklice zborov občanov;
 • sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil
  funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov
  občine, določa merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z
  zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila za določitev plačil
  predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja;
 • v primerih določenih z zakonom določi člana občinskega sveta, ki bo začasno opravljal
  funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane občinskih volilnih
  komisij ter njihove namestnike;
 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih
  delovnih teles občinskega sveta;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
 • potrjuje začasne nujne ukrepe župana;
 • določa organizacijo in delovno področje občinske uprave;
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev
  občinskega sveta;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Delovanje in status občinskega sveta zakonsko določata Zakon o lokalni samoupravi ter Statut Mestne občine Koper.

Sestava občinskega sveta

Koper je naš
 • Boris Popovič
 • Anja Pečič
 • Ermin Huremović
 • Nevenka Stanić Ristović
 • Sani Kamenčić
 • Anna Poropat
 • Dražen Vidaković
 • Stefanija Rajčić Sedlarević
 • Nik Kramar
 • Lana Udoni
 • Zoran Pavić
LAB – Lista Aleša Bržana
 • Mirjam Lemut
 • Janez Starman
 • Jasna Softić
 • Duško Madžarović
 • Gabrijela Kukovec Pribac
 • Romeo Palčič
 • Astrid Del Ben
 • Vlado Krivec
 • Lise Okoren
Gibanje Svoboda
 • Matjaž Čok
 • Mateja Hrvatin Kozlovič
 • Matej Kralj
 • Vesna Rebec
 • Jan Muženič
 • Mojca Kačinari
Levica
 • Alan Medveš
Oljka
 • Patrik Peroša
SDS – Slovenska demokratska stranka
 • Jure Colja
SD – Socialni demokrati
 • Jadranka Šturm Kocjan
Člani občinskega sveta MOK – Predstavniki italijanske narodne skupnosti
 • Alberto Scheriani
 • Roberta Vincoletto
 • Mario Steffé